הלכה א' - ב' (נח: - ס.)

ת"ק - מכניס תפלין זוג זוג

ר"ג - שנים שנים (לר' יוסי דוקא, לר' אחא אפילו) [מח' אם מדאורייתא שבת זמן תפילין או לא [מימים ימימה, לאות] והתירו שנים דרך מלבוש משום תכשיט; אם יש מקום לשני תפילין (עד גבהו של ראש; מוח תינוק רופף)]

ר' אלעזר - המניח תפילין בלילה עובר בעשה [מימים ימימה]
אא"כ : שלא במקומן, היו עליו מבעוד יום, עד שתכלה רגל מן השוק

נשים פטורות מתפילין [היקש לתלמוד תורה], ולר' אבהו מיחו חכמים במיכל בת שאול (ובאשת יונה על עלייה לרגל)

לת"ק אשה מכניס תפילין בשבת [לאו זמן תפילין והתירו משום בזיון; אשה מניחה תפילין כעבד לר"ג]

א"צ להכניס חדשות [לא בדוקות], הרבה זוגות, בשעת סכנה - ולר"ש נותנן לחבירו וחבירו לחבירו (וכן תינוק המסוכן בשדה [אפשר בהיתר])

לרבי בודקין תפילין כל י"ב חודש, לרשב"ג והלל א"צ

מצא ג' צבתים - בודק זוג א' (לר' יצחק בן אלעזר אולי ג') מכל צבת

המוצא ספר תורה במקום איסוף הגשם - מתעטף בעור ס"ת כשהוא רך ומכניס

לר"י מים (לק"ע ופ"מ הפקר) אין קונין שביתה ומותר לערות מכד לכד עד חוץ לתחום,

וחכמים חולקין

הלכה ג' - ד' (ס. - ס:)

נתגלגל ספרי קודש (או פסוקים (ק"ע ופ"מ) \ לחכמים חגורה (רח"ק)) מאסקופה רה"י \ כרמלית ואיגודו בידו - גוללו אצלו

ר"י - עד שהגיע לי"ט של רה"ר [קלוטה כהונחה] ואז הופכן על הכתב [בזיון]

ר"מ - עד שהגיע לארץ

ר"ש - אפי' בארץ [אין שבות בפני כתבי קודש]

נותן ונוטל מזיז לפני חלון גבוה י"ט מרה"ר', אבל לא כששני רשויות משתמשות (זיז למעלה מזיז (ק"ע ופ"מ), ב' חלונות מב' בתים (רח"ק)) אא"כ הוא מקום פטור (רחב ד"ט לגי' שלנו \ פחות מד"ט לרח"ק) ובלבד שלא יחליף

הלכה ה' - ו' (ס: - סא:)

למשנתנו עומד ברה"י ומטלטל ברה"ר פחות מד"א, ולהיפך, ור"מ חולק
אבל לא ישתה [מעיו למטה מי"ט] אא"כ ראשו ורובו שם

לא ישתין או ירוק מרשות לרשות אפי' ע"י שמתגלגל

ר"י - נתלש רוק עבה בפיו לא יהלך ד"א

העומד ברה"ר קולט מים ממזחילה הרחבה בין ג' לד"ט [מקום פטור] למטה מי"ט [אין עקירה ממקום חשוב של הנחה]

ולא למעלה מי"ט [כר"מ דחוקקין הגג להשלים; לכו"ע כשהשיפוע רק י"ט מתוך ג' אמות - דהוי כגג]

מח' תנאים אם נחשב הנחה ברה"י ע"ג קנה הבולטת למעלה מן המעקה

רק בהכניס ראשו ורובו לגת לשתות א"צ לעשר [אינו קבע]

הלכה ז' - ט' (סא: - סג.)

