גמ' יא: - יג:
גמ' יד. - טו.
גמ' טו. - יז.
גמ' יא: - יג:

חזור לראש הדף
אכלת חלב - בע"א שתיק חייב [או הודע] מכחיש פטור [הודע אליו - ולא אחרים, טומאת מקדש - והתודה]

ע"א אכל וע"א לא אכל מביא אשם תלוי

בב' עדים ושתיק חייב

מכחיש לר"מ חייב [ק"ו ממיתה, לרש"י - נוח לשקר מלעשות עצמו רשע], חוץ: מלא בעלתי שפחה חרופה [לא גמרתי], לא נטמאתי בנזיר [נשאלתי], לא ידעתי בעדות [לא נתכוונתי לעדות]

לחכמים פטור [מיגו מזיד הייתי - ומתרץ דיבוריה, נאמן אעצמו (נ"מ - נטמאת ומיד באת למקדש), רש"י ב"מ ג: - ולא שיודיעוהו אחרים]

רבינא - אכלת קדשים בטומאת הגוף, ואמר לא נטמאתי - לר"י (ר"נ להל') פטור [נאמן אעצמו, ר"י - מיגו] ולא יאכלם בפני אחרים, לחכמים חייב [א"א לתרץ דיבוריה]

העלמות, שמות מחלקין; ב' לשונות אי לר' יהושע תמחויין מחלקין ב' חצאי זיתים לקולא

צירוף כזית - לר"מ אפי' כדי אכילת קליות (פירורים), לחכמים כדי אכילת פרס (רש"י - ב' ביצים)

לרבנאי חצי פרס/רביעית לפסול גוייה - כל היום כשכל כזית שבו בכדי אכילת פרס (איתותב), ברייתא - כדי אכילת פרס מתחלת אכילה עד סופה

אסור לטבול אחרי חצי שיעור [יאמר דמחלק]

מעוברת אוכלת פחות מכשיעור אפי' טובא

המֵניק ממגע טמא מת טהור [רש"י - משקה הבא לאוכל כאוכל, ובתקיפה אחת אין הכשר, ספק שיעור ספק כדי אכילת פרס]

דמעה, דם מגפתו, חָלב אינם מעיינות ומטמאות ברביעית

וחלב לתינוק בעי הכשר מטיפה המלוכלכת עפ"י הדד שיצאה לרצון או סתמא

שתוי יין ששימש במיתה ברביעית בכדי אכילת פרס, לר' אלעזר (רב להל') בלי הפסק ובלי מים [ושכר אל תשת כדרך שכרות] או ביותר מרביעית

ואזהרה אף לכ"ש, מגתו, לר"י שאר משכרין

לת"ק שתוי אסור לשנות מדרש, הלמ"ס, תלמוד [ולהבדיל וכו' ביד משה] חוץ מדבר ידוע

לר' יוסי בר"י (להל') רק הלכה למעשה [ולהורות]

גמ' יד. - טו.

חזור לראש הדף
ר"מ אית לי' איסור כולל (רש"י - מוסיף אגברא) ומוסיף (רש"י - אחפצא)

פיגול ע"ג מזבח פקע פיגולו (ושייך נותר) וספק לרמי ב"ח אם הולכים בתר רוב אבר

כותבת = ב' זיתים

אין בית הבליעה מחזיק יותר מב' זיתים

רפרם - הוצאה מותר ביו"כ (בדותא)

ר' יוסי אית לי איסור מוסיף (רש"י - וכולל (מח' ביבמות), ובב"א)

לר' יוחנן בן נורי חמותו ואם חמותו ואם חמיו חייב ג' [שמות מוחלקין],
לחכמים א' [חד לאו, שארה הנה זמה היא - כולן זמה אחת]

גמ' טו. - יז.

חזור לראש הדף
אחותו שהיא אחות אביו ואמו חייב ג' [שמות מוחלקין - ערות אחותו גלה,
לרבנן דר' יצחק (ב:) - כרת דאחותו]

ה' ביאות בערוה א' לר"א חייב על כאו"א [רבה - עבד תרתי (משא"כ בקצר ב' בב"א מאילן א');

רב יוסף - א"א לערבן (רש"י - חשיבי) משא"כ קצר וקצר; ברייתא דרשב"א - ק"ו משבת],

לחכמים בה' נדות [דגרם להן, גופין מוחלקין], לרבה לר"ע לא בבהמות

אבר המדולדל טהור, ואינו מטמאו בנתלש בכח

משקין בכרישה, בשער, בבגד אינן בכי יותן [רש"י - בלועין לא חשיבי - וזב שסחט בגדו לצד תחתון סופן ליבלע] עד שיצא

ר"ע שאל, ר"ש, ר' יוסי בר"י, ר"א בר"ש - זבחים לא מחלקין בשחוטי חוץ, באכל נותר

לר' יהושע תמחויין (חלב יין סלת; אברים; עצמות; מיני קדירה; טעמים) מחלקין וכ"ש זבחים (וספק אי חזר)

לר"ע ולברייתא תמחויין מחלקין רק במעילה [חמור - המהנה חייב, צירוף לפרוטה לזמן מרובה]

ב' תולדות של אב א' - לר"א חייב ב', לר"ע א'

מלאכה א' בב' שבתות -

רבה - בשגגת שבת לכו"ע ימים שבינתיים הויין ידיעה לחלק, לר"ג ור"א לא בחצי שיעור
בשגגת מלאכות לר"א שבתות כגופין, ור"ע חולק

לאביי לכו"ע לאו כגופין ואין מח'

לרב חסדא לכו"ע כגופין ואין מח'

כתב אות בב' העלמות, בב' שבתות בשגגת שבת - לר"ג ור"א חייב [אין ידיעה לחצי שיעור]

ובמוסיף חוט על אריג אף בשגגת מלאכות [רש"י - חשיב אגב הבגד]

רבא - לר"ג רשויות לא מחלקות להוצאה, ור"א ור' יוסי חולקין

טבילת נדה הוי ידיעה לחלק כימים בינתיים