הלכה א' (לא. - לג.)
הלכה ב' (לג. - לד:)
הלכה ג' (לד: - לה:)
הלכה ד' (לה: - לו:)
הלכה ה' - ו' (לו: - לח.)
הלכה ז' - ט' (לח. - לט.)
הלכה י' - י"א (לט:)
הלכה י"ב - י"ג (לט: - מא:)

הלכה א' (לא. - לג.)

חזור לראש הדף

שליח שקידש/קנה לעצמו זריז ונשכר אלא שנהג רמאות

שליח שלא בעדים - הוא אמר לעצמי קידש והיא אומרת לראשון - היא מותרת בקרובי השליח והראשון מותר בקרובותיה, באומרת איני יודעת - חזקה לשליח

שליח בעדים - באומרת לראשון - חזקה לראשון, איני יודעת - חוששין לשניהן

מקדש לאחר ל' וקידשה אחר - מקודשת לשני ואם מת תוך ל' (ואין יבם) מקודשת לראשון [תנאי שיכול להתקיים]

לאמורא בשם ר' יוחנן ה"ה עולה לאחר ל' ומכרה וחזרה וקנה,
לר' אבהו בשם ר' יוחנן רק בקידש בעל מום אבל בתם קדושת עולה חלה באמירתו
ושייר רק גיזה ועבודה
וה"ה מתנה [בעין יפה] חלה מעכשיו ושייר רק פירות

הרי זה עולה ל' יום - פקעה לאחר ל' [הקדיש שדה אחוזה לר"ש / מקנה לכו"ע פקע בכדי ביובל],
לר' יוחנן מועל ודאי תוך ל', לר' זעירא ור' הילא ספק

מקודשת לי ל' ליום - לא פקעה [יציאתה רק בגט], בשטר לא חל [הוקש לגט [אין כריתות]]

קנה בכסף עבד לאחר ל' - מח' אם דין יום ויומיים לראשון [ומת תחת ידו], לשני [כי כספו הוא],
לשניהם, לא לשניהם [אינו כספו, אינו תחת ידו]

קידש מעכשיו ולאחר ל' וקידשה אחר סתם - ספק מקודשת [קנויה ומשויירת לראשון]
וממ"נ לא תאכל תרומה
לפ"מ גירשה הראשון תוך ל' - ר' זעירא - קידושיו וגירושין חלו כאחת
לענין מחזיר גרושתו וכהונה,

ר' יוחנן - אפי' ק' שקדשו מעכשיו ולאחר זמן - תופסין
לק"ע קידשה השני ע"מ לגרשה בערב - אין איסור מחזיר גרושתו, משא"כ קדשה סתם
נפלה מב' אחים - אין יבום [בית אחיו - אחד]
נפלה מראשון לפני המקדש השני - להו"א מותר בה [חלק קנוי וחלק מיבם],
לר"י בן פזי אסורה [צד הקנוי כצרת ערוה לצד הזקוק; היתה אסורה לאחיו בחייו]

הלכה ב' (לג. - לד:)

חזור לראש הדף

ע"מ שיש לי - חיישינן שמא יש לו, ע"מ שאראך - דוקא משלו

ע"מ שתתן לי \ שאתן לך - לרשב"ג אפי' ל\מיורשי

מקדש ע"מ לכנסה ליום פלוני ונאנס - לר' יוחנן אין טענת אונס בקידושין , לר"ל יש טענת אונס, ולכן יַתנה דתלוי ברצונה לינשא

ר' יוחנן החמיר לבנותיו [שמא יעמוד ב"ד דס"ל כר"ל ]

הוא אמר קיימתי התנאי והיא אומרת לא - עליו הראיה [התנאי כתוב; בא לאוסרה] ואפי' אחר שכנסה כופין אותו/אותה לקיים [מחלה התנאי והמעות חוב]

שניהם מודים - אינה מקודשת

קידושין על תנאי צריך עד מחתן ומהכלה, ושניהן בוררין עוד אחר
או חתימת כתב יד החתן לר' אבהו (ור' בא חולק)

דעתו לתנאי ודעתה לקידושין - לר' חנינה תנאי, לר' חגיי בשם ר' זעירא קידושין (לק"ע ורידב"ז שויה אנפשה ליאסר בקרוביו)

