גמ' פט. - צב.

גמ' פט. - צב.

חזור לראש הדף

תדיר קודם [מלבד עולת הבוקר, מוספין למוספין - כאלה, אשר לעולת התמיד]

כל המקודש יותר קודם:

דם חטאת לדם עולה, אברי עולה לאימורי חטאת [את האחד לחטאת ואת האחד לעולה, ופר שני לחטאת] וספק בדם מזה ואברים מזה

אשם מצורע - חטאת - אשם - תודה - איל נזיר - שלמים - בכור - מעשר - חטאת עוף - עולת עוף - מנחת חוטא - מנחת נדבה

באותה סוג קרבן: פרים - אילים - כבשים - שעירים

פר כהן המשיח - העלם דבר - עבודת כוכבים - שעירי עבודת כוכבים

ספק אי דם עולה קודם דם אשם

קדשים קלים לפני זריקה - יש פסול יוצא על דם, בשר לר"ל (ור' יוחנן חולק), אימורין לרבינא בר שילא לר"א (ור"ע חולק) (ולא לר"פ)

ספק אי מנחת נדבה קודם למנחת סוטה

אפי' חטאת עוף קודם לעולת בהמה [בנין אב - אשר לחטאת ראשונה]

חוץ משעיר עכו"ם [חטת (חסר א'), כמשפט], מפרי החג לרבינא [כמשפטם]

מח' אי מעשר לפני או אחרי חטאת עוף עם עולת בהמה

רק אשם מצורע לפני חטאת [בא להכשיר]

ר"מ - שלמים דאמש קודם לחטאת היום (לרש"י שלנו - להקרבת הדם)

מקודש קודם למָצוי וספק אי קודם לתדיר (עולת ר"ח לפר העדה, לרש"י - תמיד לחטאת)
או למצוי הרבה יותר לתי' ב' בגמ'

שחט לאינו תדיר, לאינו מקודש קודם - ספק אם יזרוק קודם התדיר, למסקנא דיקא - כן

ר"ש (ור"ע) - אין מתנדבין שמן חוץ מלתקוני גברא (עז.)

ר"ט - מתנדבין שמן - שמואל, ר' זירא, לת"ק דמביא לוג א' - קומצו ושייריו נאכלין [קרבן מנחה]

אביי, לרבי דמביא ג' לוגין - כולה לאישין [ואוקי באתרה - כנסכים]

שמואל - מתנדב יין מזלפו ע"ג אישים [אשה ריח ניחוח] [כיבוי במקצת לא שמי' כיבוי, שאני כיבוי דמצוה, כר"ש דאינו מתכוין]

ר"ע, ר"י דאינו מתכוין אסור - לספלים

רש"י צא: - צב.

זילוף ע"ג אישים אינו פסיק רישא דאפשר בטיפין דקין הלכך אפי' מכבה בגסות הוי אינו מתכוין

נסכים שנטמאו נשרפין בעזרה בפנ"ע - שתהא שריפתן ניכרת לעצמן

עוד חומר לימוד
למסכת זבחים