גמ' קז. - קח:
גמ' קט. - קיא:
גמ' קיא: - קיב.
גמ' קז. - קח:

חזור לראש הדף
לב"ש אין מיאון: 1) לנשואה [יאמרו יש תנאי בנישואין, בחופה; אינו רוצה בעילתו זנות, חופה דאיסורא; שלא יפסיד פרי מלוג, אינו טורח בסעודה ומפסידה]

2) ביבם, 3) שלא בפניו, 4) שלא בב"ד מומחין

לא תיארס לאחר בקטנותה, לשמואל - משתגדיל תאמר שרוצה במיאנה, לעולא - יכולה להנשא לאלתר

לב"ה - רב אושעיא - ממאנת לביאתו, למאמרו [הוא קעביד] ולא לזיקתו [לא מצי עקר מה שרחמנא רמא עלה]

עולא - אף לזיקתו [עקרה נישואי קמאי] אבל אסורה לאביו, וצרת ערוה חולצת [נראית כערוה בשעת נפילה]

לרב אסורה לאחין [כגט] לשמואל מותר לאחין [היא קעבדא - לא רוצה בך]

לרב אסי - בב' אחין מותרת אף לו [אין מיאון לחצי זיקה]

מודה ב"ש בשמפסיד נכסי מלוג דממאנת נשואה ושלא בפניו

לב"ה - ת"ק דברייתא - מיאון בג' (לא מומחין),

ר' יוסי בר"י ור"א בר"ש ולהל' - בב'

בגט מיאון - "מיאנה בפנינו" ולא אמירתה [איחלופי בגט]

"אי אפשי בו" מהני אפי' כשמוליכה לחופה, בפני אורחים בלבד

א"צ מיאון: 1) כשהשיאוה שלא לדעתה,
2) ר' חנינא בן אנטיגנוס - בשאינה יכולה לשמור קידושיה,
3) לר"י בן בתירה (להל') - בנתקדשה לאחר (אפי' היתה נשואה),
4) לשמואל לראב"י - נתעכבה מלינשא לאחר שלא מחמת בעלה אלא דאינם מהוגנים

נישואי קטנה - ר"א ורבי - כמפותה - אינו כאשתו לזכויות ולתרומה

ר' יהושע - כאשתו לזכויות, וליטמא [רש"י - כמת מצוה]

נתן לה גט - איסור קרובים, כהונה

נשאת כמה פעמים - מיאון אחר גט - ונשאת לאחר אין איסור מחזיר גרושתו [רש"י - מיאון האחרון מגלה דקטנה היא ובטלוה לגט], לשמואל - תנא דסיפא חולק

לרבא, רב - ר"ע - לכמה אנשים - יש איסור לנותני הגט [אין מיאון דחבירו מבטלו שלא תשתבש לחזור לו ע"י שתמאן] - לעולא - דוקא בקבלה ג' גיטין [מיחזיא כגדולה]

וב' לישני ברב יצחק בר אשיאן אם יש איסור קרובים לבעלי גט [אטו הוא]

(לר' ישמעאל בר"י - אף אין איסור מחזיר גרושתו [מיאון מתיר כרת (רש"י - אשת איש) כ"ש לאו]

ר' ישמעאל בר"י לר"ע, ר"י ב"ב - אין מיאון של ערוה או שנייה לאחר מיתה מתירתה להתיבם

גמ' קט. - קיא:

חזור לראש הדף
מגרש אשה או נישואי קטנה (דרבנן) והחזירה - ת"ק - תתייבם [מיתה מפלת],

ר' אלעזר - חולצת [אביי - ספק אי נישואין ראשונים מפילים - והיתה שעה א' באיסור,
רבא - אין הכל יודעים שחזרה - במת לאלתר, רב אשי - אטו גרושה יתומה בחיי האב (חזרתה רק דרבנן)] אבל צרתה תתייבם [גזירה לגזירה]

נשא קטנה ונפלה אחותה לפניו: מנישואי קטנות - תצא,

גדולה - ר"א (להל') - מלמדין שתמאן [במקום מצוה] ומייבם
ר"ג - תמתין [רש"י - אין זיקה] עד שתגדל - רב - ובעל [קידושין מפקיע זיקה]

ר' יהושע - גט לאשתו [אחות זקוקתו ואין מלמדין] וחליצה לאחותה [אחות גרושה]

ידבק בחליצה הבאת שלום והפרת נדרים ויתרחק ממיאון פקדונות וערבונות;
האומר אין לו אלא תורה; דיין כאילו חרב בין ירכותיו וגיהנם תחתיו

לשמואל בעילה משתגדל על דעת קידושין ראשונים (ורב חולק)
ואם נשאת לאחר צריכה גט משני

חטף אשה קטנה מבעלה - אפקעינהו לקידושין [עשה שלא כהוגן]

ב' צרות: קטנות, חרשות - יבום פוטרת חבירתה אבל לא את פקחת גדולה, ולא בא' חרשת וא' קטנה [ספק איזה ניחא לי' טפי להיות אשתו] (לרב אדא ב"א ורב חנא בעל חרש ניחא בחרשת טפי, ור"נ חולק)

ותקנתן ליבם החרשת (קנויה ומשויירת) ולגרשה [רש"י - דחליצת קטנה אח"כ מיפסלא בלא יבנה], וקטנה (ספק קנויה לגמרי או לא קנויה) תחלוץ משתגדיל

ואם ייבם קטנה ואח"כ בא הוא/אחיו אחרשת יתן גט לחרשת וקטנה תגדיל ותחלוץ (ולא גט) [אטו בא אחרשת קודם - רש"י - דעדיין רמיא קמי' וביאתה פסולה משום ב' בתים]

בא אקטנה/חרשת ואח"כ אגדולה/אפקחת - פסלה,
לר' אלעזר מלמדין שתמאן ויקיים הגדולה

רש"י קיא.

יבום לקנויה ומשויירת (חרשת) לא דחי זיקה

אשתו קנויה ומשויירת לא פוטרת אחות אשתו מחליצה,
ואם מייבמה אינה יוצאת בגט דביאה פסולה לא פטרה (לרבנן דר' נחמי')

גמ' קיא: - קיב.

חזור לראש הדף
קטן שייבם - תגדלנו [אביי - יבמה יבא עליה - כל דהו, רבא - המותרת משיגדל [ישבו אחים יחדו - אפי' בן יום א'] מותרת עכשיו], לר"מ אסור [שמא ימצא סריס]

יבם טוען בעלתי ונתן גט, והיא אומרת לא נבעלתי - תוך ל' (רש"י - משכנסה) כופין לחלוץ [מוקים אנפשי' מלבעול (לר' יוחנן רק לר"מ אבל ר' יוסי חולק, לרבה מודה ר' יוסי ביבמתו דבוש מינה)]

אחר ל' מבקשין לחלוץ [לא מוקים] (לרש"י חזר והודה כופין)

וצרתה מותרת אפי' בלי חליצה - לרש"י - אפי' בתוך ל'

נודרת הנאה מיבם בחיי בעלה בלי כוונה לפטור - כופין לחלוץ

נטולה אני מיהודים - רב (להל') - אין דעתה איבם (לרש"י - ולא אסרה עצמה עליו)

שמואל - דעתה איבם - ומבקשין לחלוץ