הלכה א' (א. - א:)
הלכה ב' (א: - ב:)
הלכה ג' - ה' (ב: - ג:)
הלכה ו' - ח' (ג: - ד:)
הלכה א' (א. - א:)

חזור לראש הדף
בעידי בן גרושה או חיוב גלות שהוזמו - לוקין [לגי' ק"ע - לא תענה במקום שאין כאשר זמם;
לגי' פ"מ - אם בן הכות הרשע, ולא משום לא תענה [רק במקום כאשר זמם; כדי רשעתו ולא ב' רשעיות]

ואין כאשר זמם [ועשיתם לו ולא לזרעו, לא חיללו אביו; הוא ינוס - ולא זוממיו]

גרושה ואלמנה לכה"ג מתחללת [ק"ו מזרעה; לא יחלל - אף הכשרה ונתחללה]

עדים שנזדממו ונשתקרו ונתחייבו מלקות וממון - לפ"מ לר' יוחנן לוקין ומשלמין [ב"פ שקר],
לר' לעזר לא משלמין [ג"ש רשע רשע (לק"ע לר' יוחנן ג"ש שקר שקר) ממיתה וממון]

עידי גירושין שהוזמו משלמין דמי טובת הנאת כתובתה

הלכה ב' (א: - ב:)

חזור לראש הדף
עדים זוממין שהלוה לל' יום ובאמת לי' שנים (עם משכון/פרוזבול) - משלמין ההפרש שמוכן לתת

רב - שביעית משמטת מלוה ע"מ שלא לתובעו [ראוי להאמינו או ליתן מעצמו קרינן לא יגוש]

אבל לא מלוה ע"מ שלא תשמיטנה שביעית

לק"ע מלוה לי' שנים - לר' בא בר ממל בשם רב משמטת, ור' יוסי ב"ר בון בשם רב חולק

סתם הלואה אינו רשאי לתובעו עד ל' יום [להו"א - שנת השבע שנת השמיטה - שהלוהו באלול אינה משמטת]

ק"ע - שביעית משמטת בסופה [שנת השבע שנת השמיטה - מקצתה]

לר"מ לוקין [לא תענה ] ומשלמין [כאשר זמם] וכן לוקין ולוקין, לחכמים אינן לוקין

משלשין הממון בין כל העדים זוממין אבל לא מלקות

הלכה ג' - ה' (ב: - ג:)

חזור לראש הדף
זוממין רק בהייתם עמנו [לקמן ה"ז - לענות בו סרה ולא בעדותו]

לת"ק כת השני יכול להזים ולהרוג אפי' מאה כיתות, לר"י רק נאמנים אם הזימו כת א'

אולי לא הורגים הרוצח והעדים מספק לק"ע בזוממי המזימין אליבא דר"י, לפ"מ בב' כיתי מזימין המכחישין זה את זה אליבא דחכמים

נהרגין רק בהוזמו אחר שנגמר הדין [נפש בנפש] ועדיין חי [לאחיו]

ר' זעירא (לרידב"ז ר' אבא בר ממל) עדים זוממים נפסלין משעה שהוזמו (ק"ע - אפי' בהעידו
ג' עדיות כאחת והוזמו על השנייה - הראשונה קיימת (רידב"ז - אא"כ היו במעשה אחד)
)

לר' אבא בר ממל (לרידב"ז ר' זעירא) נפסלין למפרע משהעידו (רידב"ז - ונתבטל כל מה שהעידו תוך כדי דיבור)

בעי הזמת כל העדים ואפי' ג', ק' [שנים או שלשה עדים, לר"ע - סברא]

קרוב א' פוסל כולן [היקש שלשה לשנים]

חוץ: מדיני ממונות לר' יוסי, לרבי כשלא התרו אלא למיחזי אתו

הלכה ו' - ח' (ג: - ד:)

חזור לראש הדף
מב' חלונות כשאין מקצתן רואין זה את זה הוי ב' כיתות - ואפשר להזים כת א' והנידון יהרג משום עדות השנייה

וכשהם והמתרה רואין זה את זה מצטרפין לעדות א'
לק"ע לר' ירמיה ולרידב"ז לכו"ע עֵד שלישי שרואה כת השני אינו מצרפן [הרואה גורר
השני שאינו רואה דוקא בשני עדים דא"א בפחות
], לק"ע ר' יוסי (האמורא) חולק

לר' יוסי צריך ב' עדיו מתרין בו [על פי שנים עדים]

עדות מפי מתורגמן פסולה [על פי שנים עדים]

לר' לעזר ור' יעקב בר דסי עדים זוממין א"צ התראה, ור' אבהו חולק

כתב כל נכסיו בשטר לראובן ושמעון ועדיו קרובים לראובן -

לר' יוחנן ור' לעזר פסולין אף לשמעון, ור"ל חולק [מח' אם הם כעדות אחת או כשתי כיתים]

בורח מב"ד מא"י לחו"ל - אין ב"ד אחר סותרין דינו, מחו"ל לא"י סותרין

סנהדרין בכל פלך בחו"ל [לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם], ובא"י בכל עיר [בשעריך]

ילך לב"ד של שבטו [שופטים וכו' לשבטיך]

ר"ט ור"ע - אילו היינו בסנהדרין לא נהרג בה אדם מעולם, ורשב"ג חולק