גמ' קל. - קלב.
גמ' קלב. - קלד.
גמ' קלד. - קלד:
גמ' קל. - קלב.

חזור לראש הדף
אין זרוע לחיים וקבה בקדשים [ואתן אותם - רק חזה ושוק]

מום קדם להקדשו - עד פדיון פטור מבכורה [רש"י - אין קדושה חלה על קדושה], איעבר לפני ואתיליד לאחר פדיון הוולד מותר, שוחט בחוץ פטור, אין תמורה [רע מעיקרו],
מתו יפדו לכלבים בלי העמדה והערכה

חוץ מבכור [ובשרם - תרי משמע] ומעשר [לא יבקר בין טוב לרע]

הקדש קדם למום - שחוטי חוץ חייב [בדוקין שבעין לר"ע דלא ירדו], יש תמורה [רע בטוב], נפדו - פטור מבכורה ומתנות [כצבי וכאיל] אסור בגיזה ועבודה [תזבח ואכלת] איעבר לפני פדיון הוולד אסור, וחלב אסור [בשר],
מתו יקברו [רש"י - בעי העמדה והערכה, אין פודין לכלבים]

קדשים פטור מבכורה [רש"י - בקרך וצאנך, תקדיש - ולא שכבר קדוש], ממעשר בהמה [יהיה קודש - ולא כבר]

אין חזה ושוק בחולין [א"א להניף לפני ה']

רב חסדא - מזיק או אכל מתנות כהונה פטור [וזה יהיה משפט הכהנים (רש"י - בעודן קיימות); אין לה תובעים - חוץ מאתו לידו בטבלייהו למ"ד כמי שהורמו [רש"י - זכה מהפקר, מסר לו לזכות בתרומה שבו]] אא"כ איתא בעין (גזל)

אין מתנות לכהן ע"ה [למען יחזקו בתורת ה' - למחזיק בתורה]

מוציאין חזה ושוק בדיינין מכהן שאינו מבית אב [וזה - רק שאר מתנות דין]

עשיר בדרך לוקח מתנות עניים - לר"א כשיחזור ישלם, לחכמים א"צ

עשיר שלקח לחכמים ישלם ממדת חסידות

אכל טבל פטור מלשלם [אשר ירימו]

אנסו גרנו בחובו חייב לעשר ממקום אחר [משתרשי ליה]

מח' תנאים אי לויים חייבים במתנות [אם איקרו עם (מאת העם)] ורב מספקא ליה

מתנות עניים - ב' באילן (שכחה ופאה), ג' בתבואה (לקט), ד' בכרם (עוללות)

אין טובת הנאה (לרש"י - כל הקודם זכה) [תעזוב]

מעשר עני המתחלק בבית יש טובת הנאה [ונתת]

מוציאין מעני לקט וכו' [לא תלקט לעני] ומעשר עני [ג"ש לגר]
ומלוי ראשית הגז ולא מעשר ראשון (אפי' אחר שקנסינהו עזרא)

עולא, להל' - נותנים זרוע וכו' לכהנת (רש"י - אפי' אשת ישראל) [דבי ר"א בן יעקב - כהן אפי' כהנת - מיעוט אחר מיעוט], ודבי ר' ישמעאל חולק [סתום ממפורש - מנחת כהנת נאכלת [אהרן ובניו]]

זרוע וכו' בכלאים [אם שור]

בכוי מצבי ותיישה:

לר"א פטור [שה - ולא מקצת]

לרבנן חייב חצי [אפי' מקצת שה - וספק אי חוששין לזרע האב]

לר' יוחנן הכל [אם שה]

גמ' קלב. - קלד.

