הלכה א' (מא: - מג:)
הלכה ב' - ג' (מג: - מד:)
הלכה ד' - ה' (מד: - מה:)
הלכה ו' - ז' (מה: - מו:)
הלכה ח' - י' (מו: - מז.)
הלכה י"א - י"ב (מז: - מח:)

הלכה א' (מא: - מג:)

חזור לראש הדף

למשנתנו גרים וספק ממזרים מותרים בממזר ודאי, לר"י גרים אסורים [ד' פעמים קהל לרבות גרים]

התרשתא (נחמיה) - שהתירו לו יין עכו"ם

גדולה חזקה - שאכלו תרומה דרבנן בבבל מותרין בתרומה בא"י דרבנן

לר"ש גיורת פחותה מבת ג' כשרה לכהונה וכ"ש הנולדים מגיורת,

לחכמים מדרבנן צריכה דעת לטבול

אין מקבלים גרים שלא לשמה, לרב חוששין שגיירו לשם ומקרבין אותם

תל חרשא - הפסולין היו ראוין שיעשו תל מלח אלא ששתקה מידת הדין [ק"ע - שעלו לא"י]; נתינים - יהושע לא קירבן ולא ריחקן עד דוד; עצירת גשם בחטא ע"ז ג"ע שפכ"ד ופוסקין צדקה ואינן נותנין, אורים ותומים - שלא גמלו חסד עם שאול והמית ד' גבעונים, אשר משפטו פעלו - כאחת, דוד ריחקן שלא היה בהן רחמנין ביישנין וגומלי חסדים, דוד התפלל והמזבח קלט מפיבושת בן יהונתן (גדול בתורה) מתוך ז' בני שאול, גדול קידוש ה' מחילול ה' - נתלו מט"ז ניסן עד י"ז מרחשון, גבעונים עשו מעשה חיוי (נחש) - שיענשו ואני יורש הארץ

מקבלים גרים מתרמוד ומח' ר' חנינה וריב"ל אם חוששין לממזרות

בני מישא - לרב יהודה חללים, להחולקים - ממזרים

ר' יאשיה, ר"ש - ממזר דור י"א מותר, לר"א בר"ש רק נקבות [ג"ש עשירי מעמון ומואב]

ר"א כר' חנינה - אחת לס' ע' שנה הקב"ה מכלה הממזרים ונטל עמהם כשרים שלא לפרסמן,
רב הונא - ממזר שאינו מפורסם אינו חי יותר מל' יום;
לעת"ל הקב"ה מזקק שבט לוי, ועושה עמהן צדקה (ק"ע - יאמר על ממזרים שהם ישראלים);
עזי פנים שבכהונה - לריב"ל מעבדים שנשתקעו, לר' אלעזר מיוחסים

משנשתקע הפסול אין מדקדקין, אבל חכמים מוסרין לבניהן ותלמידיהן פעמיים בשבוע

הלכה ב' - ג' (מג: - מד:)

חזור לראש הדף

לאבא שאול אֵם השתוקי נאמנת שנבעלת לכשר

אסופי המושלך בשוק - אב או אם נאמן, נאסף או זז ממקומו - צריך עדים או אב ואם

נאמנת מילדת לאלתר שזה בכור; תולין דם באשה שבדקה עצמה ומצאה תוך מעת לעת

גר עמוני ומואבי מותר בממזרת או ספק

לת"ק ודאי ממזר ונתין מותר בספק (שתוקי, אסופי, כותי) [בקהל ה' - ודאי]

לר"א ורב להל' ספק אסור לכל

לר' ירמיה פצוע דכא מותר בממזרת, ור' יוסי חולק [בקדושתו]

פצוע דכא כהן אסור בגיורת

לר"י - ספק אי ממזר אסור בממזרת [יכלו],

מח' לר"י אם כל הפסולים אסורים זב"ז ורק מותרין במינו

עמוני אסור בעמונית [היא קהל ה'] או מצרית, ומותר בשפחה משוחררת [לאו קהל ה']

מצרי מותר במצרית ודור שלישי מן האב ומן האם מותר בקהל

לר"א בן יעקב אין ממזר ספק אלא ספק כותים וספק חללים

הלכה ד' - ה' (מד: - מה:)

חזור לראש הדף

לר"מ בדיקת אשה (אף ע"י קרובותיו) לכהנת ח' אמהות (ב' דורות שלה, אביה, סבים), ללויה וישראלית י"ב (ג' דורות) [קנס - שיהא דבק בשבטו ומשפחתו,

לחכמים לק"ע - בודק לעולם כשיש במשפחה פסול ודאי,
ובלא"ה רק בודק מאיזו משפחה משיאין לכהונה

