הלכה א' (סה: - סז.)
הלכה ב' (סז. - סח.)
הלכה ג' (סח.)
הלכה ד' - ה' (סח. - סח:)
הלכה ו' (סט. - סט:)
הלכה א' (סה: - סז.)

חזור לראש הדף
חליצה בפני ג' ת"ח לכתחלה [זקנים] ובדיעבד הדיוטות [חלוץ הנעל - מ"מ]
ומח' בגרים [בישראל לרבות/למעט], ומח' אי בפני ב' או בלילה פסולה [כדיני ממונות], ומח' באינם יודעים לקרות [וענתה - מפי אחר (לר' יוסי אחד הדיינים, ונוהגין עפ"י אחר)]

נהגו לחלוץ בסנדל, וחולצין אף במנעל (עור רך) ולר"מ רק בדיעבד [שמא יקרע מלמעלה]

ר' זעירא - חולץ כפף (ק"ע - יכול לכפוף כשקושר, פ"מ - בסנדל כפוף)

קושרו שיכול להלוך בו, לר' חנניה בד"ר הלל עונבו כדי שיתיר בימינה ושומטתו בימינה

רב - עיקר חליצה התרת הרצועה, וגם רקיקה מעכבת מדרבנן

עיקר חזקה הכנסת פירות, ודוקא ראוהו מנכש ומעדר

ר' ינאי - צריך שהיא מתירה ואח"כ חלצה כסדרן, לק"ע בדיעבד כשרה מדאו' באחד מהן

חליצה באנפיליא של בגד וחליצת קטן לחכמים דר"מ אינה כלום, ולר"מ חליצה פסולה

מנעל עור ע"ג אנפיליא בגד כשרה [בטלה למנעל],

עור ע"ג עור פסולה [מעל רגלו - ולא מעל דמעל]

סנדל בלי עקב פסול, קשור למעלה מן הארכובה פסול [מעל דמעל]

ר' חייא חלץ בסנדל שיש שנצין (נוח לחלוץ)

רב כהנא חלץ בלילה ביחיד בשבת, בשעם, מעומד, בלי רקיקה (כיחידאי), ורב חולק

הלכה ב' (סז. - סח.)

חזור לראש הדף
חליצתה כשרה: סנדל חברו, של עץ (לרב רק החובטין\מעמידין\תרסיות, לר' יוחנן אפי' כולו עץ), של שמאל בימין, גדול שיכול להלוך בו, חופה רוב רגלו,
בלילה [לעיני למעט ב"ד סומא] (ור"א חולק [לעיני הזקנים]),
בשמאל לר"א (ות"ק ותנא א' לר"א חולקין [רגלו רגלו ממצורע)]

של ע"ז ועיר הנדחת: לולב פסול [לכם],
שופר לר' לעזר ור' חייה כשר [יום תרועה יהיה מ"מ; קול אינו אסור] ולר' הושעיה פסול, סנדל כשר [חלוץ הנעל מ"מ]

סנדל עדיין הוי כלי לענין טומאה ושבת כשנפסק אחת מאזניו (לר"י דוקא הפנימית), חבטיו, תרסיותיו, רוב כפיו

וכשבטל מתורת כלי מטייל בו רק עד שמגיע לפתח חצירו או כורך גמי לח

בנקרע מצד החיצון יכול להחליף שמאל בימין (ור' לעזר זורקו מיד)

הלכה ג' (סח.)

חזור לראש הדף
לחכמים קריאה לא מעכבת [לאו מעשה] (אא"כ אינו ראוי), לר"א מעכבת

רקיקה מעכבת לר"א וחכמים [ככה יעשה] (ולא הסדר), לר"ע לא מעכבת [ככה יעשה לאיש - רק מעשה באיש מעכב]

המקדש אשה בענף - דעתו על התאנים

יכול לפתוח חלון קטן לחצר השותפין למעלה מד' אמות

הלכה ד' - ה' (סח. - סח:)

חזור לראש הדף
חליצה פסולה: חרש וחרשת [באינו ראוי לקריאה - מעכבת] וקטן [איש]

קטנה כשרה [ונגשה יבמתו - מ"מ]
ולר"מ רק בדיעבד [חייש לאילונית, ומדרבנן מקשינן אשה לאיש]

לת"ק חליצה בפני ג' כשרים, לר"ש ר' יוחנן הסנדלר ור"ע א"צ

הלכה ו' (סט. - סט:)

חזור לראש הדף
הוא והיא יכולין לעכב יבום, ונותנים עיצה לא לייבם כשאחד זקן/ילד
ואם שניהם רוצים - לק"ע ייבם, לפ"מ יחלוץ

קריאה בלשה"ק, על הסדר, עד אשר לא יבנה את בית אחיו, ולר' הורקנוס והמנהג כל הפרשה, דיינים אומרים חלוץ הנעל ולר"י כל העומדים שם

רוק הנראה לדיינים, אפי' הפריחתו הרוח, אפי' צחצוחית רוק בדם

חליצה בשיניה כשרה

לוי בר סיסי שכח תורה כשגבה רוחו

לר"ל א"צ כוונה לפטור, לר' יוחנן צריך כוונת שניהם

על מנת - לר' יוחנן תנאי בטל [א"א בשליח], ור' מנא חולק

מח' אם בית חלוץ הנעל הוי גנאי או שבח