הלכה א' - ב' (כה. - כו.)
הלכה ג' (כו. - כו:)
הלכה ד' (כו: - כז.)
הלכה ה' - ו' (כז. - כז:)
הלכה א' - ב' (כה. - כו.)

חזור לראש הדף
הטעו בעה"ב או פועלים במחיר שרובם שוכרים - רק תרעומת

השכיר חמרים והלכו ולא מצאו - משלם כפועל בטל מעבודה קשה,
ור' חייה שילם הכל לפנים משורת הדין

חזר קבלן באמצע - לת"ק יד פועל על העליונה, לר' דוסא על התחתונה וינכה ההפסד

חזרו בדבר האבד - מטען ("קחו כפול") או שוכר עליהן אחר עד כפל מה שפסק עמהם - והם משלמים מה שפסק עמהם, וספק אם אפי' נשאר יום או שעה שעולה כפליים (רידב"ז) (למהרא"פ הספק אם דוקא בכפליים או אף בפחות)

החוזר באמצע קבלנות או אומן ששינה - ידו על התחתונה

פועל יכול לחזור (מחנה אפרים ונתיבות המשפט - וידו על העליונה [לרב - אין גופו קנוי [עבדי הם], לר' יוחנן כמו גרעון כסף])

לרב אף בעה"ב, ור' יוחנן חולק (למהרא"פ ורידב"ז אינו חוזר [הקונה אינו עובר בעבדי הם], למחנ"א ידו על התחתונה)

הלכה ג' (כו. - כו:)

חזור לראש הדף
שוכר חמור להוליכה בהר והוליכה בבקעה או להיפך חייב - במתה מחמת אויר, הכישה נחש, כר"מ דמעביר על דעת בעה"ב גזלן, החליקה בהר או בעלותה, הוחמה בבקעה

משכיר אומר הרי שלך לפניך בהבריקה (התליעו רגליה) או בנעשה אנגריא ואין המשכיר יכול לפשר עמהם (לגי' רמב"ן ביכול לפשר ותחזור לו), כשמוליכתה בדרך הילוכו עד שפוגע בחמור שני, בקפנדריא [רח"ק - לא הו"ל למיזל התם] (מהרא"פ - ולא דרך הרבים, לרמב"ן - ולא מחפשים בבתים)

חייב להעמיד אחר במתה או נשברה - ובאמר חמור זה לר' יוחנן השוכר מטפל בהבאת נבילה, ולרב הונא המשכיר, ובדמי נבילה קונה חמור קטן, ולר זירא אף ישכור [מכלינן קרנא]

נשבר קנקן (יתד) המחרישה - חרש בהר במקום בקעה השוכר חייב

דש בקטנית במקום תבואה והחליק חייב, ולהיפך פטור

הלכה ד' (כו: - כז.)

חזור לראש הדף
חייב בהוסיף נפח או 1/30 במשא (סאה לגמל, ג' קבין לחמור, קב לאדם, ג' סאן לעגלה)

שיירא שנתפשרו עם גייס (לאור זרוע בזזו שותפין) מחשבין לפי ממון

שכרו תייר (מראה דרך) אף (מהרא"פ) לפי נפשות או כמנהג

הקלת משאוי ספינה מחשבין לפי משאוי ולפי ממון [מהרא"פ - שותפין הם לענין היזקות]
וי"ג לא לפי ממון

בשוכר ספינה לצורך רבים (מהרא"פ - לא נשתתפו) מחשבין לפי משאוי ונפשות

אחד שהציל כל השיירא מגייס - הציל לאמצע [מהרא"פ - שותפין] אא"כ נתנו לו רשות להציל הכל לעצמו

הציל כל החמרין מלסטים - הציל לאמצע [כולם יכולים להציל] אא"כ התנה עמם בב"ד להציל לעצמו (למהרא"פ רק חלקו שנטלו ממנו)

שותף א' ביקש מחילת מס - לאמצע, ובאמרו מעצמם מחלנו בשביל פלוני - רק לו

מוכסין שחזרו בתשובה מחזירין למכירין, והשאר לצרכי ציבור

הלכה ה' - ו' (כז. - כז:)

חזור לראש הדף
אומן קבלן כשומר שכר [בבלי - קתפיס אאגריה]

הודיע לבעלים שגמר - הוי שומר חנם, מאירי - ואוסר לתת לאומן דורון [רבית]

שמור לי - הנח לפני = ש"ח, הנח לפניך = כלום

שמור לי ואשמור לך הוי ש"ש, מהרא"פ - והוי רבית [אולי למחר יותר קשה]

הלוהו על המשכון ש"ש, לר"י ש"ח חוץ מהלוהו פירות [ר' יוחנן - נהנה שמוכרן בשבילו לפני שירקבו], לר' יוסי ב"ח אפי' קיבל המשכון בשעת פרעון

אבא שאול - מותר להשכיר משכון של עני לפחות מהחוב [משיב אבידה]

המעביר חבית ושברה לת"ק ש"ח וש"ש ישבע שלא פשע, ור"א תמה - איך ישבע שלא במקום מדרון או בדאיכא ראיה (בבלי)

לפנים משורת הדין אפי' פשע פטור וישלם שכרו [למען תלך בדרך טובים וכו']