הלכה א' - ג' (כו. - כח.)
הלכה ד' (כח. - כט.)

הלכה א' - ג' (כו. - כח.)

חזור לראש הדף

קינה ונסתרה לר"א יוציא ויתן כתובה אפי' שמע מעוף שנטמאה לר' יוחנן \ שנסתרה לר"ל
לר' יהושע רק בנתפרסם שפלוני שמע מפלוני ופלוני מפלוני

ע"א שנטמאת אפי' פסול [ועד אין בה - מ"מ] - לא תשתה,
ולר"ע (לפני שהודה) מפסידה כתובתה [רגלים לדבר] חוץ מעל פי חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובתו, לר"ט אינה מפסידה [ע"א בממון]

לברייתא א' לר' ישמעאל צריך ב' עידי טומאה [ועד (ב') אין בה]

אינה שותה מחמת חמותה או עוף פורח ובא ע"א שנטמאה -
נאמן להפסידה כתובתה [נאמן בעיקר עדותו], לל"ב בק"ע אינו נאמן

ע"א שהוא חלב או שאשת כהן זינתה - לוקה עפ"י ב' מתרים

ב' עידי סתירה אוסרתה [דבר דבר מממון] רק עד שתשתה

הלכה ד' (כח. - כט.)

חזור לראש הדף

לרב אף אשה יכולה להכחיש ע"א שנטמאת - ושותה (כשבאו בב"א),

לר' יוחנן אף ע"א כשר אינו מכחיש - ולא שותה

ר' נחמיה - בנשים (פסולי עדות) הולכין אחר רוב דיעות, אבל ע"א כשר מכחיש ק' נשים (ולהיפך)

לר' אדא בר אחוה ע"א נאמן לטמאותה שלא תשתה ולא להפסידה כתובתה (בהעיד קודם עידי סתירה; כר"ט)

ורב חסדא חולק לק"ע [רגלים לדבר מוציא ממון]

לפ"מ ע"א שנטמאת לאחר הסתירה אינו נאמן,

לק"ע לאחר הסתירה נאמן ובתוך כדי סתירה אינו נאמן [עד הסתירה מכחישו]

ג' עידי סתירה וא' מהם מעיד שלא נטמאת (לק"ע - וב' אומרים שנטמאת בכדי סתירה, לפ"מ - וב' לא יודעים) - לא בטלה עידי סתירה [רגלים לדבר] ושותה

עוד חומר לימוד
למסכת סוטה