קידשה שנית בתוך ימי התנאי - בטל התנאי,

לק"ע גירשה בתוך ימי התנאי ולא נתקיים (לפ"מ תהא מגורשת אם לא יתקיים תנאי קידושין) להו"א דתלמידי ר' יונה פסולה לכהונה, ור' יונה חולק

מת בימי התנאי לר' אבהו תינשא מיד, ור' בא חולק, ור' יוסי החמיר כשנשאר זמן מועט

לק"ע ביטל בפה את תנאי הכתוב - לר' מנא (להל') התנאי קיים, לר' בא קידושין

לפ"מ שליח נאמן שהיה תנאי, ור' בא חולק

הלכה ג' (לד: - לה:)

חזור לראש הדף

ר"מ - צריך כתנאי בני גד ובני ראובן (כפול) - לר' יוסי רק לחומרא בעריות (בעל העיטור - ומדאו' בממונות) אבל בשאר איסורים מכלל לאו אתה שומע הן, ותקנו לכפול תנאו בקידושין וגיטין כר"מ

ר' חנינה בן גמליאל - א"צ [בלי כפל ונאחזו בתוככם הו"א לא יטלו כלל; כפל כדי להוציא גלעד מידם]

לכו"ע קידשה לאחר שירדו גשמים (רמב"ן - החלות אינו מיד) א"צ כפול

לכו"ע צריך לכפול - לפ"מ בלי לשון "על מנת", לק"ע לבטל קידושין שקידשה כבר

הלכה ד' (לה: - לו:)

חזור לראש הדף

אמר כסבור הייתי שהיא כהנת וכו' מקודשת [דברים שבלב]
לר' לעזר אפי' עדים יודעים דעתו, לר' זעירא קידושי ספק

לוה המחהו אצל לוי והעני - חוזר לראשון אם לא התרשל לרב האי /
הערים הראשון (שידע שהעני) לרי"ף

תן לי הקיתון וקח הדינר - לפ"מ מח' אם נחשב הודאה; ק"ע - הודאת בעל דין רק בפני עדים

שלח מקצת פרעון ואמר לשליח שאם לא יחזיר השטר אל תשלם -
לק"ע ישלם בפני ב"ד בלי החזרת השטר, לפ"מ יחזיר השטר בפני ב"ד

זכה בחוב עבור מלוה לא יחזירו ללוה אא"כ אנוס הוא

המוחל חוב - מח' ר' חנניה ור' מנא אם רק כשהחזיר השטר

הלכה ה' - ו' (לו: - לח.)

חזור לראש הדף

לאחר שאתגייר וכו' - אינה מקודשת [לאו בידו, מחוסר מעשה]

לאחר שאגרשיך/שיגרשיך - בנשואה אינה מקודשת [לאו בידו דתלוי בדעת אחרת]

בפנויה לרידב"ז מקודשת [בידו], לק"ע אינה מקודשת לר' יוסי [כשנשאת פקע קידושין שלו]

נתן ב' פרוטות לקידושין היום ולאחר שאגרשיך - ספק

הקדיש טלית אם אינה נשרפת בדליקה - ספק אם קדוש מיד או משלא נשרפה

הקדיש נטיעה עד שיקצץ - לחזקיה אם פדאה אחר פדוי, פדאה הוא - חזרה קדושתה
לר' יוחנן פדוי ומשנקצץ פקעה קדושתה בכדי

יבמה לשוק למשנתינו אינה מקודשת [כר"ע דממזר מחייבי לאוין; ר' ינאי - לא תהיה וכו'
לאיש זר - אין הויה], לשמואל צריכה גט מספק

לאחר שיחלוץ - אינה מקודשת, לאחר שימות יבמיך מקודשת [לא מחוסר מעשה] משא"כ לאחר שימות בעליך [ק"ע - גזה"כ אין קידושין באשת איש, פ"מ - איבה]

יכול לקדש בתו בכסף משנולדה

מקדשה בשכר דיבור או פעולה - לרבי מקודשת [שכירות בסוף]

לרב אינה מקודשת [שכירות מתחלה ועד סוף והוי מלוה]
אא"כ ייחדה סלע לשכרו [קנה בחליפי שויו] וקדשה בו

ע"מ שלא ימחה אבא - מקודשת כשמת האב בשתיקה, ואם נופלת ליבום מלמדין האב למחות,

פ"מ - ע"מ שירצה אבא ושמע ומת - חיישינן שמא נתרצה

הלכה ז' - ט' (לח. - לט.)

