הלכה א' (א. - ב:)
הלכה ב' (ב: - ד.)
הלכה ג' (ד. - ד:)
הלכה ד' - ה' (ד: - ה.)
הלכה א' (א. - ב:)

חזור לראש הדף
כינויי נזירות [ירו' נדרים - לר"ע נזיר להזיר; לר' ישמעאל ג"ש נדר נדר] וידות (רידב"ז) לכו"ע לוקה

הריני נזיר היום הריני נזיר היום מונה ששים [נזיר להזיר]

כשאזכיר "פת" אהיה נזיר - מהני; הריני נזיר ואינו מתכוין ליזור - אינו נזיר;
כינוי מהני כשאמר ע"מ שזה לשון נזירות

אהא (לפ"מ או נאוה) הוי יד (לק"ע וגם/לפ"מ רק) כשנזיר עובר לפניו, נאוה או הריני כזה מהני כשתפוס בשערו, אין נאוה כזה מהני גם באינו תופס בשערו (לרידב"ז בתפוס)

לר' יוחנן כינויים לשון שביררו ראשונים ובעלי המשניות או בפסוק ואין להוסיף,

לר"ל לשון אומות - ר' יוסי - ודוקא במקומות שקורין לנזיר נזיק (לפ"מ בכל מקום)

לשון נזירות: הריני מסלסל/מכלכל (מגדל שיער) [הריני מן המסלסלין; לא אסלסל פחות מל'];
הרי עלי שלא אסלסל [לא אסלסל אלא ל']; הרי עלי לשלח פרע

לר"מ הרי עלי ציפורין מהני [ר' יוחנן - כב"ש דמהני כינויי כינויין ויש סמיכות גידול שיער וצפרנים בפסוק; ר"ל - דנזיר טמא מביא צפרים (ונזיר עובר לפניו)],

וחכמים חולקין [כב"ה; כמתנדב לבדק הבית]

הרי עלי אשם - לר' יוחנן אינו נזיר, לר"ל הוי נזיר [לר"מ דנזיר טמא מביא, לק"ע לחכמים דלא שייך בדק הבית], לגי' שלנו לחכמים אינו נזיר [לפ"מ דעתו לנדבה, לרידב"ז לא די שמצינו בנזיר טמא]

הלכה ב' (ב: - ד.)

חזור לראש הדף
ר"י - הריני נזיר מן החרצנים ומן הזגין ומן התגלחת חייב נזירות על כל אחת, לר"מ גם בלי וי"ו

הריני נזיר ואחת ועוד ושוב (=4) וכהם (8) וכמותם = 16

ידות: הריני = נזיר, הרי עלי = קרבן, כבר הייתי נזיר = נזיר,
אבל לא אוכל לך אינו יד לשבועה [אין הדרך להשמיט תחילת דבורו]

הריני (לק"ע - קרבן, לפ"מ - נזיר) ממיץ של ערלה - לר' יוסי בר חנינה לר"ש לא אמר כלום [כלל דבר שמושבע ועומד], לרבנן חל גם על מיץ ערלה [בכולל],

לר' יודן לכו"ע חל [נדרים חלין על איסורים]

נזיר עולם מיקל בתער כל י"ב חודש [ימים ימים - אבשלום כבתי ערי חומה], לחכמים דרבי כל ל' יום (ור' זעירא חולק), ומביא חטאת עולה ושלמים, משא"כ נזירות שמשון שאינו מיקל

לר' זעירא - באומר הריני נזיר כמלא שער ראשי לכו"ע הוי נזיר עולם (ק"ע - לר' אימי ור' אסי לרבנן דרבי נזירות הרבה של ל'), כמנין שערת ראשי קיבל נזירות הרבה של ל',
כשיער (סתם) - לרבי נזיר עולם, לרבנן נזירות הרבה

לר"י כמלקט קיץ = נזירות הרבה של ל' (לק"ע ר"י מוסיף על רבנן, לפ"מ על רבי)

נזיר עולם שנטמא אחר ו' חדשים - ספק אם צריך עוד י"ב חודש לגלח

נטמא אחר שהשלים (ק"ע - י"ב חודש לנזיר עולם, פ"מ - ל' יום לנזיר) לפני גילוח - סותר

לק"ע קיבל נזירות עולם לאחר ל' מעכשיו (רידב"ז) ונזירות מיד - ספק אם חל הנזירות ל' [אינו יכול לקיימו אילו נטמא]

לגי' פ"מ קיבל נזירות לאחר כ' יום ונזירות עולם מיד - ספק אם מותר ביין וכו' עד כ' [ספק אם אפשר להפסיק נזירות עולם]

לק"ע קיבל נזיר שמשון לאחר ל' מעכשיו (רידב"ז) ונזיר מיד - נזירות ל' חל [נזירות תורה דוחה נזירות שמשון שרק הללמ"ס]

לגי' פ"מ נזיר לאחר ל' ונזיר שמשון מעכשיו - חל נזירות שמשון ומונה נזירות לאחר ל' [דוחה נזירות שמשון]

ר"י - נזיר שמשון מטמא למתים [כשמשון],

לר"ש האומר כשמשון לאו כלום [לא חלה מפיו אלא מפי הדיבור]

הלכה ג' (ד. - ד:)

חזור לראש הדף
סתם נזירות ל' יום [לבר קפרא - יהי"ה (וביום ל"א מגלח); לר' יהונתן - כ"ט לשונות של נדר נזיר להזיר (וא' לגופו) (ויכול לגלח ביום ל'); גדל פרע שער ראשו; ימים ימים מיפת תואר; והימים הראשונים - שמשה ובית דינו התירן (ק"ע - הללמ"ס, ימי החודש, פ"מ - שהתיר ראשיכם אל תפרעו); עד מלאת הימים - כחודש מלא (ומגלח ל"א), לר' יצחק בן אלעזר - הימם (חסר) (ומגלח ל')]

הריני נזרי אחת גדולה/עד סוף העולם = ל' יום [ארוכה עלי כאלו כך]

הריני נזיר ושעה אחת = ב' נזירות

הריני נזיר ל' יום ושעה אחת = ל"א יום [ימי נזרו - ולא שעות]
ל' יום ויום א' - לרב ב' נזירות, לברייתא - אחת
ל' יום ועוד יום א' - לר' ישמעאל ב', לר"ע אחת

הלכה ד' - ה' (ד: - ה.)

חזור לראש הדף
נזירות ל' הרבה - לת"ק באמר הריני נזיר כשיער ראשי (לרבי נזיר עולם)
לרבי באומר הרי עלי נזירות כשיער ראשי

הריני נזיר מלא הבית/קופה - ל' יום בכיוון לאחת גדולה, נזיר עולם בסתם

הריני נזיר מאתים שנה (קצבה) - אינו מגלח כל י"ב חדש

הריני נזיר מכאן עד מקום פלוני - כמנין הימים (ולכה"פ ל')
כמנין ימות השנה - ספק אי כשנת החמה או לבנה או אף חדש העיבור

לר"י מצוה להיות נזיר - כחסידים ראשונים שרצו להביא חטאת,

לר"ש חוטא שמנע מיין - כשמעון הצדיק דסופו להתחרט