גמ' קלה. - קלו:
גמ' קלו: - קלח:
גמ' קלה. - קלו:

חזור לראש הדף
פטור בקדשי מזבח [לאו בני גיזה מדאו'] ובדק הבית [א"א לפדות למ"ד בעי העמדה והערכה,
ר' ינאי - באמר חוץ מגיזה וכחישה (לא פשטה) - צאנך (ורבא חולק), במקדיש רק גיזה - גז צאנך תתן ולא שמחוסר אף פדייה]

שותפות דגוי פוטר [צאנך, לל"ק לר' אלעאי - ראשית דגנך וראשית]

שותפות ישראל לרבנן חייב [רש"י - כל ישראל בלשון יחיד, בר חיובא],
לר' אלעאי פטור [צאנך]

שותפות דגוי בשדה - לר' אלעאי פטור מתרומה [דגנך]

לרבי טבל וחולין מעורבין [אין ברירה] (לרש"י - מפריש טבל ממקום אחר לפי חציו או מיניה וביה לפי כולו)

לרשב"ג של ישראל כולו חייב [יש ברירה]

לרבא מודה ר' אלעאי דשותפות ישראל חייב בתרומה [תרומותיכם], חלה [מתרומה],
פאה [ובקצרכם], בכורה [בקרכם וצאנכם], מזוזה [ימיכם וימי בניכם], מעשר [מעשרותיכם], מתנות [מתרומה], בכורים [בארצם], ציצית [בגדיהם], מעקה [יפול הנופל]

ורב ביבי בר אביי ורב חנינא מסורא חולקים דמצינו שר' אלעאי פוטר בבכורה, מתנות, ותרומה; אבל ראשית הגז לא טובלת [מראשיתו ואילך] ואין מיתה [בו] וחומש [עליו] ואין מעשרות [ראשית בלבד]

לר' אלעאי (להל') מתנות וראשית הגז רק בא"י, לא מצטרף חדש עם ישן, הגדל ביד גוי פטור, לא יתן מאינו מינו, בעי שיריה ניכרין [נתינה נתינה מתרומה]

קנה שדה בסוריא מגוי (יש קנין) משהביאה שליש - לר"ע חייב רק על התוספת, לחכמים פטור [רש"י - כנגמרה כולה]

ת"ק - אין תורמין ומעשרין משחורות על לבנות או להיפך, לר' יצחק לב"ה תורמין

רש"י קלה: - קלו:

לרבנן דשותפות גוי חייב בתרומה - דגנך למעוטי מירוח גוי, לאשמועינן דיש לגוי קנין בא"י אבל בשותפות כמאן דפליג דחולקין במדה (משא"כ בהמה)

גגך - ביהכ"נ וביהמ"ד פטורין ממעקה דאין חלק לא' מהן בו, אינו בית דירה

גמ' קלו: - קלח:

חזור לראש הדף
משנתינו כר"ש דטרפה פטור [הו"א ג"ש ממתנות [רש"י - לכהן ולא לכלבו], צאן צאן ממעשר [אשר יעבור]]

רק ברחלים [לעמוד לשרת - ראוי לכלי שרת] ולא בצמר קשה [ג"ש - ומגז כבשי יתחמם]

לר' יוסי נתלש דרך שטיפה פטור [גיזה - לישנא דקרא]

לר' יוסי קוטף ביד פטור מלקט [קצירך] אא"כ אורחיה

לב"ש בעי גיזת ב' רחלים [ושתי צאן]

לב"ה ה' [חמש צאן עשויות - מעשות בעליהן לעשות מצוה]

לר' יוסי, רבי להל', חגי זכרי' ומלאכי - ד' [וארבע צאן תחת השה]

גיזות אותן צאן אין מצטרפין לחמש (קלו.)

משקל גיזה - ר' דוסא בן הרכינס - מנה וחצי (1/237 (רש"י לרב - 60) סלעים) לכל רחל

חכמים - כ"ש בין כולן: לרב ושמואל ור' יוחנן - 60 סלע ונותן 1 (1/60) וכשיש הרבה צריך ה' סלעים לכל כהן, לר' ינאי - 6 ונותן 5, לר' אלעזר - 1 ונותן 1

נפקי זיקוקין דנור מפה לפה דרב ורבי

ה' סלעים לאחר שיתלבנו הכהן [תתן לו - כדי מתנה, לעמוד לשרת - לאבנט],

צבעו פטור [רש"י - קני בשינוי דהו"ל כמזיק מתנות כהונה]

שיעור תרומה - בתירוש ויצהר 1/40, בתרומה דרבנן 1/60 לכתחלה

גזז א' ומכרה (רש"י - הכבש) קודם שצירף - לרב חסדא מצטרף [רש"י - בשעת גיזה שלו],
לר' נתן בר הושעיא פטור [בשעת מילוי שיעור]

הלוקח גז (רש"י - במחובר) מצאן גוי פטור, צאנו לגזוז חייב [צאנך] (לר' אלעאי פטור) לר' נתן בר הושעיא כשהקנן לו עד שהשלים הגיזים

מצאן חברו - אם שייר המוכר חייב [לרש"י - לא מכר המתנות]

לא שייר הלוקח חייב [לרש"י - לא מכר לו חלק הכהן]

הלוקח אילנות בשדה לָבָן נותן פאה לכ"א [רש"י - שאין השדה שלו],

ר"י - בשייר א' המוכר נותן פאה (רש"י - מזרעים) ופוטר כולן כשהתחיל לקצור קודם המכירה [רש"י - לא נפק מחיובא קמא]

רש"י קלז. - קלח:

י"א דמעשר בהמה אינו נכסי בעלים לקדש אשה [לא ימכר], ורש"י חולק - מחיים שלו

לא תני תרומה בדברים שאין להם שיעור - לרש"י - דשיעור 1/50, 1/60 רמיזא בפ' מדין

לרש"י - בדיעבד אם מכר להדיא כל הגיזה במחובר פטור [לאו גז צאנך]

סיכום הפטורים מראשית הגז: קדשים, מקדיש גיזה, שותפות דגוי, דכהן,
לר' אלעאי שותפות דישראל ובחו"ל ובגדל ביד גוי, טרפה לר"ש, עיזים וכו', צמר קשה, נתלש בשטיפה לר' יוסי, פחות מכשיעור, אותן צאן, צבעו, מכירה קודם שצירף (מח'), לוקח גז מגוי, לרש"י מכר כל הגיזה