הלכה א' (יח. - כ.)

מים ומלח אינם מזון: לעירובין, שיתופי מבואות [לא מזין; מין קללה], כסף מעשר שני [לאו פרי],
נודר ממזון

לר' יהושע עירובי חצירות רק בפת, ור"א חולק

לר"מ מערבין אף בנאכל עם פת (ולא בשום ובצל [צריך תיקון]), ורבנן חולקין

קונים בכסף מעשר שני שום ובצל, מי מלח - לר' אחא בשם ר' מיישא מעורב בשמן

לר' ישמעאל לא דגים וחגבים כמהין ופטריות [כלל פרט וככלל - גידולו מן הארץ],
ור"ע חולק [אף וולד פרי ומכשירי פרי]

מערבין בחצי לוג יין לת"ק ורביעית לר"ע, בחומץ או במי מלח מעורב בשמן כדי לטבל ירק הנאכל בב' סעודות, בשר חי [נאכל לבבליים]

לר' יוחנן נדרים כלשון בני אדם, לר' יאשיה אף בלשון תורה לחומרא - נ"מ אם צלי ושלוק בכלל מבושל, אם פירי דלא סעיד בכלל מזון

מערבין בדבר שראוי לאכילת שאר בני אדם, וב"ש חולקין, וסומכוס חולק בתרומה [אם מיתשיל הוי טבל]

אין מערבין בהקדש; לב"ש עירוב תחומין רק בכלי תשמישו שם

מערבין לכהן בבית הפרס, ולר"י אף בין הקברות [ראוי לעבור על שבות בין השמשות לאכול בשידה תיבה ומגדל]

הלכה ב' - ג' (כ. - כב.)

מערבין בדמאי (ואולי אף לב"ש) [בבלי - יכול להפקיר נכסיו ומותר] ולא בטבל או במעשר שני חוץ לירושלים ולגי' שלנו לב"ש אף בירושלים [חסדי דוד - א"א להקנות לאחרים]

עישר טבל בתנאי (ע"י ברירה) מותר בטלטול

אינו קונה שביתה ע"י חרש שוטה וקטן שלא הגיע לפעוטות או אינו מודה בעירוב

אא"כ רואה שלוחו גדול מקבל מידם או א"ל מעצמו אני מערב בשבילך (וה"ה בשליח לעשר)

ר' יוסה - קטן כשר לעירובי חצירות [משום דירה]

עירובי חצירות (אף שהשתתפו במבוי) משום דרכי שלום

לקיחת עירוב למקום שביתתו ע"י שבות הוי עירוב [לא גזרו בין השמשות] משא"כ הוצאה דאו'

עירובו ע"ג כלכלה על אילן למעלה מי"ט או ע"ג ספסל ברה"ר מהני [ראוי להופכו ולבטל שיעור רה"י]

לר' ירמיה לכו"ע אסור להשתמש במה שמונח על גוף האילן,
לר' יסה הוי צידי אילן ולר"ש ב"א מותר

ע"ג קנה תלוש ונעוץ הוי עירוב [יכול להפכו]

אבד בעיר מפתח לעירובו - לת"ק הוי עירוב [יכול להביאו דרך גגות וחצירות; יכול לסתור מגדל של עץ\נעילה (לראב"י) ליטול עירובו], לר"א לא

הלכה ד' (כב. - כג:)

ספק אם עירובו כלה מבעוד יום או מחשיכה -

לר' יוסי בשם חמשה זקנים ולר"ש עירובו כשר [חזקה דמעיקרא; ספק דרבנן]

לר"מ ור"י חמר גמל (לר"י יש לו מביתו לעירובו; לר"מ - לר' שמואל בר יצחק לא יזוז [עקר רגליו מעירו], ורבא בר ממל חולק) [אף חזקה דהשתא; עירוב מדאו'] חוץ מספק אם עדיין תרומה טהורה [חזקה]

ספק אם טבל הטמא מדרבנן במ' סאה - לת"ק טהור, לר' יוסי טמא [פ"מ - חסר לפניך, ק"ע -

רגלים לדבר שעדיין טמא]

לר"ש ב"ר יוסי בן לקוניא - לוקין על תחומי שבת [אל יצא איש ממקומו], ור' חייא חולק [אין מלקות ל"אל"]

לר' מנא ד' אלפים אמה מדאו', לר' אחא י"ב מיל [כמחנה ישאל]

הלכה ה' - ו' (כג: - כד:)

מתנֶה על כמה עירובין וביתו באיזה שארצה [ברירה] (ר"י - סתם דעתו לצד של רבו)

לר"מ יכפול תנאו [כתנאי בני גד וראובן (לר' חגיי - במעכשיו, לר' אבהו בשם ר' יוחנן - ב"אם" שהחלות לאחר קיום התנאי); לחומרא - שלא יעקור דעתו מבני עירו]

לר' יוסה ור' מנא בקידש על תנאי ולא הוכפל לר"מ בעי גט משניהם לחומרא

לר' מתנייה תנאי כפול לר"מ רק חומרא דעריות (רח"ק - וממונות, ק"ע - במוחזק)

הניח ב' עירובין ולא התנה - כחומרי שתיהן

שחטו בהמת השותפין ביו"ט וחלקוה - לעולא בר שמואל כעירוב בעליו, לרב כחומרי שתיהן
[מח' אם אברים יונקין זה מזה (אבל בחבית השותפין יש ברירה)]

הלכה ז' - ח' (כד: - כו.)

יו"ט ושבת סמוכין - לר"א מערב בחול מבעוד יום ב' עירובין לב' רוחות [ב' קדושות],
לר"י רק בב' ימי ר"ה [א' חול וא' קודש]

לחכמים מניח עירוב א' פעמיים במקומו [ספק קדושה אחת]
ובדיעבד שעירבב בככרות אחרות - יוליך הכל למקום עירובו
ואם נאכל ככר אחד ה"ז חמר גמל לחומרא

עירוב בראוי לאכילה מבעוד יום

לר' חגיי לר"א מניח עירובו אף ביום ה', לר' יוסה אף לרבנן אא"כ חל יו"ט בע"ש [הכנה]

לרב ור' חנינא שבת ויו"ט קדושה אחת (נ"מ - ביצה שנולדה בראשון, מוקצה),

לר' יוחנן וד' זקנים ב' קדושות

עירב בככר יום א' מערב ברגליו יום ב' [להקל לעני; כהולך לעירו] אבל לא להיפך [ניכר שמכין]

הלכה ט' - י' (כו. - כו:)

לר"י ב' יו"ט של גלויות א' קודש וא' חול ומתנֶה שהתרומה תחול בחול

וחכמים חולקין [קדושה אחת (משא"כ יו"ט ושבת) [כחול אצל שבת] ור"ה [תקנת נביאים])]

ב' יו"ט דגלויות \ הפרשת ב' חלות בסוריא על שלא שמרו אחד בארץ, וקבלת שכר רק על אחד; בזה"ז יו"ט שני מנהג אבותיכם

לר' דוסא בן ארכינס מזכירין ר"ח בשני ימי ר"ה על תנאי, וחכמים חולקין (לא יַתנה \ לא יזכיר)

עוד חומר לימוד
למסכת עירובין