גמ' ב. - ג:
גמ' ג: - ד:
גמ' ד: - ו.
גמ' ו. - ז.
גמ' ז. - יא.
גמ' יא. - יב:
גמ' ב. - ג:

חזור לראש הדף
נדה מטמאה - לשמאי דיין שעתן, להלל מבדיקה אחרונה,

לחכמים מעת לעת (לרש"י - רק ברה"י) [ד: - הואיל ולא בדקה קנסוה עונה יתירה (וב' לשונות בנאנסה)]

ו. - לקדשים ותרומה תולין, לחולין לכו"ע דיה שעתה

מח' שמאי והלל: 1) בחזקת טהורה או דיש ריעותא מגופה (רש"י - רגילה לכך) (ומודה שמאי בתרתי לריעותא (מקוה חסר, תרם מחבית ונמצא חומץ, שרץ דמבוי וגם מעלמא)

2) אי אשה מרגשת (ומודה שמאי בשוטה, בכתמים [אין תלוּת])

3) אי אין העמדת בית הרחם (ומודה שמאי במוך (דחוק לרבא))

4) משום ביטול פו"ר או דעשה סייג

גמ' לו. - לכו"ע דיה שעתה אחר ימי דם טוהר (לרב ביום אחריו, ללוי אפי' מופלג),
אחר גירות מח' (בכתובות לז.)

מקוה שנמצא חסר - לרבנן ברה"ר וברה"י למפרע טמאות ודאי [תרתי לריעותא (חזקת טומאה, חסר לפניך), ל"ק לרש"י - רה"י יליף מסוטה]

לר"ש ברה"ר טהורות [מסוטה, ל"ב - סוף טומאה מתחלת טומאה]

ברה"י תולין [לרש"י - א"א ללמוד מסוטה דאין רגלים לדבר

וכן מח' בתרם ונמצא חומץ

רש"י ב. - ג.

ספק נגע ברה"ר טהור - לרש"י - הלכתא גמירי

לרש"י מקוה ברה"ר טמא - אלמא כודאי משוי ליה

לשמאי אף בלי הרגשה דיה שעתה - לרש"י - סברה הרגשת עד הוא

גמ' ג: - ד:

חזור לראש הדף
הלל ושמאי - שרץ בזוית אחרת של קופה - טומאה למפרע (ביש שולים, אינה בדוקה, אינה מכוסה, בזוית הקופה)

מח' באין שולים ויש אוגנין, בדוקה, מכוסה, בזוית בית אחרת נמצא השרץ בקופה:

לחזקיה הראשונות טהורות [אוגנים לא מעכבו (חוץ ממים - לא מהפכו לגמרי),

לא מחזקינן טומ' ממקום למקום (רש"י - ואינו ספק [לא איתחזיק טומ' בזוית ראשונה])]

לר' יוחנן טמאות [יש אוגנים דמעכבו, נפל מיד אחרי בדיקה, נפל בשעת תשמיש ע"י כיסוי, מחזקינן טומ' ממקום למקום - השרץ גם בזוית הראשונה עם הטהרות] ותלינן (כשעת מציאתן ובמקום מציאתן - שרפינן וכן לקולא)

חוץ ממצא ככר ע"ג קרקע וספק אי נפל על טומאה [אדם טהור נטלה בכוונה, אינו ספק טומ' - אין דעת לישאל, בטומאה דרבנן (לרש"י - בגדי פרושים ספקו טהור)]

גמ' ד: - ו.

