הלכה א' - ב' (י. - יא.)
הלכה ג' (יא. - יא:)
הלכה ד' - ה' (יא: - יב.)
הלכה ו' - ז' (יב. - יג.)
הלכה ח' - ט' (יג. - יג:)
הלכה א' - ב' (י. - יא.)

חזור לראש הדף
שומר שנשבע - כפל לבעלים [חיים שנים ישלם - למקום שהקרן מהלך]

שילם או אמר הריני משלם - כפל לשומר [שנים ישלם - אם אינו ענין]
ולת"ק ישבע שאינו ברשותו, ור' יוסי חולק (רמב"ן ורשב"א),
לרא"ש במשלם כדי להפטר מגלגול שבועה - לת"ק כפל לבעלים, לר' יוסי לשומר

יש עדים שנגנבה באונס ושילם - כפל לבעלים [א"א למכור קנס],

עדים שנגנבה בפשיעתו - ספק למי הכפל או יחלוקו

שוכר שהשאיל ברשות ונאנס - לת"ק ישלם לשוכר, ואף בהשאיל לבעלים

לר' יוסי ישלם לבעלים [כיצד עושה סחורה בשל חבירו]

שוכר שהשאיל לבעלים ואכלוה - שלהם אכלו ופטורים [מהרא"פ - בפשיעה גם השוכר חייב להם]

אין שואל/שוכר רשאי להשאיל או להשכיר

הלכה ג' (יא. - יא:)

חזור לראש הדף
ספק מי גזל או מי הפקיד - נותן לכ"א לצאת י"ש,

וכשתובעין אותו או יש עדים שגזל אחד מהן - לר"ט יהא מונח (פ"מ - לרב חוץ מנשבע לשקר
שלא גזל (ומהרא"פ חולק), ולר' אילא חוץ מפקדון [הו"ל למידק]),
לר"ע יתן לכ"א (לר"ש בן אלעזר ה"ה בכ"מ דעבד איסורא)

נשבע לשקר והודה - תקנו שיכול להשיבו לשליח ב"ד
לר' יוחנן אף שמינוהו גזלן, לר"ש בן אלעזר ורב רק הנגזל

א' הפקיד מנה וא' מאתים - לרבנן מנה שלישי יהא מונח,
לר' יוסי הכל יהא מונח [מה הפסיד רמאי]

הלכה ד' - ה' (יא: - יב.)

חזור לראש הדף
פירות המפקיד אבודין או חמץ לפני שנאסר - לת"ק לא יגע,
לרשב"ג ולהל' מוכרן בפני ב"ד [משיב אבידה, שלא יאבדן הוא]

עירב פירות המפקיד בפירותיו

לת"ק יפחות כדי חסרונן לפי המדה והזמן [עכברים קוראים לחבריהם; מאבדין ומפזרין הרבה]

לר' יוחנן בן נורי רק לכור א'

לר"י י' כורין מותירות בימות הגשמים כנגד חסרון העכברים

יין נבלע בקנקן שתות לת"ק, חומש לר"י

שמן %1/21 שמרים באינו מזוקק, %1/21 נבלע בקנקן חדש

לר"י הלוקח שמן מזוקק מקבל עליו חסרון שמרים, לחכמים רק בלוקח סתם

הלכה ו' - ז' (יב. - יג.)

חזור לראש הדף
ש"ח שלקחה לצורכו שלו ונשברה מידו חייב

נשברה משהניחה -
בלא יחדו מקום פטור [החזרתו ברשות (מהרא"פ - לא כלה שמירתו והוא יודע בחזירתו)]
ביחדו מקום חייב בהניחו במקום אחר, ולר"ע דכלתה שמירתו חייב אפי' הניחו במקומו
אא"כ הודיע לבעלים שהחזירה

לא יפיל מעות צרורין לאחוריו [וצרת הכסף בידך],

ולא יתן לבנו קטן אא"כ הפקיד בשוק (מהרא"פ - תכשיטין [לא חשו הבעלים לשמירה מעולה], רח"ק - כלים גדולים [שאין הדרך שישאם]),

ולא יתן בגגו, ולא במקום שנותן את שלו אם אינו ראוי לשמירה

הלכה ח' - ט' (יג. - יג:)

חזור לראש הדף
מפקיד מעות - שולחני וחנוני לר"י (ולא לר"מ) ישתמש בהן אא"כ צרורין, וספק אם אף בלי חותם

שבח גזילה (גיזה וולדות) - לב"ש לנגזל, לב"ה כשעת הוצאה מבעלים,
לר"ע ולהל' כשעת התביעה בב"ד

כשיש עדים כמה שוה כששלח יד לכו"ע משלם כההוא שעתא [רידב"ז - זהו יום אשמתו]

לגי' מהרא"פ כשאין עדים לכו"ע משלם כשעת התביעה

שליחות יד לחיוב אונסין - לב"ש בדיבור [על כל דבר פשע]

לב"ה במעשה קנין - לר' יוסי בן נהוראי במשיכה,
לר' אושעיא בש"ש אף בהניח עליו מקלו ותרמילו [כפל פסוקי שליחות יד]

וספק אם צריכה חסרון (ב' פי' ברח"ק לר' אושעיא שחייב בהחמיצה יין מחמת טלטול)
ולר' לעזר בש"ח צריכה חסרון

החזירה למקום אחר - למ"ד א"צ חסרון פטור מאונסין [חזר בו], למ"ד צריכה חסרון חייב,
החזירה למקומו לכו"ע חייב [השיב הגזילה]

שומר שכר חייב אגניבה ממקום שמור [אומרים שאילו היה שם היה מציל]