חזור לראש הדף
בכור בע"מ המכור לישראל שנתערב בק' - בהרבה שוחטים פטורין [המע"ה]
בשוחט א' חייב חוץ מא' [רש"י - אין קדושה חלה על קדושה]

השוחט לכהן וגוי פטור

המשתתף עם כהן וגוי צריך לרשום סימן חוץ מגוי יושב אכספתא [מוכח - דאין אמונה בעכו"ם], גוי בחנות [מפעא פעי]

כהן תובע הטבח - אפי' כהן [מאת זובחי הזבח] חוץ מב' וג' שבתות ראשונות בדלא קבע חנות

שמתא על מ"ע - אחרי כ"ב שנים קנסינן בלי התראה

זרוע לא', קבה לא', לחיים לב'; בשור - כל עצם לב'

לר' יוחנן בהמה טבל - לא להל'

מתנות כהונה נאכל צלי בחרדל [למשחה - לגדולה]

אין נותנים מתנות כהונה - לרב חסדא - לאינו בקי בהן, להל' - רק לאינו מודה בה

חוטין שבלחי אסורים [דם] ובעי צלי או חתכן ומלחן

כהן לא יטול מתנות מעצמו [ונתן] ולא יבקש [ויטו אחרי הבצע] והצנועים לא לוקחים אלא ערב יו"כ לאחזוקי נפשם בכהונה (לרש"י - שלא ישתכח) כשלא נושא כפיו

כהן יכול לזכות כל מתנותיו לעני שאינו כפוף לו קודם שבא לידו במכרי כהונה ולויה

השונה לתלמיד שאינו הגון - גיהנם, כזורק למרקוליס

פסולי המוקדשים צריך לרשום חוץ מבכור ומעשר [מוכח דנמכרים בבית]

כהן/גוי שותף בראש - אפי' 1/100 - פטור מלחי לבד, וה"ה ביד, במעיים;
קנה מגוי ראש לבד מחיים חייב בלחי [בתר חיובא] קנה מגוי גז קודם שנגזזו פטור

כ"ד מתנות - י' במקדש, ד' בירושלים (בכור, בכורים, חזה ושוק וד' חלות תודה, עורות קדשים), י' בגבולים

כהן שמכר ע"מ שהמתנות שלי מח' ברייתות אי מהני [מח' אי ע"מ שיורא או תנאי (רש"י - אין כח להתנות בשל כהנים]

קנה מעיים מטבח במשקל: שקל לעצמו - יתן קיבה לכהן [רש"י - גזל אצלו] וינכה מדמים, שקל הטבח - לרב יכול לתבוע אף הטבח, ורב אסי חולק [מח' אי מתנות כהונה נגזלות]

רש"י קלב: - קלד.

טבח כהן - לרש"י - בשוחט למכור חייב מדאו', לצרכו פטור

לרש"י רבא היה כהן ולא רצה לבקש מתנות ולכן לקחם בתורת זר ע"י נתינת כהן

ישראל שמוכר לישראל חוץ ממתנות - חייב הלוקח [הוא שחטה]

גמ' קלד. - קלד:

חזור לראש הדף
ספק חיוב מתנות (אי נתגייר לפני שחיטה) לקולא [המע"ה, בחזקת פטורה]

אבל ספק איסורא (מחוסר כיפורים, חלה, בכור, פטר חמור) לחומרא

ספק לקט שכחה ופאה לחומרא [ר' יוחנן - רק לר"י בן אגרא, צדק משלך ותן, חזקת חיוב]

אין כהן - מעלין מתנות בדמים [נתינה], מצניע תרומה [טבלה, נתינה]

אין עניים - יקח לקט לעצמו [לעני ולגר תעזוב ולא לעורבים]

אדם חשוב (רש"י - ממונה ראש ישיבה) - גדלהו משל אחיו

זרוע: מארכובה עד כף, ימין [הזרוע - המיומן, כנגד ידו של פנחס, שוק הימין תתנו]

שוק: מארכובה עד בוקא דאטמא, לר"י מפרק ארכובה עד פרק הקולית

לחי: מפרק אצל הצדעים עד פיקה (לרש"י - שיפוי כובע) עם הלשון, וצמר בראש, וזקן [הלחיים]

קבה: עם חלב על גבה וחלב בתוכה [והקבה] ונהגו ליתן לבעלים

זרוע לחיים וקבה כנגד יד ותפלת פנחס וקבתה

סיכום הפטורים ממתנות: קדשים (אפי' נפדו), שוחט לכהן וגוי, שותפות דכהן וגוי, ספק מתי נתגייר,
ומח' - לויים, כלאים, כוי, שותפות ישראל וחו"ל (לר' אלעאי)