גמ' קיד: - קטז:
גמ' קטז: - קיח:
גמ' קיד: - קטז:

חזור לראש הדף
חזרה ממדה"י ואמרה מת בעלי נאמנת

חוץ: ממלחמה בעולם או מפולת, שלוח נחשים ועקרבים, מים,
לל"ק דֶבר [בדדמי שמת ממכתו] אא"כ "מת על מיטתו",
קטטה ביניהם ("גרשתני בפני..." ואמרו להד"ם) [רב חנינא - משקרא, (חוץ מהוא ארגיל קטטה), רב שימי ב"א - בדדמי] (וספק בע"א),
רעבון בעולם [בדדמי] אא"כ "קברתיו", הציתו עלינו הבית

לר"י תמיד אינה נאמנת אא"כ באתה בוכה ובגדיה קרועין

"מלחמה בעולם" על פיה - ספק אם נאמנת

נפלו עלינו עכו"ם או ליסטים - נאמנת [כלי זיינה עליה (וחיכה וראתה שמת)]

ע"א במלחמה - ספק [עביד לאיגלויי לא משקר או לא דייקא דבדדמי (לרש"י - אף העד בדדמי)]

ת"ק - סימן ת' - תרומה על חבית פירות - הוי ראי' [אי פינהו היה ממחקו],
ר' יוסי - חולין [(רש"י - בתר רוב), שכח למחוק, לשימור מבנ"א]

שלחו מכתב - אביי - חיישינן לתרי יצחק אא"כ בדקו

רבא - לא חיישינן אא"כ הוחזק אחר בעירו בשמו ואז גם חוששין לגמלא פרחא, קפיצה בשם או מסר מילי לכתוב במק"א

רש"י קטו:

עדות נשים או ע"א בנטבע במים מהני ע"י סימנים אבל לא ע"י טביעת עין -

לרש"י - דמים משנים צורת הפנים

גמ' קטז: - קיח:

חזור לראש הדף
הו"א דב"ה דרק נאמנת כשבאה מהקציר מאותה מדינה [מירתת במקום קרוב - כמעשה שהיה] וחזרו כב"ש [שכיחי שיירתא]

הו"א דב"ה דאין לה כתובה, וחזרו כב"ש [מדרש כתובה - כשתנשאי לאחר]

אין נחלה לאחין על פיה חוץ מיבם [יקום והרי קם]

"תנו כתובתי" - אסורה אף להנשא, וספק ב"התירוני להנשא ותנו כתובתי" או הפוך

שנואות אינן נאמנות - חמותה, בת חמותה (וספק בבת חמיה), בת בעלה [לוקחת ירושתן],
כלה (אפי' אמרה מת בעלי קודם),
ואשת אב [כמים פנים אל פנים, לר"י - דמגלה לבנה/לאביה כל דעבדה],
צרה, אשת יבמה, וספק באֵם יבמה

התירוה לינשא ע"פ ע"א - עד אחר לא נאמן [הרי כאן ב'], אבל בשתי פסולי עדות מכחישים תצא
[ר' נחמי' - אחר רוב דעות, לל"ב בר' נחמי' - רק כשהתירוה עפ"י ע"א פסול]

קודם שהתירוה - ע"א מכחיש - לא תנשא

צרה מכחישה - לר"מ לא תנשא - לר' יוחנן - רק במכחשת אופן מיתתו

ר' אלעזר, משמעות המשנה - אפי' אומרת לא מת

(ור"י ור"ש חולקים)

לר"ע צרה, כלה נאמנות לפוסלה מתרומה [לחומרא], ור"ט (להל') חולק

ספק מי קידש, גזל - לר"ט - מניח ביניהן ומסתלק, לר"ע יתן לכ"א

לר"ש ב"א - מח' בספק מי בעל/גזל אבל קידש/מקח מודה ר"ע,
לת"ק - מח' בקידש/מקח אבל בעל/גזל מודה ר"ט

אינה נאמנת להוציא עצמה מחזקת איסור יבום/חיוב יבום (אלא ע"י פה שאסר) וחולצת
(לר' חנינא קיט: - דוקא בא"א לברר, בגרושה - דלא יהא הכרזה לכהונה אח"כ)

אינה נאמנת שמת יבמי [רש"י צד. - סניא לי' ולא דייקא, לי"ג - אקלקול דזרעה לא חיישה], אחותי

מזכה גט לאשתו במקום יבם - חולצת [רש"י - ספק אם אוהבת או סניא ליה],
במקום קטטה - לא מהני [טב למיתב טן דו]