הלכה א' (יד: - טז.)
הלכה ב' (טז.)
הלכה ג' (טז. - טז:)
הלכה ד' (טז:)
הלכה ה' (טז: - יז.)
הלכה ו' (יז. - יז:)
הלכה ז' (יז:)
הלכה ח' (יז: - יח.)
הלכה ט' (יח.)
הלכה י' (יח.)
הלכה א' (יד: - טז.)

חזור לראש הדף
מקדשין ע"פ ראיית ב"ד או כל ישראל [בבלי - לא תהא שמיעה גדולה מראיה] שראו ביום
ולא שראו בלילה [בבלי - משפט לאלקי יעקב - דין ביום]

אולי לירושלמי בכל אופן צריך שיעידו שנים

לר' זעירא מאיימין על העדים שלא יעידו בשביל לעברו ואין מאיימין שיעידו שקר כדי לקדשו
ביום ל' כדי להפריד בין שבת ויו"כ,

לר' בא להיפך - ואולי מאיימין רק לניסן ובתשרי מפני הצורך [בשביל המועדות]

אין לקדש יום כ"ט [אותו (אשר תקראו אותם - לכל מועד תקראו אותו) - לחסר יום אחד]
או יום ל"ב [אותם אלה הם מועדי - בזמנם]

אין מקדשין החודש ביום ל' מפני הצורך [החדש הזה לכם - הולך אחר חידושה]

ר"ח ניסן ותשרי לא נתעבר מימיהם

מעברין השנה בשביל עולי רגלים שהגיעו לנהר פרת ולא יספיקו להגיע בזמן [בני ישראל מועדי - עשה המועדות שיעשו אותן כל ישראל]

אין מדקדקין בבדיקת עדות החודש

אין עגלה ערופה כשב"ד ראו ההורג ולא מכירין אותו [עינינו לא ראו]
משא"כ שאר אדם רק במכירו [לא נודע מי הכהו]

ומח' אם מקצתן נעשו עדים ויעידו בפני השאר או כולם עדים ואין עד הרואה נעשה דיין
וכן מח' בעדות החודש

לכו"ע אין עד המעיד נעשה דיין - ויכול דיין להסתלק מן הדין ולהעיד בב"ד אחר

טענת מזוייף על עדים והנפק - לר' בא עד אחד שזה כתב ידינו מצטרף עם דיין אחד שזה חתימת ידינו, ורב יהודה חולק [העד מעיד על מנה שבשטר ונפיק 3/4 אפומיה]

סימן לאמת השלוחים שיאמרו גואלינו

שלוחים אילמים נאמנים בהרכנת הראש

הלכה ב' (טז.)

חזור לראש הדף
לחכמים שופר של פרה פסול [נקרא קרן בלבד [מקרן מפריס]; אין קטיגור נעשה סניגור]
לר' יוסי כשר [כולן נקראו קרן [בקרן היובל]]

הלכה ג' (טז. - טז:)

חזור לראש הדף
שופר ר"ה של יעל [יפשטו לבם בתשובה]

ובמקדש פיו מצופה זהב - ופסול אם מצופה בפנים, במקום הנחת פיו, נשתנה קולו
וחצוצרות בצדדין ושופר מאריך [מצות היום]

לר' יוסה מקצת תקיעה מתעסק ומקצתה למצוה יצא, ור' זעירא חולק

לר' זעירא אינו יוצא כלום בכיוון תחלתה לתקיעה שלאחריה וסופה לתקיעת סימן שני

הלכה ד' (טז:)

חזור לראש הדף
בתעניות שופרות של אילים [יכופו לבם בתפלה] ופיו מצופה כסף
ובמקדש [כנופיא כל ישראל] חצוצרות באמצע ומאריכין [מצות היום]

בגבולין יכולין להתפלל כ"ד ברכות בתענית חוץ מט' באב [אבלות ולא תענית ציבור] (ור' יוחנן הסתפק)

הלכה ה' (טז: - יז.)

חזור לראש הדף
יו"כ דיובל תוקעין ביעל ואומר מלכיות זכרונות שופרות [הוקש לר"ה - בחדש השביעי]

פשיטה לפניה [לר"ע - והעברת שופר, לר' ישמעאל - ותקעתם תרועה] ולאחריה [לר"ע - תעבירו שופר, לר' ישמעאל - תרועה יתקעו] וה"ה בר"ה [לר"ע הוקש ליו"כ, לר' ישמעאל ג"ש למסעות]

תר"ת ג' פעמים [יום תרועה, זכרון תרועה, שופר תרועה והוקשו זל"ז; לר' ישמעאל ג"ש למסעות דכתיב ג"פ תרועה]

לר"י רק שילוח עבדים [נצטוו במצרים לפני הדיבור [ויצום אל בני ישראל]] ולר' יוסה רק תקיעת שופר [מצוי; תלויה בב"ד] מעכב איסור זריעה וכו' יובל [היא]

לחכמים קידוש ב"ד ושופר וקבלה להשמט כספים בסוף השנה מעכבין

לר"י שופר של איל בר"ה [מצוי], של יעל ביובל [אינו מצוי]

הלכה ו' (יז. - יז:)

חזור לראש הדף
דיבק שופר שנסדק יותר מכשיעור פסול [כשתי שופרות]

נשתנה קולו מחמת נקב כשר [כל הקולות כשרין]

סתם נקב שלא במינו וחזר הקול לקדמותו פסול [שופר ודבר אחר מסייע] (ובנקב שלא שינה קולו כשר)

במינו לרבנן פסול [ב' שופרות], לר' יוסי כשר

קדח עצם שבשופר ולא הוציאו כשרה

הלכה ז' (יז:)

חזור לראש הדף
שמע קול הברה לא יצא

עמד אחורי ביהכ"נ לשמוע - חזקה שהוא כיוון

שופר בתוך שופר - אם שמע קול החיצון אינו יוצא [ב' שופרות]

גרד חלל מבפנים או הפכו פסול [ביטל חללו [והעברת - דרך העברתו]]

הלכה ח' (יז: - יח.)

חזור לראש הדף
מתגברין כשמכוין לבם לאביהן שבשמים; עמלק העמיד לוחמים ביום גינוסיא שלו (שנולדו) ומשה עירבב המזלות; הצלחת אויבים כשמשליכים תורה ארצה

הלכה ט' (יח.)

חזור לראש הדף
משה עשה שרף מנחשת מלשון נחש; ר"מ דורש שמות; מתרפאין כשמשעבדין לבם לאביהן שבשמים - לנשיכת כלב ע"י ראיה ולנשיכת נחש ע"י הבטה בנחש נחשת

הלכה י' (יח.)

חזור לראש הדף
מי שאינו מחויב אינו מוציא ידי חובה

אשה מברכת ברהמ"ז לבעלה [חייבות מדאו'; ברהמ"ז דרבנן]
ולא קטן [רק חינוך; פטור ועל אביו לחנכו] אא"כ עונה אחריו (ותבא מאירה)