הלכה א' - ג' (יח: - יט:)
הלכה ד' - ה' (כ. - כ:)
הלכה א' - ג' (יח: - יט:)

חזור לראש הדף
לא שותות ואין לה כתובה: 1) ארוסה ושומרת יבם [תחת אישה; והביא האיש את אשתו],
2) הפסולות לכהן [ולא יחלל זרעו - לא מיקרי ונזרעה זרע],
ופסולי קהל [ונקתה ונזרעה זרע - כשר; המים לא מתירה לביתה],
3) אינה ראויה לילד ואין לו אשה אחרת ובנים כשקינה [הראוי לונזרעה זרע],
(ור' לעזר חולק [יכול לישא אחרת ולקיימה]),
4) הודה או עדים שנטמאה, 5) אינו שותה/משקה, 6) לב"ה מת לפני שתייה,
7) מעוברת ומינקת חבירו לר"מ [קנסוהו להוציא עולמית]

קינוי וסתירה לארוסה אוסרתה [וקנא את אשתו (ב"פ) - אפי' מקצת אשתו]

ואם ידע הבעל וכנסה - יש לה כתובה [מחיל]

נסתרה משכנסה שותה אפי' ע"י קינוי של ארוס, שומרת יבם, בעל הראשון של יבמה,
שומרת יבם ואח"כ כנסה ומת ונסתרה תחת אח השלישי [תחת אישך (ב"פ) - אפי' מקצת אישך]

ממזר פוסל אמו מתרומה דבי נשא [וזרע אין לה - מ"מ]

לב"ש כשהיא אינה מעכבת לשתות יש לה כתובה [שטר העומד לגבות כגבוי]

בעלה בעל עליה בדרך - אינה שותה ונוטלת כתובתה

בעל מוחל על קינויו, אביו ואמו על בן סורר ומורה, ב"ד על זקן ממרא (ור"י בן בתירה חולק)

לר"מ החולץ קטנה יחלוץ כשתגדיל [שמא תמצא אילונית] ובדיעבד כשרה

מינקת לא תנשא - לר"מ ב"ש ר"ל ור' חנינא כ"ד חדשים, לר"י ב"ה ור' מנא י"ח חדשים,

לרשב"ג כ"א/ט"ו חדשים [חלב נעכר אחר ג' חדשים לעיבורה]

הלכה ד' - ה' (כ. - כ:)

חזור לראש הדף
לא בדקו המים - מותרת לבעלה כהן [לא תלינן בזכות או שנאנסה [שטית תחת אישך - דומיא דתחת אישך ברצון]]

אנוסה פסולה לכהן [ק"ו מטומאה דאונס כרצון]

תחלת ביאה ברצון וסופה באונס אסורה לבעלה ולא להיפך [והיא לא נתפשה מותרת]

אשת סריס שותה [וכי נטמאת]

מקנין מכל עריות, ולא מקטן וסריס (לגי' ק"ע) [את שכבתו] וגוי [בני ישראל וקנא]

ב"ד מקנין [בני ישראל (ב"ד) וקנא; וקינא את אשתו (ב"פ)] כשהבעל אינו יכול -
לת"ק רק לפוסלה מכתובתה ולא להשקותה [והביא האיש],
לר' יוסי הבעל יכול להשקותה [לא בעינן וקנא והביא]

כל שזרעו פסול (אף גוי ועבד) פוסל בביאתו מתרומה וכהונה [צד השוה מאשת איש [כי תהיה לאיש זר] ואלמנה לכה"ג [לא יחלל]]

לר' יוסי מצרי ואדומי שני אינו פוסל [אין זרעו פסול]

לרשב"ג אף גר עמוני ומואבי [אין כל זרעו פסול]