גמ' ק: - קד:
גמ' ק: - קד:

חזור לראש הדף
אין פדיון לקדושת הגוף חוץ מבהמה בע"מ

שמואל - קדושת דמים טהורים נפדין חוץ מעצים בלי תולעת, לבונה, כלי שרת, תמימים [מדרבנן - דלא שכיחי]

לרב כהנא, ל"ק דר' אושעיא, ר' אלעזר - אין נפדין חוץ ממנחת חוטא

לר"ש אין טומאת אוכלין לאיסוה"נ דוקא כשלא היתה שעת הכושר מִיָמָיו [כל האוכל אשר יאכל - לאחרים]

ועומד לפדות כפדוי = שעת הכושר, וב' תי' בגמ' אי עומד ליזרוק כזרוק [רש"י - מחוסר מעשה] משוי שעת הכושר לאשוויי אוכל או רק להפקיע קדושה למעילה

טומאת אוכלין בנותר ופרה אפי' אם עומד לשרוף כשרוף דחיבת הקודש מכשרתן

למשנתנו יכול להתחייב בקביעות כלי למנחה ("מחבת", "ב' כלים") בשעת נדרו (ולא בשעת הפרשתו [כאשר נדרת])

לר"ש לאו כלום

מניח במחבת, במרחשת בטעות - מקדש ליפסל נדבתו, וא"א לתקן

הרי עלי מנחה משעורים - רבנן - יביא מחיטים [הו"א דחזקי' - כב"ש דתפוס לשון ראשון,
ר' יוחנן - באומר אילו הייתי יודע וכו' - דלא מתחרט]
חוץ: מכוונתו להתחרט, "מעדשים" [לא טעי והוי פתחו עמו], בלא אמר "מנחה"

מנחה עשרון ומחצה - לרבנן יביא א', מנחה חצי עשרון ועשרון - יביא ב'

ר"ש - פטור מכלום [אף בגמר דבריו נתפס ולא התנדב כדרך המתנדבים]

עד ס' עשרון בכלי א' [ר"י - א' פחות מציבור - מנסכי א' דסוכות בשבת, ר"ש - ראוי לבילה (סתירה ברש"י אי רק למ"ד לוג א' או לכו"ע)]

ואל תאמן בחייך זה הסומך על הפלטר

אין מתנדבין יין לוג א', ב' [ככה], ה' [לא חזו למנחת נסכים]

לרבא אין קבע להקריבם יחד בנסכים ויכול להקריב ד' מה' ואידך לנדבת ציבור (רש"י)

רב אשי - יש קבע וימלא עד ו' (וספק בי"א אם ימלא עד י"ב (= ב' פרים)), וספק לאביי

ר"ע (ור"ש) - אין מתנדבין שמן [אין חובתו קרב בפנ"ע],

ר"ט - מתנדבין [ר"ט - כיין [אזרח], קז. - קרבן (לת"ק - לוג, לרבי - ג' לוגין)]

אין מנחה בשותפות [נפש]

מנחה (עני) נאמר בה נפש - כאילו הקריב נפשו, מלך לעני - עשה לי מן ה' מיני טיגון שאהנה ממך

רש"י ק: - קד:

בהמה בע"מ אין פדיון אחר שחיטה בכלי שרת

לרש"י - עצים לפני שיפוי לגזירין טהורין לגמרי, אח"כ - דרבנן, חתה בכלי שרת - לוקה

מתנדב מנחת נסכים יביא סלת שמן ויין