גמ' מז. - נג.
גמ' נג: - נז:

גמ' מז. - נג.

חזור לראש הדף

ב' קבלות לאשם מצורע - כהן א' בכלי למזבח [כחטאת האשם],

כהן א' ביד למצורע [ולקח דומיא דונתן]

ר"ע - אשם תלוי על ספק מעילה, ורבנן חולקין [מח' אם לומדין פ' עליונה מתחתונה, לרבנן ג"ש מצות מצות מחטאת, לומדים תחתון מעליון לב' סלעים (ולר"ע ילפינן ב' סלעים מתורת האשם או מג"ש ממעילה)]

השוחט עצמו א"צ צפון [אותו וכו' צפונה], אלא המקבל [ולקח הכהן מדם = לו קח, אותו במקום אשר ישחט העולה ולא השוחט - אבל מקבל בצפון]

שעיר נחשון א"צ צפון [ברייתא והו"א - אותו במקום אשר ישחט את העולה; לא גמרינן מדורות]

צפון בעולה חטאת אשם לעיכובא

יצא לידון בדבר החדש - ספק אי כללו גמר מיניה (רש"י - מידי דלא חידש בו)

בקדשים אין חוזרים ומלמדים: היקש ? היקש, היקש ? ג"ש

מלמדין: ג"ש ? ג"ש, ק"ו ? ק"ו, ג"ש?? ק"ו, היקש ? ק"ו,

מח': ג"ש/ק"ו ?????????היקש - כן לר"פ ורבינא דבתר למד אזלינן, ספק למר זוטרא - בתר מלמד

ספק: כולם ? בנין אב

שיירי הפנימיות על יסוד המערבי [רש"י - אשר פתח אוה"מ]

חיצוניות - דרומי [סמוך לירידתו מן הכבש]

ר' ישמעאל - שניהם מערבי, רשב"י - שניהם דרומי [מזבח בצפון ופגע בדרומי תחלה]

לרש"י: כל קרבנות חיצוניות בעי שפיכת שיריים ליסוד [אל יסוד מזבח העולה],
תחלת מתנות כנגד היסוד (לאפוקי דרומית מזרחית) [ק"ו משיריים דחטאת]

שיריים פנימיים מעכבים - רב אדא ב"א - לר' ישמעאל (ור"ע חולק),
ר"פ - דוקא מיצוי חטאת עוף (ב' תנאי אליבא דר' ישמעאל)

מח' בשיטת ר"י דאמר אם כילה מכפר, לר' נחמי' מעכבין

חטאת שנזרקה למטה מחוט פסולה [המחטא אותה]

חטאת עוף למעלה פסולה [רש"י - חטאת היא]

מתנת חטאת - ר"א בר"ש - כ"מ על הקרן גופא

רבי - אף על ד"א עליונות של חודה של מזבח [וההראל ד' אמות]

ומח' ר' יוחנן ור' אלעזר אי נותן בתוך אמה של מקצוע מהני

רש"י מז:

חטאת טעונה קבלה בכלי שרת [לרש"י - ג"ש לקיחה מעולת סיני]

רש"י נג. - המקיף סובב המזבח - פניו למזבח

גמ' נג: - נז:

חזור לראש הדף

מתנת ב' שהן ד' - ר' ישמעאל ורב - חוזר ונותן [ג"ש סביב - מחטאת]

ת"ק ושמואל - א' כגמא [וזרקו, סביב]

אין יסוד (רב - בנין יסוד, לוי - נתינת דמים) למזרחית דרומית - דלא היתה בחלק בנימין,
רנב"י - אבל אוירו היה של בנימין

בנימין הצדיק הצטער על רצועה מיהודה; כיצד בונין המזבח; דוד ושמואל עסקו בנויו של עולם - ובין כתפיו שכן, ועל זה נתקנא דואג

שלמי ציבור בצפון [הו"א - היקש לחטאת, היקש לעולה - על עולותיכם וזבחי שלמיכם]

ונאכלין לזכרי כהונה [היקש לחטאת]

קדשים קלים נאכלים בכל העיר [תאכלו במקום טהור - טהור ממצורע וטמא מזב, אותה (מנחה) במקום קדוש... במקום טהור - אפקיה למחנה ישראל]

קדשים קלים נשחטין כ"מ בעזרה אבל לא צידי צדדין (בלשכות) [לפני אוהל מועד (ב"פ)]

שחיטת שלמים (רש"י סא. - ב' גי' אם ה"ה שאר קרבנות) בעי פתיחת פתח אוה"מ [ושחטו פתח אוה"מ]

(דלתות היכל, העמדת המשכן, פשפשין בקרן מערבית צפונית/דרומית דאולם, לול אחורי ק"ק)

וילון כפתוח [רש"י - רק לצניעות], תל מפסיק כנגד הפתח ספק

עובי החומה כלפנים

לשכות בחול פתוחין לקודש: אסור בשחיטה, טומאה דרבנן, מותר באכילת ק"ק [בחצר אוה"מ יאכלוה] חוץ מימי מילואים [פתח אוה"מ ושם תאכלו אותו]

דם נפסל בשקיעה (לרש"י - ולא מהני הלנה בראש המזבח) [ביום הקריבו את זבחו - הקרבה ביום זביחה]

אור לשלישי - חזקי' - לא נחשב חוץ לזמנו, נותר [לא אינתיק מזמנו לשריפה [ביום השלישי]]

ור' יוחנן חולק [אידחי מאכילה [יאכל והנותר עד יום שלישי]]

בכור נאכל לב' ימים [בכורות כז: - דבי רב - שנה בשנה, ר' ישמעאל - היקש לחזה ושוק דשלמים; ר"ע - היקש לחזה ושוק דתודה ? לך יהיה - הויה אחרת [מח' אי הנלמד ממנו ודבר אחר = היקש וא"א להקיש להיקש, או אינו היקש]]

לכו"ע לומדים היקש מהיקש כשההיקש השני הוקש לפרט אחר, לרש"י - כשבב"א הוקש לדברים המפורשים, היקש ראשון ע"י ריבוי

משנתנו כראב"ע דאכילת פסח עד חצות [ג"ש בלילה הזה למכת בכורות], לר"ע מדאו' עד שעת חפזון [ואכלתם אותו בחפזון]

רש"י נד. - נז.

לרש"י - מיצוי עולת עוף נתקבל ע"ג בליטה קטנה כנגד קרן מזרחית דרומית למעלה מג"ט באויר בנימין

לרש"י - נקבים בד' קרנות לבלוע דם חטאת

בכור נאכל בכל העיר - לרש"י - הפסוק לא קבע מחיצה לוהבאתם שמה וכו' בכורות בקרכם

אין מלמדין מב' כתובין הבאין כא' אפילו ע"י ג"ש

עוד חומר לימוד
למסכת זבחים