חזור לראש הדף
משנה - בשעת וסת דיה שעתה כר' דוסא, רבנן - למפרע; שלא בשעת וסת לכו"ע למפרע

כתם - ר' חנינא בן אנטיגנוס - למפרע (רש"י - עד כיבוס) [כראייה שלא בשעת וסת], מסולקת דמים - דיין שעתן [כראייתן], תינוקת עד ימי הנעורים (רש"י - שערות או י"ב שנה) - טהור [עברה בשוק טבחים ולאו אדעתה]

ר"מ - אפי' מסולקת דמים - למפרע

שמואל - עֵד שלפני תשמיש אינו ממעט [מהומה - אינה מכנסת לחורין]

לל"ב - מצוה לשמש בב' עדים - אפי' יש לה וסת

זעירי - מעל"ע עושה משכב ומושב לטמא בגדיו [ק"ו מצמיד פתיל הניצול באוהל, וטמא בהיסט נדה [אשר יגע בו - ככולו]]

דעת לישאל - אוחז ביד [לרש"י - כיָדָה], ר' יוחנן - ספק הבא בידי אדם אפי' במונח ע"ג קרקע

כתם מטמא בעלה למפרע לר"מ

ראייה - לר"ע מטמא למפרע (ברייתא - חוץ ממעוברת ומניקה), לת"ק לא

כתם מקולקלת למנין ז' וי"א

גמ' ו. - ז.

חזור לראש הדף
ל"ק דרב הונא - מעל"ע לקדשים ולא לתרומה (דלא כרב חסדא)

ובדיקת ר"י אחר אכילת תרומה מיד לשרוף השיריים (רש"י - ואפי' חולין טמא),

ל"ב - מעל"ע לקדשים ולתרומה ולא לחולין על טהרת תרומה

חולין הטבולין לחלה כחלה - ותלויה אפי' בספק נשען על זב שטהור בחולין (לרש"י - אפי' משאן כבד [אינו היסט גמור, ספק])

חוץ מטומאת טבול יום [לא גזרו, דלא מטמא ודאי לחולין],
לל"ב - מעל"ע [דרבנן] (לל"ק טמא - תרומה מעורבת בו
משא"כ חולין על טהרת תרומה)

רש"י ז.

בשעת קריאת שם חלה בעי הקפה - לרש"י - קרבה

גמ' ז. - יא.

חזור לראש הדף
דיין שעתן: בתולת דמים,

מעוברת - לר"א ור"מ ג' חדשים, לר' יוסי ג' עונות

מניקה - לר"א מיד, לר' יוסי ג' עונות
עד - שתגמול לר"מ [מי יתן טהור מטמא - דם נעכר ונעשה חלב],
ר"י, ר' יוסי, ר"ש - כ"ד חודש [אבריה מתפרקין ואין דמה חוזרת]

זקנה - לחכמים ג' עונות (90) סמוך לזקנתה ("זקנה", "אמא" ואינה בושה/מקפדת),
לר' אלעזר כל אשה שלא ראתה ג' עונות (לכו"ע בשעת הדחק)

ראייה שנייה מעת לעת (אא"כ הראשונה מאונס) ולא מעוברת ומניקה לשמואל, ר' יוחנן, ר"מ (ורב, ר"ל, ר' יוסי, ר"י, ר"ש חולקין)

הל' כר"א: 1) דיין שעתן (לר' יהושע רק בתולת דמים),

2) נחה מעל"ע מקושי - דם מעצמה ולא מולד (לו.),

3) א' וז' מספיק לנקיים,

4) שרץ > משקין > אחורי כלים > מטמא משקין
ולא אוכלין אפי' תרומה [אין עלולין לקבל טומ' לא גזרו],
אבל > תוכי כלים > פוסל אוכלין תרומה

5) מלמדין קטנה (אחות זקוקתו) שתמאן, 6) צירוף סל לחלה, 7) הבדלה בהודאה

משנה - קדושת שביעית לקטף

ר' פדת - לר"א, ולא לרבנן

ר' זירא - לכו"ע בקטפא דפירא, ומח' בקטפא דגווזא (שרף)

ל"ב (הו"א) - לכו"ע באילן שאינו עושה פרי [זהו פריו (שרף)] ומח' בעושה פירות

הריון רוח אינו הריון לענין זיבה אלא לדיה שעתא

[ר' פפי - מעל"ע דרבנן, ר"פ - ראשה ואבריה כבדין דיה שעתה]

