הלכה א' - ג' (לד. - לז.)
הלכה ד' - ח' (לז. - לח:)
הלכה ט' - י' (לח: - לט:)

הלכה א' - ג' (לד. - לז.)

חזור לראש הדף

משוח מלחמה מדבר בלשון הקודש [ג"ש נגישה מעגלה ערופה או מתן תורה, לק"ע לר"ע כפל לשון ודיבר ואמר]

בסְפַר הכהן אומר מי האיש וכו' והשוטרים משמיעים בכל לשון,

ובמלחמה רק הכהן אומר שמע ישראל וכו' והשוטרים מספיקין מים ומזון ומתקנים הדרכים
(לר' חגיי אולי אף השוטרים משמיעין בשעת מלחמה), וע"ע לקמן ה"ט

מצוה לא להוכיח מי שלא יעשה

אסור לטמא הטהור מספק, ושריפתן עדיף מלתלות (ור' יוסי חולק)

מחנה הארון (לויים; השם וכינויו) ההולך עמכם להושיע אתכם - לר"י בן לקיש ארון השני עם שברי לוחות, לרבנן ארון אחד היה ורק יצא בימי עלי;

יאשיהו גנז הארון עם צנצנת המן ושמן המשחה ומקל אהרן וארגז הפלשתים

שמן המשחה - 1500 מנים עיקרין - לר"מ שולקין בי"ב לוג שמן, לר"י במים ועליהם נותן שמן

מלך בן מלך אינו טעון משיחה אלא מפני המחלוקת

אין משיחה למלכי ישראל חוץ מיהוא [עפ"י הדיבור]

מושחין מלך ע"ג המעיין מן הקרן

אין מושחין כהן ולוי מלך [לא יסור שבט מיהודה; סמיכות לא יהיה לכהנים הלוים לפ' המלך]

ארון - לר' יוחנן ור"מ 15x9 טפחים (אמה 6 טפחים) - ללוחות (6x3) ושברי לוחות וס"ת (6x3) ושילוט ידו ליקח הס"ת, לר"ל ור"י ארון 1/212 x 1/27 (אמה 5 טפחים) וס"ת בתיבה מצדו

לר' חנינה ג' תיבות - ב' זהב וא' עץ, לר"ל תיבה א' מצופה אף בין הנסרים

מח' אם ה'/י'/כ'/מ' דברות על כל לוח

בין כל דיבור דקדוקיה ואותיותיה [ממולאים בתרשיש - כגלי ים גדול]

תורה (לוחות) שנתן הקב"ה אש שחורה חרותה על אש לבנה

הלכה ד' - ח' (לז. - לח:)

חזור לראש הדף

חוזרים ממלחמה:

1) בונה בית: אפי' בית הבקר ואוצר [אשר בנה - מ"מ] וכן לוקח, יורש אחד, מתנה [מי האיש]

ולא בית שער, אכסדרה, מרפסת, פחות מד"א [בית - בית דירה], בחו"ל [אינו מצוה לחנכו]

ר"י - ולא בחזר ובנאו בלי שינוי [אשר בנה], ר"א - ולא בית שאינו דבר קיימא

י"ב חודש משחנכו או קיבל דמי שכירות או משבטל על שמירת חפציו שבו

2) נטע כרם ולא חיללו (מח' אי שנת ד' או ה'):

ה' אילני מאכל [כרם] אפי' מינים שונים [אשר נטע מ"מ],לר"א בן יעקב דוקא כרם
וכן מבריך ומרכיב בהיתר (תאינה שחורה ע"ג לבנה), לר"א בן יעקב דוקא נטע [ולא חיללו], קונה, יורש, מתנה [מי האיש]

אבל לא: בחו"ל [אין מצוה לחללו], או מרכיב כלאים [ולא חיללו]

3) ארס אשה: אפי' אלמנה, שומרת יבם אפי' לכמה אחים, אפי' מעכשיו ולאחר י"ב חודש ונשלם במלחמה,

אבל לא מחזיר גרושתו[אשה חדשה], נשואי עבירה, אילונית [אין מצוה]

בית ד' אמות: למעקה, מזוזה, עירוב, טובל למעשרות, ד"א לפני פתחו לחלוקת שותפין, חיבור לעיר לתחומין, לנודר מן הבית, צמית ביובל בערי חומה, נגעים, חזרה ממלחמה

יין מגתו ויין קוסס (רע): כשר לעירוב ושיתוף, בורא פרי הגפן, זימון, אירוסין, ניחום אבל, נמכר בחנות לשם יין, אוסר בהוראה, להתיר נדרים, לביאת מקדש, אסור ע"ג מזבח,
ספק לחצי לוג של בן סורר ומורה

אינם הולכים לגבול לשמוע הכהן: תוך י"ב חודש [דומיא דאשה] של חנך ביתו [נקי לביתו], חילל כרמו [יהיה], נושא [ושמח את אשתו], יבום [אשר לקח]

אבל שאר החוזרים עוסקים במים ומזון ותיקון דרכים [ולא יעבר עליו - אלא האחרים]

הלכה ט' - י' (לח: - לט:)

חזור לראש הדף

4) רך הלבב - לר"ע ממלחמה, ר' יוסי - מעבירות דאו', לריה"ג אף מדרבנן [השאר חוזרין שלא לפרסם החטאים]

נאמר רק ע"י שוטרים [ויספו השוטרים],
אבל 1) - 4) נאמר ע"י כהן וגם שוטרים, ולר' יוסי לברייתא א' רק כהן (ור' מנא חולק)

החוזרים צריכים להביא ראיה לדבריהם חוץ מרך הלבב לר"ע

שרי צבאות לפניהן להזקיף הנופל ואחריהן שלא ינוסו [ופקדו; בראש העם - לפעמים הסוף הוא הראש]

חכם בראשיתו יודע מה בסופו; גד גדוד יגודנו

כולם יוצאים למלחמת מצוה - לר' יוחנן מלחמת רשות לחכמים אינו פטור מן המצוה ולר"י פטור

לרב חסדא - לרבנן כולם יוצאין למלחמת יהושע ולא למלחמת דוד
לר"י כולם יוצאין כשהם באים עלינו (לגי' ק"ע איפוך)

עוד חומר לימוד
למסכת סוטה