הלכה א' (מב: - מג:)
הלכה ב' - ה' (מד. - מד:)
הלכה ו' (מד: - מה:)
הלכה ז' (מה: - מו:)
הלכה ח' - ט' (מו: - מז.)
הלכה א' (מב: - מג:)

חזור לראש הדף
המדיר אשתו מנכסיו [חל - דמוכן לגרשה ויפטר ממזונות; כמ"ד מזונות דרבנן] והיא רוצה להתפרנס מבעלה - לת"ק עד ל' יום יעמיד פרנס ("כל הזן אינו מפסיד") [שמא ימצא פתח לנדרו] - לרב אף בנדר לעולם, לשמואל במדירה ל' יום

לר' יוסי - לכו"ע בסוף ב' חדשים יוציא בכתובה [זילותא],
וכהנת לר"י בתחלת ג', ולר"מ בברייתא סוף ג'

לר' מנא - לת"ק תחלת ב', לר"י בסוף ב', וכהנת בסוף ג' לכו"ע

אין ב"ד פוסקין מזונות אשה מדמי שביעית [פריעת חוב דרבנן תחת מעשה ידיה]

הלכה ב' - ה' (מד. - מד:)

חזור לראש הדף
מוציא בכתובה מיד בנדרה מפירות ולא היפר [הוא הגורם - שלא היפר, שהקניטה] -
ולר"י ב' חדשים וכהנת ג'

וכן בנדרה מקישוט (בושם) והוא קיים לה, לק"ע לרב הונא בנדר הוא
בעניות בלא נתן קיצבה (לר' יוחנן והתנה דברגל מותרת), ובעשירות ל' יום

מוציא כשמדירה מבית אביה שבעירו ב' חדשים, ובעיר אחרת ב' רגלים ראשונים,

ממרחץ בכרך שבת א' ובכפר ב', ממנעל בכרך מעת לעת ובכפר ג' חדשים (ימים לרמב"ם)

הדירה/נדרה שלא להשאיל כליו - יוציא ויתן/בלי כתובה [שם רע בשכנים]

וכן שלא ללכת לבית אבל או משתה [והחי יתן אל לבו - שיעשו לו ג"כ] אא"כ משום פרוצים

מוציא בעל מנת שתאמרי לפלוני דברי קלות, שתשחת הזרע מתשמיש, מעשה שוטה

הלכה ו' (מד: - מה:)

חזור לראש הדף
יוצאות בלי כתובה כלל (חוץ מבלאות בעין):

יש עדים ששיקרה שפלוני עישר, טיהר כתם, הפריש חלה, התיר נדרה [אי אפשי בנדרנית שבניה מתים],

עוברת על דת יהודית: ראשה פרוע בחצר, בקפלטין (מטפחת דקה) למבוי או חצר ששכיחי רבים, טווה בשוק, מדברת עם בחורים, לאבא שאול מקללת אביו בפני בנו,
לר"ט שכניה שומעין שמדברת על עסקי תשמיש לשמואל, שצועקת מצער תשמיש לרב

ממאנת שנייה ואיילונית אין לה מנה ומאתים ויש לה תוספת (וי"ג לתני ר' חנין אין לה)

היוצאה משום זנות אין לה בלאות ומח' בפורנין (לק"ע תוספת כתובה, לפ"מ מתנות ארוסה)

לר' חנינא - כשיש סימן שזינתה עם רוכל - מכוער ותצא אא"כ נתנה אמתלא,
ולכאורה לרבי לא תצא אא"כ ראו פיו על פיה,

ספק אם מכוער הדבר כשהם בחדר והדלת סגורה בלי מנעול

הלכה ז' (מה: - מו:)

חזור לראש הדף
נדרי עינוי נפש (בשר, יין, בגדי צבעונים) והתירום זקן -
מח' ברייתות אם מקודשת או לא [כר' אלעזר דאינו רוצה שתתבזה בב"ד]

בלא הלכה להתיר - מח' אם תנשא בלי גט [אינו רוצה שתתבזה; לא תלך להתירם ולעשות בניה ממזרים] או בגט [חשש היתר חכם]

לר' יוחנן אף בקידשה וכנסה סתם ומצא נדרים/מומים תצא בגט בלי כתובה

לר"ל רק בקידשה על תנאי וכנסה סתם או בקידש סתם וגירשה לפני שבעל
אבל בקידשה וכנסה סתם יש לה כתובה [מחל בבעילה [אינו רוצה בעילת זנות]]

מצא מומין - בגירשה מן האירוסין על האב להביא ראיה שנולדו משנתארסה - חוץ מדרכן להוולד

משניסת על הבעל להביא ראיה שהיו קודם שנתארסה - ולר"ל מחל משבעל, ולחכמים דר"מ במומים שבגלוי או כשיש מרחץ בעיר יודע ונתפייס

מומים - שבכהנים, ריח הפה, ריח הזיעה, שומא בלי שיער על פניה תחת הכפה, שומא עם שיער כל שהוא או כאיסר בלי שיער בגוף, קרחה באשה ושיטה שיער מאוזן לאוזן, זקן לאשה, דדים לאיש

הלכה ח' - ט' (מו: - מז.)

חזור לראש הדף
לרב לכו"ע כופין להוציא אם משנשאה נולדו בו מומין - לרשב"ג גדולים (סומא, קיטע, חיגר)

לרבנן בתרייתא כופין מוכה שחין, ריח בחוטם, ואומנות מסרחת להוציא אף כשהיה מקודם,
ולר"מ אף כשהתנה עמה [חשבה שיכולה לקבל] - לרבנן רק מוכה שחין [נמס בשרו]

אלמנת בורסי יכולה לומר ליבם בורסי שרק לאחיך הייתי יכולה לקבל

ראתן (שרץ במוחו) קשה מכל כ"ד מיני שחין ובו לקה פרעה; כ"ד מיני ארזים הן