הלכה א' (ח: - י:)
הלכה ב' - ה' (י: - יא:)
הלכה א' (ח: - י:)

חזור לראש הדף
ב' שבילין שאחד טמא והלך בראשון ונכנס למקדש וטיהר עצמו והלך בשני ונכנס - לת"ק חייב
[ר"ל - כר' ישמעאל דא"צ ידיעה בתחלה; ר' יוחנן - ספק ידיעה כידיעה - לק"ע - לקרבן עולה ויורד (והגמ' מסתפקת בספק אם במת או בשרץ)]

לר"ש פטור [צריך ידיעה ודאית]

ידיעת טומאה בתחלה בלי ידיעת חיוב קרבן הוי' ידיעה

שכח ודאי ידיעה והסתפק לא נחשב העלם

לר' יוחנן אין ידיעת ספק מחלק לחטאת,

לר"ל מחלק חוץ: מכהן גדול [כחטאת כאשם - ואין אשם תלוי לכה"ג], לעולה ויורד [אין
אשם תלוי לספק], נזיר לא יגלח על טומאת התהום (ור' יוחנן חולק)

ספק טומאה ברה"ר טהור בתרומה ומי חטאת לכתחלה,
בקדשים (לפ"מ שמירת פרה אדומה) בדיעבד

ספק אם מהני ידיעה תחלה - בגיותו או בקטנותו,
בידע טומאת שרץ ולא טומאת מת החמורה שקדמה

העלם טומאת מת החמורה ולא שרץ נחשב העלם, ולא להיפך (ופ"מ חולק)

טבילה לטומאה חמורה מהני לקלה, ולא להיפך, ולא לחמורה שנייה,

וספק בכזית מת תחת סככות ופרעות אם נחשב חמורה [תרומה נשרפת אבל אין הנזיר מגלח]

אנדרוגינוס שראה אודם ולובן כאחד ונכנס למקדש - לרבנן חייב, לר"ש בן יהודה בשם ר"ש פטור [לפ"מ בעינן זכר/נקבה ודאי; כחזקיה - עד שידע במה נטמא]

כסבור שביהמ"ק הוא בית הכנסת לאו ידיעה היא

ספק אם חצי זית בהעלמת טומאה מצטרף לחצי זית בהעלמת קודש

הלכה ב' - ה' (י: - יא:)

חזור לראש הדף
הוספה על ירושלים, על עזרה - במלך ונביא [ויעל דוד], אורים ותומים [אשר נראה],
סנהדרין של ע"א [ודוד אביהו - שאל אביך וכו'], ב' לחמי תודה ובשיר [כמ"ש בנחמיה], והפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת

חיוב כרת לנטמא בחוץ משהכניס ראשו ורובו לעזרה, אבל נטמא בעזרה מששהה כדי השתחואה (כדי "שלום עליך"/"שלום עליך רבי") או יצא דרך ארוכה י' (לק"ע לר' יוסי כ') אמות יתירות [את משכן/מקדש ה' טימא - ב' שיעורים]

ובהעלם טומאה/מקדש עולה ויורד

לק"ע שהה בעמידה כדי השתחואה ושהה ביציאתו - לחברייא החיוב ליציאתו, לר' יוסי לעמידתו

כה"ג שהכניס כף ויצא והכניס מחתה (ולא בב"א) - לחברייא ביאה שניה יתירה, לר' יוסי ראשונה

כשהורו ב"ד לפרוש מפירסה נדה באבר חי חייבין פר העלם דבר

על טומאת מקדש אין פר העלם דבר או אשם תלוי [ג"ש מצות מצות]

לר"א ור"ע עולה ויורד רק על העלם טומאה [ר"א - שרץ ונעלם, ר"ע - ונעלם ממנו והוא טמא]

לחזקיה לר"א צריך לידע באיזה טומאה [והוא טמא ואשם; בה] ולר"ע א"צ [והוא טמא - מ"מ], לר' יוחנן לכו"ע א"צ

לר' ישמעאל אף על העלם מקדש [ונעלם ממנו ב"פ]

בחטאת קבוע לר' יהושע צריך לדעת איזה ל"ת [אשר חטא בה],

לר"א א"צ לדעת [אשר חטא - כל שהוא]

אין חטאת למתעסק [לר"א - בה]