אפי' למ"ד וסתות דאו', מעוברת א"צ בדיקה ביום הוסת

זקנה - * 90 *דיה ·90 *דיה1 ·90 *מעל"ע [רש"י - אינו סילוק אלא שינוי וסת]

1(לרש"י - לרבי מעל"ע [כבר רואים למפרע דרק היה שינוי וסת]

תינוקת שלא הגיע זמנה -

*דיה ·30 *דיה ·30 2*מעל"ע לרבי ·90 *דיה [כר"א] ·90 *דיה3 ·90/30 *מעל"ע ·

·30 *דיה3 · 30 *מעל"ע ·
2 כתם לחזקיה טמא, לר' יוחנן (להל') טהור
3 [רש"י - חזרה לקדמותה וצריכה להתחזק כבתחלה]

הגיע זמנה - *דיה ·30 *מעל"ע ·90 *דיה [כר"א] ·90 *
ונשים בודקות אותן

מצרפין ימי עיבורה וימי מניקותה לחשבון ג' עונות, לתי' ב' בגמ' - דם לידה לא מפסיק

אין קביעות וסת מחמת אונס (קפיצות) אלא בצירוף ימים

לל"ב דרב הונא - וסת לימים לבד כשפעם שלישית בלי קפיצה וי"ג בקפיצה יום מוקדם

רש"י ח. - י.

לרש"י - יין מגתו פסול לנסכים

וסתות דאו' - הללמ"ס דאורח בזמנו בא

בהגיע זמנה - בפעם א' איתחזקה,
בלא הגיע זמנה - לרבי בב' לרשב"ג בג', ולא גזרו מעל"ע אלא לראייה הבאה

אולי מודו רבנן לר"א דבלא הגיע זמנה חוזרת לקדמותה בג' עונות

גמ' יא. - יב:

חזור לראש הדף
בדיקת שחרית וערבית לעוסקת בטהרות

חוץ: מנדה (לר' יוחנן מתוך מעין פתוח דוקא (רש"י - ר"ח, ה', ה', ה'; ל"ב - א', ב', ג',
ד', ד', ד')
, יושבת על דם טוהר (ללוי אחר הפסק מדם טומאה [ב' מעיינות]),
לא הגיע זמנה, כל י"א יום

תשמיש בעדים ליש לה וסת, שמואל - ולאין לה וסת

חוץ: מיושבת על דם טוהר,

בתולה ד' לילות [אימא השמש עכרן, רש"י - ולפני תשמיש אין מגו דבעיא בדיקה לאחר תשמיש],

שמואל - לאינה עוסקת בטהרות אסור [לבו נוקפו]‎‎‎‎‎‎,

ישנה שיש לה וסת [רש"י - לא אטרחוה, לא חזיא לטהרות (אפי' רגילה בטהרות)],

תבעה [לרש"י - קים לה דטהורה]

בדיקה לכהנות באכילת תרומה, ר"י - מיד אח"כ

לקבוע וסת: ראיות בימי זיבה מצטרפין - ושמואל חולק (לט.),
בימי נדה - לר"ל לא, לר' יוחנן ממעיין סתום כן (רש"י - ר"ח, ר"ח, כ"ה, ר"ח [כ"ה הוי תוספת דמים], ל"ב - ר"ח, פסקה, ד', ד', ד'; לר"פ לט: - אפי' ר"ח, ה', ר"ח, ה', ה',

מימי טוהר - לא מצטרפין

לא הגיע זמנה - תולין בדם בתולים, חוץ: מאחר ד' לילות לב"ש, אחר תשמיש בלי דם, משעבר לילה בלא תשמיש, שינוי מראה הדמים ביום שאחרי תשמיש, וע"ע ריש פ"י לקמן

אין לה וסת - לר"מ אסורה ואין לה כתובה וכו' ולא יחזירה עולמית [לעז], ל"ק דאבא חנן - יש לה כתובה

לר' חנינא בן אנטיגנוס (שמואל להל') מותרת לשמש בעדים (רש"י - י"מ יש אמורא לשמואל אפי' באינה עסוקה בטהרות)