גמ' מט. - מט:

שומר שנשבע בשקר על חנם - דממ"נ פטור/חייב או דרוצה להתחייב במה שפטור - אינו חייב קרבן שבועת הפקדון (אשם), או חומש כשמודה מעצמו [לא כפר ממון],

וחייב לרב ור' אלעזר קרבן שבועת ביטוי (עולה ויורד) אם שגג בקרבן
ולשמואל פטור [ליתא בלהבא] ולר' אמי פטור [נפש כי (אם) תשבע לבטא - מעצמו ולא מדיינים]

ש"ח שנשבע שנגנב ובאו עדים שגנבו - כפל [אם לא ימצא - כמו שהוא אמר] אבל לא בנשבע שאבד, וגנב מן השוק שכפר משלם כפל אפי' לא נשבע

מודה (אפי' מחמת שראה עדים באים) רק שגנב, פטור אף מד' וה' [ד' וה' ולא ג']

שוכר - לר"מ כש"ח, לר"י כש"ש, ורבה בר אבוה איפכא תני

הדרן עלך מסכת שבועות

________________________________________________

הודעה משמחת לציבור לומדי דף היומי, עמוד יומי, לומדי מפעל הש"ס, וסדר בקיאות בישיבות, למשפחותיהם, ולכל בית ישראל

בעזרת השי"ת ובזכות הרבים אחרי עשרים שנה של יגיעה רבה והשקעת ממון רב, הננו עומדים להוציא לאור את ספר סיכומי גפ"ת על הש"ס בשלשה כרכים מהודרים בהסכמת גדולי הדור שליט"א.

והוא סיכום מקוצר ותמציתי מאד על מסקנת הסוגיות על דרך "גלי מסכתא" וכולל גם את דעת תוס' שחולק על דעת רש"י, ואת עיקרי החידושים שיוצאים מדברי תוספות.

סדרת סיכומי גפ"ת וגלי מסכתא כבר התקבלה בהתלהבות רבה אצל הוגי התורה לומדי דף היומי ותלמידי ישיבות בא"י ובחו"ל, וזכתה לשבחם של ראשי ישיבות ומגידי שיעורים ותלמידי חכמים מכל רחבי העולם שהיא כלי עזר חשוב לחזור על כל הנלמד בזמן קצר מאד, ועיצה נפלאה לזכרון, וגם נותנת ברירות בהבנת צורת כל סוגיא ועיקר כוונתה באופן מדוייקת.

הכרך הראשון יכלול בעזרת השי"ת מתחילת הש"ס עד סוף סדר מועד. כרך השני יכלול סדר נשים והשלש בבות (המסכתות שלומדים בישיבות בדדרך כלל). כרך השלישי יכלול ממסכת סנהדרין עד סיום הש"ס.

ניתן עכשיו הזדמנות נדירה להשתתף לעזור רבבות אלפי ישראל להיות בקיאים במסכתות שלימות ובכל הש"ס בזכותך ולעילוי נשמת קרוביך ע"י הקדשת אחד מהשלשה כרכים על שמך או על שם קרוביך תמורת עשרת אלפים דולר.

ליתר פרטים אפשר להתקשר להרב ג. פרעס שליט"א
רחוב חזון איש 36, ירושלים - טלפון: 972-2-5712016

ויה"ר שנזכה בקרוב לקיום של ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, בב"א.

WE ARE PLEASED TO OFFER YOU A UNIQUE OPPORTUNITY TO DEDICATE A VOLUME OF A MONUMENTAL WORK NOW BEING PREPARED FOR PUBLICATION, A CONCISE SUMMARY ON ALL OF TALMUD BAVLI (IN THE FORMAT OF "GALI MASECHTA"), WHICH WILL BE USED BE"H BY THOUSANDS OF TORAH SCHOLARS AND LAYMEN WORLD OVER TO ENHANCE THEIR PROFICIENCY IN THE KNOWLEDGE OF SHAS.

PLEASE CONTACT RABBI G. PRESS - 36 R'CHOV CHAZON ISH, YERUSHALAYIM
TEL. 972 - (02) 5712016

עוד חומר לימוד
למסכת שבועות