הלכה א' (כ. - כא:)
הלכה ב' - ג' (כב. - כב:)
הלכה ד' - ה' (כב: - כג:)
הלכה ו' (כג: - כד.)
הלכה א' (כ. - כא:)

חזור לראש הדף
לכתחלה קלפי מיוחד [פרסום], וצריך חקיקה לה'/לעזאזל על הגורלות [גורל אחד לה'/לעזאזל - ניכר ומוכיח ע"י עצמו]

חלוקת א"י בגורל לתחומין וגורל לשבטים, באורים ותומים, ובכספים; חן אשה מקום ומקח; לעת"ל לא יקנאו בחלק חבירו

נגיעה בגורל קובע ואין נתינה עליהם מעכבת, ויכול להתנות שהעולה בימינו יחול על השמאלי [גורל קובע ולא פיו]

"קדש לה'" בציץ, "אחד לה'" בגורל - שם מלמעלה [כמלך על כסאו],

ר' אלעזר ב"ר יוסי ראה ברומי קדש לה' בשיטה אחת

לר' ינאי זר שהעלה מקלפי פסול, נתינה בזר כשר [לא מעכב]

לר' יוחנן קובען אפי' בפה בדיעבד ואף בשני ימים

אף שעיר המשתלח מחוסר זמן פסול [לה']

שחט ב' שעירי יוה"כ בחוץ - לרב חסדא אינו ראוי בפנים ופטור [הגרלה מעכבת] אא"כ עדיין לא קרב שעיר המוספים (ור' יוסה חולק [מחוסר עקירה])

לר' יוסה ראוי בפנים אחרי מתן דמו של פר בפנים למ"ד הגרלה אינה מעכבת (מח' ברייתות) וחייב על שניהם וי"מ על א' מהם, ומשהגריל פטור על של עזאזל

שחט הפר בחוץ לפני הגרלה - ספק אם הסדר מעכב להיות ראוי בפנים

סדר שחיטת והזאת פר ושעיר מעכב

הלכה ב' - ג' (כב. - כב:)

חזור לראש הדף
לשון זהורית במשקל סלע בין קרני המשתלח ובצואר שעיר הפנימי

שני תולעת דמצורע במשקל שקל, של פרה אדומה 2\1/22 סלע

ממרס דם הפר והנחת גחלים לוחשות במחתה על רובד רביעי מההיכל,

נשפך הדם לפני הקטרת קטורת - חוזר ושוחט וחותה, אחרי קטורת - שוחט אחר ויזרוק,
ספק - בטלו עבודות היום

חפן זר בפנים פטור [אינו עבודת מתנה]

מת כה"ג אחר שחיטת הפר - לר"ל חוזר ושוחט,

לר' חנינה ור' יונתן וריב"ל יזה דמו, וספק במת אחר חפינה

הלכה ד' - ה' (כב: - כג:)

חזור לראש הדף
ביו"כ חותה ג' קבין במחתה זהב אדום [כדם פר] קלה וידה ארוכה [שלא לייגעו]
אמה ומחצה [זרוע מסייעת] מכוסה בנרתיק במסמר, ובה היה מכניס

בכל יום חותה ד' קבין לת"ק \ סאה לר' יוסי ומכניס ג' קבין

ז' זהבים הן - זהב פרויים כדם פר; גפן זהב בפתח היכל יבשו משהעמיד מנשה צלם

פיטום הקטורת וכו' - חייב מיתה אם חיסר אחת מסממניה, מלח, מעלה עשן

פיטם קפ"ד מנים כשרה, לרבי כמדתה (אפי' מנה אחת) כשרה

הקטיר כזית בחוץ חייב [שחוטי חוץ], פחות מכשיעור בפנים יצא

ביו"כ דקה מן הדקה [הדק - דקה]

ביו"כ ולר"י כה"ג תמיד עולה באמצע הכבש

וקידוש ידים ורגלים מקיתון זהב (לר' יונה קידוש ראשון מכיור, ור' יוסה חולק)

לר' יוסה כיור וכנו במקומן מעכב קרבנות

הלכה ו' (כג: - כד.)

חזור לראש הדף
לר"י ב' מערכות - השני לגחלי קטורת [והקטיר עליה], לר' יוסי ג' - אף לקיום האש [תוקד בו לא תכבה], לר"מ ד' - אף להחזרת אימורין מאוכלות [וביער עליה] ודוחין שבת

וליו"כ מוסיף מערכה לגחלי קטורת [גחלי אש] לוחשות [גחלי - אש; פ"מ - על האש]

לר' יוחנן לחם הפנים וקדשים נפסלו בשעת המסעות [מחנה שכינה בטל]

וריב"ל חולק [כאשר יחנו כן יסעו; ונסע אוה"מ (כאילו) בתוך המחנות]

לר' יוחנן שילוח מחנות לויה וישראל אף בשעת מסעות, ור' יוסה חולק

לר"י אש המזבח לא תכבה אף במסעות [ודשנו = ירוון באימורים], לר"ש מדשנו