נחות דרג וסב איתא; אם לא ידעינן דנטמאה - טהורה היא

א"צ בדיקה לבנות של מי ששימש אמזבח, דוכן, סנהדרין, שוטרי הרבים, גבאי צדקה [שום תשים - מאחיך], בחיילות דוד [והתייחשם רצבא; לא יבא ממזר וכו' כי תצא מחנה]

הלכה ו' - ז' (מה: - מו:)

חזור לראש הדף

בת חלל זכר פסולה - לרב אף בת בתו וכו' [זרעו],

ור' יוחנן בשם ר' ישמעאל חולק [ג"ש בעמיו לטומאה - רק זכרים]

בת של ישראל לחללה כשרה [ג"ש בעמיו] לכהן - לרב רק בנולדה בקדושה ונתחללה

בת של ישראל לגיורת כשרה לכהונה

גר לישראלית - לר"י פסולה [מזרע בית ישראל - אביה],
לר"א בן יעקב כשרה [אביה או אמה]

גר לגיורת - לראב"י (ומנהג הכהנים) פסולה אפי' עד י' דורות,
לר' יוסי ולהל' כשרה [שנזרעו בישראל]

לר"ש כהן מותר בגיורת שנתגיירה פחותה מבת ג' [נזרעו בתוליה בישראל; החיו לכם - אף לפנחס]

פצוע דכא כהן לישראלית מְחַלְלָה, וספק אם מותר לבת גר

אין חלל מחייבי עשה (כה"ג לבתולה, כהן לגיורת), חוץ מכהן למצרית שני [עשה השוה בכל]

הורים אינם נאמנים שהוא ממזר, לר"י אב נאמן [יכיר] אבל לא ליקח לעצמו ירושה ולא על גדול (ר' זעירא - שיש לו בנים, ר' יוחנן - נשוי) [מתוך שאינו נאמן על נכדו/אשתו]

מח' ברייתות במוחזק שהוא בנו אם נאמן לומר שאינו

ר' חזקיה - נאמן רק במוחזק שאמו משוחררת והוא אמר לא

אמר למוכסין עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא - נאמן במקום שמשעבדין בניהן

גר שיש לו בנים אמר מלתי ולא טבלתי נאמן ומטבילין אותו בשבת [לר' אבהו א"ר יוחנן סגי במילה]

הלכה ח' - י' (מו: - מז.)

חזור לראש הדף

קדם וקידש בתו, קדם וקדשה עצמה הוי ביטול לשליח, משא"כ ביטול בדיבור [חומרא דעריות]

יצא עם אשתו למדה"י וחזרו עם בניו -
הוא ואשתו כב' עדים על יחוסם [חזקה אינה שותקת על בני חבירתה]

נשא במדה"י וחזרו עם בניו - מביא ראיה רק על האשה
מתה - מביא ראיה אף על כל בניה שהם ממנה

אין הורגין על זנות בעדות שזה בעלי/אשתי, אבל הורגין על החזקה של ל' יום שהיא אשתו [מכה אביו יומת]

לר' יוחנן אין שורפין תרומה על חזקת תינוקות מטפחין, לר"ל שורפין

הלכה י"א - י"ב (מז: - מח:)

חזור לראש הדף

איסור יחוד באשה, ב' נשים

מותר: 1) ב' אנשים חוץ מפרוצים,

2) לר"ש ב' נשים, לאבא שאול רק בלוית המת [אין יצה"ר בבית הקברות],

3) אשתו עמו,

4) אם ובת [כי יסיתך בן אמך - בסתר] בקירוב בשר, וכשהגדילו (בת 3, בן 9) בכסותם,

5) אחותו, אבל אינו דר עמה

רווק, אשה, לר"א כשאשתו ובניו במקום אחר - לא ילמדו תינוקות [אמם/אחותם עמהם]

ר"י - לא ירעה רווק בהמה, רווקים לא ישנו בטלית א', חכמים - לא נחשדו

קורא ק"ש בקירוב בשר עם בנו ובתו הקטנים, בבל אומרים אף אשתו, ור' לעזר מסתפק

לא ילמד בנו חמר וכו', קדר, רועה, חנוני [ליסטיות]

ילמד בנו אומנות נקיה וקלה ויתפלל; אינו דין שאתפרנס שלא בצער אלא שהרעותי מעשי;

ספנין רובן חסידים, טוב שברופאים לגיהנם, רוב ממזרין פקחין, רוב עבדים גאים;

ר' נהוראי - איני מלמד בני אלא תורה - שמשמרתו בנערותו ונותנת אחרית ותקוה בזקנותו

אסור לדור בעיר בלי רופא, מרחץ, ב"ד המענשים, גינוניתא של ירק

עתיד ליתן לדין על מה שראה ולא אכל, ר' לעזר אכל מכל דבר חדש פעם בשנה

הדרן עלך מסכת קידושין

עוד חומר לימוד
למסכת קדושין