חלון משתמש בבור ואשפה הגבוהין י"ט ורחב ד"ט
ואם רחוק ד"ט לשמואל צריך נסר עד הבור, ולרב קנה [היכר שלא יטלטל ברה"ר]

ב' חלונות מופלגות - מח' אי נותן נסר י"ט או ד"ט עד (ק"ע) \ באמצע (רח"ק) הבור
וא"צ עירוב [רה"ר שביניהן מבטלת שליטתן]

מטלטלין במחיצות של נוף אילן אא"כ: יותר מסאתים, נופו גבוה ג"ט מהארץ, פירצה י' אמות, פרוץ כנגד פרוץ

אסור לדוש על שרשי זמורה

יושבין על שרשי אילן וכרוב נמוך מג"ט [כארץ]

אין נועלין בדלת או קוצים או מחצלת אא"כ יש ציר או קשור ותלוי

ר"מ (להל', לגי' פ"מ לא להל') - לא יעמוד ברה"י \ ברה"ר ויפתח במפתח דלת ברה"ר \ רה"י
אבל בכרמלית מותר

וחכמים חולקים

מנעול למעלה מי"ט (לרח"ק פחות מ -)רחב ד"ט ויש בו כדי לחוק להשלים ד' על ד' -
לר"מ חוקקין והוי רה"י, לחכמים אין חוקקין והוי מקום פטור

הלכה י' - י"ב (סג. - סד.)

נגר (לתחוב בחור לנעול הדלת) שראשו עבה - ר"א אוסר [ראשו טפל לנגר ואינו כלי] אא"כ קשור ותלוי
לר' יוסי מותר [נגר טפל לראשו והוי כלי]

אין ראשו עבה - לת"ק קשור ונגרר מותר במקדש ולא במדינה, מונח אסור אף במקדש
לר"י (להל') קשור בדלת (לר' ינאי חזק, לר' אלעזר אף בגמי) ונגרר מותר,
ורק מונח במדינה אסור

נקמז (ק"ע - אוגדו אינו ניכר; חור יורד לקרקע; פ"מ - הנגר לא ממלא החור; רח"ק - נקמט הגמי) מדדהו בראשי אצבעותיו

אין מחזירין ציר תחתון במדינה, והעליון אף במקדש

מחזירין רטייה במקדש ולא במדינה [שמא ימרח הרטייה]
אא"כ הוחלקה או תפחה מעל המכה קצת ולא לגמרי

נותן רטייה בתחלה לשמור המכה בלבד

אין קורין פסוק עם שֵם לרפואה אלא לשמירה, ולא יתן עליו ספר או תפילין כדי שישן

שיר פגעים - ה' מה רבו צרי, יושב בסתר עד מחסי

נימא של כינור שנפסקה בשבת במקדש - למשנתנו קושרין, לר"ש (הל' י"ד) עונבה [רח"ק - אטו קשר של קיימא], לרשב"א משלשל היתד מלמעלה ועונב מלמטה

חותכין יבלת (דקרבן \ כהן) בשבת במקדש ביד - משהפיסו [שלא יתקלקל הפיס]; בנפרכת;

ביבשה לר"ש בן יקים, לר' יוסי בן חנינה אף בלחה [כר' יוחנן מקלקל בחבורה פטור בא"צ לדם]

הלכה י"ג - י"ד (סד. - סה:)

כררך גמי ע"ג מכה במקדש אבל לא להוציא דם

ליהודה ברבי איזור קטן אסור [יתור בגדים],

לר' חנינא מותר אא"כ חוצץ תחת בגד או לובש ב' אבנטים (וספק אי אף שלא דרך מלבוש)

משמיע קול טיפין לחולה להעיר \ שישן

גשמים שירדו בחצר של בית אבל או בית משתה - מטלטלין אבן \ לרח"ק מפזר תבן בשינוי

לא ימלא מבור בגלגל במדינה חוץ: מחס על החבל, מ"בור הקר" ביו"ט [חגי זכריה ומלאכי התירוהו]

כהן מוציא שרץ ממקדש (לר"ש בן ננס מבין האולם ומזבח, לר"ע מכל העזרה)

לר' יוחנן בן ברוקה בהמיינו [לא לשהות טומאה],

לר"י בצבת עץ [לא להרבות טומאה; שב ואל תעשה עדיף]

מתן דם על מצורע - לרבנן מכניס ראשו ידו ורגלו זה אחר זה [אטו ביאת כולו]
לר"י שלשתן כאחת [לא ירבה ביאות]

הוציא שרץ מעזרה ונפל במקום שאין כרת -
ספק אם מוציא עמו שרץ שני שנמצא עמו, לפ"מ מותר [הותרה כמה שביתות]

הדרן עלך מסכת עירובין

עוד חומר לימוד
למסכת עירובין