גמ' עג. - עו:
גמ' עג. - עו:

חזור לראש הדף
אכילת כהנים - מנחת חיטים [וזאת תורת המנחה], מנחת שעורין [לרבנן - מדנקמצת, לר"ש - וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה - אם אינו ענין, לכל מנחתם]

הכהנים אין חולקין אפי' מחבת כנגד מחבת (רש"י כת"י - וכן לא שלמים כנגד שלמים (רש"י שלנו - שלמים כנגד תודה))

ריה"ג - גוי מביא שלמים וכו' [איש איש - לכל נדריהם ולכל נדבותם] חוץ מלהיות נזיר,
ולתי' א' בגמ' חוץ מיין (לרש"י כת"י - בלי קרבן) [אזרח]

ר"ע, רב הונא - רק עולות ונסכיו (לרש"י שלנו - ומנחתן כליל) [לעולה, סברא - לבו לשמים]

לר"ש מנחת חוטא של כהנים נקמצת [והיתה לכהן כמנחה - כמנחת חוטא דישראל,
לרש"י שלנו - כליל תהיה (נדבתו) לא תאכל (חובתו - אבל כן נקמצת)]

ר"ש - וקומץ קרב בפנ"ע ושיריים קריבים בפנ"ע

ראבר"ש - שיריים מתפזרין - לרש"י כת"י - אבית הדשן דלמטה (רש"י בתוס' - בחוץ, רש"י כת"י - בעזרה, ורש"י שלנו - אצל הכבש) [לא תאכל - הוקש לנדבתו - לאכילה ולא להקרבה]

כהן שאכל אימורין חייב משום לאו דזרות ולאו דכליל תהיה

כולן למזבח: מנחת כהנים ומנחת נסכים ולשמואל מתנדב יין (איתותב), ולאביי (זבחים צא:) מתנדב שמן, מתנדב לבונה, עצים

כולן לכהנים לאכילה: לחם הפנים ושתי הלחם אפי' באין בפנ"ע למשנתנו

מנחות בעי שמן בכלי קודם לסולת, בלילה (רבי - כשהן חלות פתיתין (והדר בי' בתוספתא), חכמים - כשהן סולת) (אבל לא ברקיקין אלא משיחה), ויציקה על הפתיתין (אבל לא במנחת מאפה)

משיחת רקיקין - ר"ש - כמין "כי" והשיריים לכהנים, לת"ק דברייתות - על פני כולו -
בבא עם החלות - השיריים מחזיר לחלות (לבלילה),

בבא בפנ"ע - חוזר ומושחן עד שנגמר

אין פתיתה בשתי הלחם, ובלחם הפנים, ובמנחת כהנים לר"ש

פתיתה: ת"ק - לד', מנחת כהנים - קופל ולא משבר, חביתין - קופל לב'

ר"ש - פתיתה לכזיתים (לפי' א' ברש"י שלנו - ולא פחות, לפי' א' - י' חלות ו 1/4 = כזית)

תדב"ר ישמעאל - מחזירן לסלתן

ברכת המוציא על חביצא (לרש"י כת"י - תבשיל)

רב יוסף - דוקא ביש פירורין כזית, או כשעירס הפירורין ביחד, או באו מלחם גדול שעדיין בעין

רב ששת - אפי' פחותין מכזית בדאיכא צורתא דנהמא

300 שיפה, 500 בעיטה - ת"ק - בחיטין, ר' יוסי - בבצק

לחם הפנים וחביתין - י"ב חלות,

חלות תודה ונזירות - י' חלות (לשמואל כת"ק דברייתא - בדיעבד א' מכל מין כשר)

שאר מנחות (רש"י כת"י - אפי' מנחת סולת) - ר"י - י', ר"מ - י"ב, פחות או יותר כשר

לעומר י"ג נפה [רש"י שלנו - הללמ"ס], שתי הלחם - י"ב,
לחם הפנים - לת"ק י"א, לר"ש כל צרכה

רש"י עג. - עו:

מתנת שמן מצורע - לרש"י - על הפרוכת

כִּי יווני - רש"י כת"י - ט, רש"י חומש - ג

שהחיינו על קרבן מנחה - רש"י שלנו - לא הקריב כהן זה מימיו, מנחה חדשה כעומר

רש"י כת"י - לא הביא שנה זו, ישראל שלא הביא מימיו

פסול ריבוי/מיעוט עשרון - רש"י כת"י - הו"ל קומץ חסר ביחס לעשרון, מנחה חסרה
ל"ב - גזה"כ - שלשה עשרונים לפר וכו'