הלכה א' - ג' (מז: - מח.)
הלכה ד' - ח' (מח. - מט.)
הלכה ט' - י' (מט. - נ:)
הלכה א' - ג' (מז: - מח.)

חזור לראש הדף
ארוסה שירשה לב"ש תמכור, לב"ה לכתחלה לא תמכור [אירוסין עושה ספק נשואין]

נשואה שירשה - מכרה בטל,

נפלו קודם ומכרה משנשאת - לר"ג מהני בדיעבד וי"ג במשנה אף לכתחלה, לרבותינו בטלה,

ר"ש - לר' יוחנן אם מכרה קרקע בטל, מטלטלין בדיעבד קיים
לר' יוסי בן חנינה ביודע הבעל מהן מכרה בטל, כשאינו יודע בדיעבד קיים

הלכה ד' - ח' (מח. - מט.)

חזור לראש הדף
ילקח קרקע והפירות שלו: בנפלו לה כסף, פירות תלושין,

לר"מ מה שדמי הקרקע יקרים מחמת פירות מחוברים [שמין מספק - מה שלא גדל ברשותו
הוי קרן
] (לחכמים - שלו [= פירות], לר"ש מחוברין כשגירשה שלה),

עבדים זקנים שאינן עושין כדי טיפולן (ורשב"ג חולק [שבח של בית אביה]),

זיתים וגפנים זקנים בלי קרקע לרבנן דבבל, אפי' עם קרקע לרבנן דא"י [גם בלי אילנות מקרי בית כרם/זית דפלוני] (ור"י חולק [שבח לבית אביה])

לר"מ נשבעין על קמה העומדת לקצור

מביאין ביכורים מנכסי אשתו [ולביתך] -

לר"ל לאחר מיתה [לגי' ק"ע - יורש אשתו מדאו'], לר' יוחנן אף בחייה [קנין פירות כקנין הגוף]

לר"ש בעל שעשה פירות מחוברין של נכסי מלוג ביכורים וגירשה -

לר"ל לא קידשו [מדאו' לאו שלו], לר' יוחנן קידשו ופקע קדושתן

אם לא אכל מפירות מלוג אפי' כמלא סל - ישבע כמה הוציא ויטול

ואם השבח יותר מההוצאות בנטיעות שמין כאריס אם לא אכל,
ובבנין יטול השבח (וי"ג ההוצאה) בלי שבועה

הלכה ט' - י' (מט. - נ:)

חזור לראש הדף
שומרת יבם שירשה בעודה תחת הראשון יכולה למכור,
משא"כ בירשה עכשיו לב"ש [בזה ידו כידה]

ירשה או השביחו משנעשית שומרת יבם ומתה -

לב"ש כתובתה ונכסיה יחלוקו יורשיה ויבם [כספק נשואה ליבם],

לב"ה כתובה וצאן ברזל בחזקת יבם [יבם יורש כבעל] וחייב בקבורתה אפי' אין נכסים לכתובתה ונכסי מלוג בחזקת יורשיה

לת"ק מעות ומטלטלי ושבח פירות המחוברין של מת משתעבדי לכתובה וילקח קרקע ויבם יאכל פירות

לחכמים פירות מחוברין משתעבדי ואם תפס יורש מוציאין מידו [יפה כחה משום שהורעה כחה שכתובתה רק על הראשון], ומטלטלי כל הקודם זכה - יבם או היא ליקח קרקע

יורש שתפס מטלטלי או פירות מחוברין אין בע"ח או אשה מוציאין מידו, אלא שומרת יבם

קדושת דמים אינו מפקיע משעבוד, ופודין בפרוטה [נראה כהקדש] כדי לשלם,
וכן בהקדיש שור [תקנת הלוין כאלו שוה קצת]

ובהקדיש קמה הראויה לקצור המשועבדת - מועלין [אם תפס גזבר אין מוציאין] עד שיפדה

כל נכסי הראשון משועבדים לכתובה ואסור ליבם למכור
עד שגירשה והחזירה על מנת כתובה הראשונה וכותבת לו שובר

לר' יוסה או גירשה והחזירה וכתובתה על היבם או כותבת שובר

לר' זעירא החזירה - כתובתה על נכסי הראשון, ובהוסיף על כתובתה - על נכסי היבם

שומרת יבם מן האירוסין אין לה כתובה (פי' א' בק"ע - תוספת כתובה)

תקנות שמעון בן שטח:

כל נכסיו אחראין לכתובה ושיהא נושא ונותן במעות שהכניסה [שלא תהא קלה לגרשה],

תינוקות לבית הספר, חזר ויסד טומאת כלי זכוכית, תיקן כלי מתכות חוזר לטומאה ישנה

התורה ריק מכם כשאין יגעין בו, הוא חייכם כשיגעין בו