גמ' קיט. - קכ.
גמ' קכ. - קכב:
גמ' קיט. - קכ.

חזור לראש הדף
חוששין שצרתה נתעברה במדה"י ואסורה ליבם ולשוק [סמוך מיעוט מפילות לחזקה לייבום
(רש"י - וכר"מ דחייש למיעוט)]
לזעירי עד ט' חדשים ותחלוץ [רש"י - אולי ולד פוטר]
לר' חנינא לעולם אסורה [דלמא לא הוי בהכרזה לכהונה כשנודע הולד ויתירו חלוצה לכהן] (חוץ מגרושה)

ואין חוששין שנשא אחרת

אין חוששין שחמותה ילדה זכר [חזקה לשוק ומיעוט זכרים - מיעוטא דמיעוטא]

אא"כ יצתה מעוברת, ור' יהושע חולק

לר' אלעזר צרה, יבמה נאמנת לחבירתה, וספק אי דוקא בנשאת [לא מקלקלה נפשה]

רש"י קיט.

ר"מ חייש למיעוטא - לרש"י - אינו הרחקה דרבנן

גמ' קכ. - קכב:

חזור לראש הדף
עידי מת: בפדחת ופרצוף עם החוטם,

בסימן בגופו או בכליו (לל"ק שאין דרך להשאיל) למ"ד סימנים דאו', בסי' מובהק לכו"ע,

לר"א בן מהבאי בשומא, ות"ק חולק [מח' - אביי - אי סי' דאו', רבא - אי אין שומא מצויה בבן גילו, אי אינה עשויה להשתנות לאחר מיתה, אי סי' מובהק]

רק משתצא נפשו או מכה שא"א לחיות (מגוייד לת"ק דר"ש ב"א, נחתך מהארכובה ולמעלה במים לכו"ע) עד ג' ימים, במים אפי' יותר - כשראוהו בשעה שהעלוהו [צמתי], לר"י בן בבא - כפי המצב (ספק אי להחמיר או להקל)

טבע במים שיש להם סוף (רואה מד' רוחות שלא עלה) לר' יוסי מותרת, לר"מ אסורה [יכול לחיות כמה ימים - ישן על כיפין]

מים שאין להם סוף לכו"ע אסורה לכתחלה
(לרב אשי/ר"נ חוץ מת"ח/גברא רבה [קול] דלא כהל')

גוב אריות אסורה

נחשים ועקרבים - לת"ק מותרת [עומד עליהן] לר"י ב"ב אסורה [שמא חבר הוא],

יורה יין - לת"ק מותרת [סופו מבעיר] לרב אחא אסורה [מכבה (רש"י - ע"י ניתוז)]

ר"ע נענע ראש לכל גל, ר"מ נטרד מגל לגל; בת נחוניא חופר שיחין

שחט (רוב) שנים - סופו למות אבל אינו גולה [שמא רוח בלבל, פירכס וקירב מיתתו]

מעידין מה ששמע: מנשים לפי תומן, לר"י - אפי' מתינוקות שנתכוונו לעדות

לר"י בן בבא - מגוי רק לפי תומו, לשמואל ור"ל - או נתכוין להעיד ולא להתיר (לר' יוחנן רק לרבי, וחכמים חולקים)

מקול (וב"ש חולק) כשרואים בבואה דבבואה

מפי עד

לר"א ור' יהושע אין משיאין עפ"י ע"א, לר"ע נשים עבדים קרובים (קודם שהחזיקו שכשרין) אא"כ: לפי תומה, י"ג ברש"י - סימנים

ר"ע - עדות אשה א"צ דרישה וחקירה [כדיני ממונות - כתובה]

ר"ט - צריך [כדי"נ - אשת איש]

רש"י קכב.

לרש"י - משומר בשביעית מותר באכילה

הדרן עלך מסכת יבמות