הלכה א' (א. - ג.)
הלכה ב' - ג' (ג. - ד.)
הלכה ד' - ה' (ד. - ו.)
הלכה ו' - ז' (ו. - ז.)
הלכה ח' (ז. - י.)
הלכה א' (א. - ג.)

חזור לראש הדף
בודקין ומבערין חמץ בי"ד [בראשון בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצות - אם אינו ענין]
לאור הנר [בודק בכל מקום; זכר לדבר - אחפש את ירושלים בנרות, נר ה' וכו' חופש כל חדרי בטן] ולא באבוקה [אור קופץ; נר בודק בכ"מ בחורין וסדקין]
בלילה [בדיקת הנר יפה ומבהיק; ושמרתם את היום הזה - משומר מן החמץ]

ובדיעבד בודק ביום לאור הנר

נח הכניס אבנים טובות ומרגליות לתיבה להאכיל חיה האוכלת ביום (כיהות)/ בלילה (מבהיקות)

מקום שאין מכניסין חמץ א"צ בדיקה,

אבל חוששין במקום שאפשר שיפול או יתגלגל או תינוק הכניס לשם חמץ

מרתף ואוצר של יין שבוש לאכול בתוכו א"צ בדיקה

הפורש בים לפני ל' יום קודם פסח א"צ בדיקה בדעתו לחזור קודם פסח אא"כ יש חמץ ידוע
ובתוך ל' צריך לבדוק [שמא ימלך ולא יחזור]

לר' בא נשים ועבדים נאמנין, לר' זעירא לא נשים [עצלניות]

כותים נאמנין בזמן שהחזיקו במצוה, חוץ מבחצירות [דורשין בבתיכם דוקא]

הלכות חג בחג, ובבית וועד (ביהמ"ד) לרבנן ל' יום קודם [כפסח שני], לרשב"ג ב' שבתות [כהלכות פסח בר"ח]

בדיקת מרתף - לב"ש לרב חונא שורות הרואות פני הדלת (או סביב החביות) והתקרה
לבר קפרא גם שורה שניה אחריה ותחתיה
בעשוי מדריגות - בודק כל גאם ר

לב"ה שורה עליונה וכשיש ריוח ביניהם אף לפנים ממנה ו/או למטה ממנה [חייש לנפילה;
הכניס כשסידרן]
בידוע שלא נשתמש בחצי שורה - ספק אם עדיין בודק מאחריה ו/או תחתיה

הלכה ב' - ג' (ג. - ד.)

חזור לראש הדף
אין חוששין לגרירת חולדה משבדק, לר' אבהו לר"י חוששין

לר"י בודק בלילה בשחרית ובשעת הביעור [כנגד ג"פ לא יראה], לחכמים פעם אחת

לא בדק - בודק בחוה"מ ולחכמים אחר המועד

הפקיד גוי אצלו אסור [לא ימצא], ייחד לו בית מותר [לא יראה לך]

כופה כלי על מה ששייר מבדיקה, ואל"ה ונעלם - אותו בית צריך בדיקה ואולי אף לר"י דס"ל דתולין בשר נפל באכילת חולדה [אינה רצה אחר פת; מנחת ולא אוכלת]

הלכה ד' - ה' (ד. - ו.)

חזור לראש הדף
מדאורייתא תשביתו לר"מ סמוך לשקיעה ליל ט"ו [אך ביום הראשון]
ואיסור אכילה משחשיכה [לא תאכל עליו חמץ - כשאוכל הפסח]

לר"י מחצות י"ד יש לאו ועשה על אכילתו [לא תאכל עליו חמץ, תאכל עליו מצות ולא חמץ]
ועל ביעורו [אך וכו' תשביתו, לא ימצא (היקש)]

שורפין בתחלת שעה שישית [לר"מ דמחלפת בשביעית שהיא מדרבנן, לר"י גדר דרבנן]