חזור לראש הדף

קידשתי בתי ואיני יודע למי:

בא אחד - לשמואל נאמן ליתן גט, לר' אסי ור' יוחנן אף לכנוס [מירתת],
משא"כ: בממונות, בנתקדשתי ואיני יודעת (גי' ק"ע) [מחפה עליו], בהוחזקה אשת איש

בא שנים - א' נותן גט וא' כונס (לשמואל כשאמר האב לאחד משניהם)
אם השני בא משכנסה - לא תצא

אב נאמן שקידשתי בתי קטנה לפסול אבל לא הבעלתיה לפסול

גירשתיה - נאמן כל זמן שהיא קטנה

נאמן בשעת מיתתו שיש לי בנים או אין לי אח [רב ושמואל - בידו לגרש, לר' יוחנן כשהיא בחזקת אינה זקוקה], ואינו נאמן שיש לו אח (כשהיא בחזקת אינה זקוקה)

קידושין או גירושין בעד אחד לאו כלום

שמואל - מלקין המקדש בלא שידוכי, הבא על ארוסתו, המבזה שליח ב"ד

ב' כיתי בנות - קדשתי בתי הגדולה - לר"מ כולן אסורות חוץ מהקטנה שבקטנות [מחית נפשי' לספיקא, אבל אמצעית קורא בשמה]

לר' יוסי כוונתו להכי גדולה [לא מחית לספיקא]

עד לפני הפסח - לר"מ עד שיגיע, לר' יוסי עד שיצא [עד דמיפני]

לר' יוחנן איפוך [מח' אם מחית לספיקא]

קונם יין עד לפני פסח - לר' אבין - לכו"ע עד שיגיע [כוונתו לשתות ד' כוסות]
ומח' ר"מ ור' יוסי באומר עד לפני פרוס הפסח

הלכה י' - י"א (לט:)

חזור לראש הדף

קידשתני - מותר בקרובותיה אבל מבקשין ממנו גט

ואם נתן (לפ"מ מעצמו, לק"ע שנתפתה) כופין ליתן כתובה
(לפ"מ אם קדם ונשא אחותה - יוציאה)

קידשתיך והיא אומרת שקידשת בתי - קרובי הבת מותרין לו והוא להן - לר' יוסי לכו"ע,

לר' מנא לר"מ מספק הוא אסור אף בקרובי הבת (לק"ע באומר על אשה ובנותיה קדשתי הגדולה)

הלכה י"ב - י"ג (לט: - מא:)

חזור לראש הדף

קידושי היתר - הולד אחר הזכר, חוץ מגר לממזרת לר' יוסי ור"י, וחלל לבת ישראל

מחייבי לאוין - הולך אחר הפגום [לא יבא לו בקהל ה' - אף מצד האשה; ממזר - מום זר]
חוץ ממחזיר גרושתו [תועבה היא - ולא בניה], וקידושין תפסי חוץ מלר"ע

מעריות - ממזר ולא תפסי קידושין

משפחה ונכרית - כמוה [האשה וילדיה תהיה לאדוניה, כי יסיר את בנך - ולא כי תסיר דאינו בנך, להוציא כל הנשים והנולד מהם]

גוי לישראלית -
לר"מ ור' ינאי בשם רבי ור' יוחנן ור"ל ושמואל - ממזר [כאשת אב דלא תפסי קידושין],
לר"ש בן יהודה בשם ר"ש ור"ג ברבי ורב וריב"ל - רק פגום לכהונה [שאני אשת אב
שמתקדשת לאחרים], לר' יעקב בר אחא אף אשת איש, לר' יוסי ור' מנא ממזר,
לר"י נשיאה ור' בא בר זבדא - כשר

יבמה לשוק - כשר ולא תפסי קידושין

הפסולות לכהונה מוזהרין [לא יקחו לא יקחו] אבל כהנת כשרה מותרת בפסולי כהונה

הקב"ה מזווג ממזר לממזרת; אין ממזר שאינו מפורסם חי יותר מל' יום

גר שמל ולא טבל - לר"א כשר, לר' יהושע גוי אא"כ טבל לקריו [לשם קדושת לישראל]

ר"ט, להל' - ממזר מותר בשפחה וישחרר בנו וכשר, ר"א - הולד עבד ממזר

לר' יוסי ממזרים טהורים לעת"ל [אטהר אתכם], לר"מ (ר' יוסף להל') ממזר [וישב ממזר באשדוד]

עוד חומר לימוד
למסכת קדושין