הלכה א' - ד' (לה: - לו:)
הלכה ה' - ו' (לו: - לז.)
הלכה א' - ד' (לה: - לו:)

חזור לראש הדף
נפל בית ועלייה חולקים

אבנים שלימות לעלייה כשידוע שהתמוטט מלמטה, לבית כשנחבט לחוץ

א' מכיר שלימות שלו - השני יטול שלימות כנגדן (למהרא"פ לר' הושעיה שבורות [אפשר שלזה לבד נשברו])

מקום תקיעת קורות בחומה (מהרא"פ) - לר' זעירא תחתון בונה [זקוק לישא העליון],
לר' לא - עליון

יסודות הבית - שניהן בונים, אא"כ בנוי ע"ג שיחין ומערות

השכיר עלייה ונפחתה ואין בעה"ב רוצה לתקן - ידור למטה,
ובנפחת מקום תנור או כיריים אופה ומבשל למטה דרך סולם

התחתון נותן תקרה ולווחים (נסרים), ובציפורי שניהם [מעלין חמורים ופירות לעלייה]

לת"ק התחתון נותן המעזיבה (טיט על התקרה),
לר' יוסי העליון - לר' יעקב עבה, לר' אבהו בינונית אא"כ דרך העליון לכבס בגדיו עליה

נפל ובעה"ב אינו רוצה לבנות (רמב"ן - בהלך למדינת הים, לרשב"א - אין נפרעין שלא בפניו) -

לת"ק בעל העלייה בונה וגר בבית עד שיתן יציאותיו,
לר"י יבנה בית ועלייה וגר בבית (וכן בגינה ע"ג בית הבד)

בעל העלייה אינו רוצה לבנות - אינו כופה לסתום (למהרא"פ הבעה"ב א"צ לצמצם התקרה בתוך גובה שלו; לפ"מ ורמב"ם הבעל העלייה (לרח"ק בעה"ב) א"צ לעשות כותל מעקה; נתיבות המשפט - הבעל עלייה א"צ לסתום הגג)

נתנו לו ב"ד ל' יום לסתור כותלו ונפל לאחר זמן חייב

גפנו מודלית על אילן חבירו ונשבר האילן - אין בעל האילן מחוייב להביא אילן ממקום אחר

הלכה ה' - ו' (לו: - לז.)

חזור לראש הדף
נפל כותלו לשל חבירו וא"ל הגיעוך אינו קונה ויכול לחזור עד שחבירו פנינהו

אין לשלם לפועל מה שעשית בשכרך

זבלו ועפר ואבנים לבנין מוציא לרה"ר על מנת לפנותו מיד וחייב בהיזק

ר"י - בשעת הוצאת זבלים משהה כדי שיתפרך ברגל [תנאי יהושע]

ת"ק - גובלין טיט ברה"ר סמוך למקום בנייה אבל לא שורין ולא לבנים וחייב בהיזק

רשב"ג - מתקן מלאכתו ל' יום קודם, ופטור מנזק

אבן לבנייה שנפל - מי שנפלה מתחת ידו חייב בהיזק עד שיושבת על הדימוס כראוי

מה שסיתת מהאבן - הסתת חייב

ירק בין גינות לר"מ לעליון [מעפרו, חי משם], לר"י לתחתון [אוירו],

לר"ש י' טפחים כדי פשיטת יד (בלי לאנוס עצמו) לעליון לפ"מ, לתחתון למהרא"פ

להל' יחלוקו

מציאה במקום כותל שבין ב' חצירות - מח' רב ושמואל אם חצי רחבו לזה וחציו לזה [מחצה לכ"א ורשותו קונה], או המוצא זכה [כולו לזה ולזה] (לקצות החשן אף אחר, לנתיבות המשפט ומהרא"פ רק שותף)

הדרן עלך מסכת בבא מציעא