גמ' ו: - ח.
גמ' ח. - ט:

גמ' ו: - ח.

חזור לראש הדף

פר דכהן משיח דוקא במופלא שהורה שוגג לעצמו מקצת מצוה ושגגת מעשה [לאשמת העם - כצבור] אפי' שכח הטעם ועושה אדעת הוראתו,

ולא בחטאו אחרים [על חטאתו]

בשגגת מעשה לבד נשיא מביא שעיר, ומשיח פטור [מעם הארץ]

הורו משיח וב"ד - בב' איסורי (לאביי בב' מקומות, לרבא אפי' בחד) מביא פר לעצמו

באיסור א' מתכפר עם הציבור [על חטאתו אשר חטא - דוקא בפנ"ע]

וספק בב' קראי (קרב, דקין), בשוין בקרבן (חלב ודם)

פר ושעיר לע"ז רק בהעלם מקצת מצוה בב"ד ושגגת מעשה [ג"ש מעיני מעיני]

משיח בע"ז מביא שעירה [נפש אחת] לרבי בשגגת מעשה [בחטאה בשגגה - חטא זה בשגגה], לחכמים עם העלם דבר [שחטאתו בשגגה בשאר מצות]

אין אשם תלוי לציבור ומשיח [וכפר וכו' על שגגתו אשר שגג - שכל חטאו בשגגה בלבד (רש"י - ציבור לאו בכלל נפש)] אבל נשיא חייב

רש"י ז.

רש"י - ציבור בשגגת מעשה - כיון דלא עשו ע"פ ב"ד מתחלקים והוו יחידים

גמ' ח. - ט:

חזור לראש הדף

העלם דבר דציבור ומשיח רק על זדונו כרת ושגגתו חטאת בציבור [עליה עליה מאחות אשה],
וכן שעיר נשיא [ג"ש מכל מצות מציבור], יחיד [ואם - כנשיא], ע"ז [פר ושעיר לציבור - ג"ש מעיני, שעירה ליחידים - ואם נפש אחת - כציבור],

לרבנן דרבי [תורה אחת - הוקשה כל התורה לע"ז [הכרת תכרת] ויליף ציבור מיחידים]

אין פר ציבור או אשם תלוי על ששגגתו עולה ויורד [ג"ש ואשם ומצות ה' אשר לא תעשינה מחטאת קבועה] אבל יש על עשה פרוש מנדה (רש"י - סמוך לוסתה [והזרתם]

לתנא א' יש אשם תלוי על טומאת מקדש וקדשיו

עולה ויורד:

ריה"ג, ר' ירמי' - נשיא ומשיח פטורין [לא תגיע/תשיג ידו - הבא לידי עניות]
נשיא שנצטרע - לרש"י ורא"ש פטור [אינו בא לעניות (אוצרות מרובין)] (לרש"י י. רב אבדימי בר חמא חולק)

ר"ע - נשיא חייב חוץ משמיעת קול [מלך אינו מעיד], משיח פטור [זה קרבן אהרן - רק עשירית האיפה דחביתין ולא דלי דלות, מאחת מאלה - ושאין מתכפר באחת אין מתכפר בכולם] לגי' רש"י - ומביא פר [רש"י - לא אמעיט]

ר"ש - נשיא חייב חוץ משמיעת קול, משיח חייב חוץ מטומאת מקדש וקדשיו [מתוך
הקהל - שחטאתו (שגגת מעשה) שוה ליחידים] ומדלי דלות [זה קרבן אהרן]

לר"א נשיא מביא שעיר על טומאת מקדש וקדשיו [זדונו כרת]

רק ציבור פטורים מאשם ודאי [רש"י - נפש אחת, אין העלם דבר]

רש"י ח. - ט:

אנכי ולא יהיה שמענו מפי הקב"ה כשדבר עם משה

לרש"י שעיר לנשיא ופר לציבור

משיח לר"א - לרש"י למסקנא ס"ל כר"ש

עוד חומר לימוד
למסכת הוריות