גמ' יח. - כ.
גמ' יח. - כ.

חזור לראש הדף
מעילה בדבר שאין בו פגם [ג"ש לסוטה] הנאת שוה פרוטה,

בדבר שיש בו פגם - משיפגום בו שוה פרוטה ג"כ כאחת [חטא חטא מתרומה]

בלבוש אמצעי, מלמלא (בגד פשתן דק) (לרש"י - נפגמין רק לאחר זמן) - לר"ע משיהנה, לחכמים משיפגום

אין מעילה במחובר לקרקע [חטא חטא מתרומה] חוץ: מהנאה הנראית לעינים, למ"ד תלוש ואח"כ חיברו כתלוש, ר"ל - לכו"ע הקדיש ולבסוף בנאו [רש"י - כתלוש]

אין מעילה לשליח אלא לבעה"ב [חטא חטא מתרומה]

אכילה והנאה שלו ומה שנתן לחברו - מצטרפין לשיעור ש"פ אפי' לזמן מרובה [תמעול מעל - מ"מ]

מוציא מקדוש לקדוש (קנה קרבן ממעות הקדש) מעל [תמעול מעל - מ"מ]
לר"ש משהביאו לעזרה, לר"י משיזרוק דם (רש"י - מח' מתי פטור מחובתו ומאחריותו)

אין מעילה למזיק [חטא חטא]

חטאת תמימה = דבר שאין בו פגם [מ"מ קריבה], בעל מום = יש בו פגם,
מתה = אין בו פגם [רש"י - דלאו בר פדיון]

מועל אחר מועל [לאו בר פדיון]: בהמת קדשי מזבח [וכפר עליו באיל אשם],
לר' נחמי', למשנתנו - וכלי שרת [שמקדש אחרים כ"ש עצמו], לרבי קרבן עצים,
לרבי דבעי העמדה והערכה - בעל מום ששחט דאין בו פדיון (ויקבר)

גזבר מעל כשנותן לחבירו, לבלן [המרחץ לפניך]

בנה אבן בביתו מועל ע"י שינוי (לרש"י - וע"י שבנה בבנין) או ע"י שנהנה תחתיו [רב - כתלוש; הנאה הנראה לעינים]