לר"י לא אוכלין מתחלת חמש [מחלפת בשביעית]
ונוטלין חלת תודה פסולה (לא נשחט עליהן, נשפך דמה) (ולר' נתן ב' כשירות) / פרה
הנראה חורשת / נר / סדין (בשבת) אחד (מתוך שנים) לסימן
אם הקדיש - לחברייא מקודש [יש לו דמים], לר' יוסי לא [אין פודין לכלבים],
עשאו תרומה - לחברייא לא חל [לאו לאכילה], לר' יוסי חל [מדאו']

לר"ג ולהל' תרומה וחלות תודה נאכלין בחמש [הפסד קדושה]

לר"י לא מצרפים עֵד שאמר בחמש ועֵד שאמר בשבע [בב"ד מדייקים; באמר סוף שבע דחמה במערב]

א"א לקדש אשה באיסור הנאה דרבנן

שומר ימכור פקדון חמץ - לר' ירמיה ור' יוסה בשחרית [השבת אבידה], לר' בא בחמישית [כר"י]

הלכה ו' - ז' (ו. - ז.)

חזור לראש הדף
ר' חנניה סגן הכהנים - לבר קפרא שורפין שני לטומאה דרבנן עם ראשון לטומאה דאו', לר' יוחנן שלישי דאו' עם ראשון דאו' אף לב"ש

ר"ע - שלישי שנפסלה מטבול יום (לר' יוחנן מטומאה דאו', לבר קפרא מטומאה דרבנן)
עם אב הטומאה דאו'

לב"ה שורפין פיגול ונותר עם בשר טמא מדאו', לב"ש אסור

באושא גזרו שגם שורפין תרומה שנטמאה מדבריהן: בית הפרס, ארץ העמים, בגדי ע"ה,
רוק, מי רגלים של אדם, נגע בספק טמא, כלים הנמצאים,

ולר' מנא אף הנטמא בכלי זכוכית וטומאה ישנה דכלי מתכות (לר' יוסי תחילת גזירתן לשריפה)

לר"ע אוכל שני מטמא שלישי, ומשקין ראשון מטמא שני מדאו' [יטמא]

ור' ישמעאל חולק (לר' יוסי בד"ר בון רק באוכל)

כלי חרס שנגע במת הוי ראשון [טמא הוא - ולא לטמא כלי]

הלכה ח' (ז. - י.)

חזור לראש הדף
לר"מ שורפין בערב פסח תרומה טהורה עם טמאה [כר' יהושע - מ"מ הולך לאיבוד]

לר' יוסה ור"ש רק בט"ז ניסן [אין למדין שעה ששית דרבנן מטומאה דאו'; בערב פסח אינו מקום הפסד מרובה]

לר' יהושע מותר לטמאות (לר"מ ור"ש בידים, לר' יוסי ממילא) תרומה תלויה (ספק נטמא),
ומותר לטמאות בידים (לחברייא לר"מ, לר' זעירא ור' אילא לכו"ע)
תרומה טהורה שהולכת לאיבוד כדי להציל חולין

לר"א חייב בשמירה, לר"ג יניח

לר"מ ור' יוסה בדר"י שורפין אפי' ספק נטמא מדרבנן (מדור עכו"ם)

לר"ש מותר להקיז דם (מום) לבכור (ולר' בון בר חייה רק בקדשים שחייב באחריותן)
שאחזו דם [רק כשהוא לרצון כל מום לא יהיה], ומח' אם ס"ל כר' יהושע בתרומה

לר"י אסור [מום בקדשים; על הארץ תשפכנו כמים - בשחיטה ולא בהקזה],

לחכמים יקיז בלי שיעשה מום [כל מום לא יהיה - אף בבע"מ], ובדיעבד ימתין לעוד מום

הסיח דעת משמירת תרומה ישרף, משא"כ תלויה שעדיין משמרה שלא תגע בטהרות