גמ' נג: - נו:
גמ' נו: - נח:
גמ' נט. - סא:
גמ' סא: - סה:
גמ' נג: - נו:

חזור לראש הדף
קנין יבמה אפי' שגג, אנוסים [יבמה יבא עליה], שלא כדרכה [ולקחה], העראה [ביאה ביאה מחייבי לאוין]

אבל לא: בהוא ישן [יבמה יבא עליה - לשם ביאה (לרש"י - לאו בר דעת)] (חוץ ממתנמנם),
נפל ונתקע או נתכוון לכותל [רש"י - לא אכוין לביאה] (אבל נתכוין לבהמה קנה)

העראה מחייב כרת [מכל התועבות - הוקשו כל עריות לנדה], לאוין [רק בשפחה חרופה "שכבת זרע"], לאוין דכהונה [קיחה קיחה מכריתות], עשה [ביאה ביאה מלאוין], לקידושין [קיחה קיחה]

כרת לאשת אח בחיי בעלה (רש"י - וגירשה) [אשת אחיו נדה היא - אע"פ שיש היתר אח"כ]

אחות אב/אם - בין מן האב בין מן האם [ערות אביך/אמך לא תגלה - בפ' קדושים מיותר]

אשת אחי אביו - רק מן האב [ג"ש דודו דודו - ממשפחתו יגאלנו]

אחות אשתו - בין מאב בין מאם [מאשת אח]

אשת אח - מאם [ערות אחיך היא] אף אחר מיתתו [היא - בהוייתה]

אין אשת איש במשמש מתה [שכבת זרע, גמ' סנהדרין - ומתו גם שניהם]

אין סוטה בקינה אשתו על בעילה דרך אברים [שכבת זרע]

העראה - שמואל - נשיקה,

רבה בב"ח בשם ר' יוחנן - וגמר ביאה לשפחה חרופה = מירוק הכנסת עטרה (לרש"י שמזריע),

לרב דימי ורבין בשם ר' יוחנן - עדיין מיקרי העראה

רב שמואל ב"י בשם ר' יוחנן - העראה הכנסת עטרה (ולא נשיקה), גמר ביאה = ממש

לשמואל ביאה גרועה על יבמה מן האירוסין - אינה אוכלת בתרומה [ריבוי הקרא לא לאלומי מבעל] (ורב חולק), לל"ב מח' מן הנשואין [ריבוי רק לפ' יבמים] ומאירוסין לכו"ע אסורה

כהן שנתחרש בין אירוסין לנישואין - רבנן - אינה אוכלת [אטו קידושי חרש] אא"כ יש בן חי,
ור' נתן חולק

רב ששת - אשת ישראל שנאנסה פסולה לכהונה

אשת כהן שנאנסה - ל"ק - רבא - לוקה משום טומאה ומשום זונה [הכל בכלל זונה - והיא לא נתפשה ממעט רק אשת ישראל],

ל"ב - רבה - רק משום טומ' [הכל בכלל אחרי אשר הוטמאה - והיא רק ישראל]

רש"י נה.

לר' יצחק אין לוקין על אחותו דהוי לאו שניתן לאזהרת כרת - דאין כרת אא"כ הזהיר, ולא לאזהרת מלקות

גמ' נו: - נח:

חזור לראש הדף
ארוסה (בת כהן, לרש"י ל"ב - אף בת ישראל לכהן משהגיע זמן למשנה ראשונה) לחייבי לאוין כהן - ר"מ - פסולה מתרומה עד שנתגרשה [ק"ו מקידושי ישראל כ"ש במשתמרת לביאה פסולה] חוץ ממשתמרת לביאה פסולה דרבנן (ביאת אח שלישי אחר מאמר)

ר' אלעזר ור"ש - כשרה עד שתבעל וכן לפצוע דכא (דמאכיל בלא בא על אשתו שנשאה מקודם, עבדיו, נשא בת גרים לר' יוסי ור"א בן יעקב)

פצוע דכא כהן לבת גר - לר"י - לא אוכלת תרומה [כבת חלל, גרים איקרי קהל - ואסורה]

לר' יוסי - אוכלת [כשרה לכהונה, לא איקרי קהל]

לר"א בן יעקב - אוכלת [וכהן כי יקנה נפש] - לל"ק דרש"י - באמה מישראל דראויה לכהונה ולא איקרי קהל (לל"ב אף איקרי קהל), לל"ב דרש"י בבת גר וגיורת דלא איקרי קהל ואין פצוע דכא בקדושת כהן ומותרת

מאמר מיבם כהן ויש אח חלל - לכו"ע אינה אוכלת [משתמרת לביאה פסולה שא"א להאכיל במק"א] (רש"י - עד שיכנוס)

גט מיבם - לר' יוחנן לכו"ע אוכלת [משתמרת לביאתו הפסולה מדרבנן],
לר"ל לכו"ע פסולה [א"א להאכיל ע"י גירושין במק"א]

חופה לפסולות (לרש"י - כה"ג לאלמנה בת כהן בלי קידושין) -

רב - יש ונפסלת מתרומה, וכן לר' ישמעאל בריב"ב (אולי לר"מ דוקא)

שמואל - אין, וכן לת"ק דר' ישמעאל בריב"ב

רמי ב"ח - לר"מ יש ונפסלת, לר' אלעזר ור"ש אין

סוטה - אמן שלא שטיתי ארוסה: בא עליה בבית חמיה > קינוי סתירה > חופה ולא נבעלה,

ר"פ - קינוי > נשאה ובעל > סתירה (לרש"י כל"ב לר"פ - יש תנא דא"צ קדימת שכיבת בעל לבועל וא"צ מנוקה האיש מעון),

גלגול שבועה

רש"י נח:

יבמה סוטה - לרש"י כל"ב - שכיבת המת נחשבת קדמה שכיבת בעל לבועל

גמ' נט. - סא:

חזור לראש הדף
כה"ג אסור 1) באלמנה מאירוסין,

2) בוגרת כר"מ [בבתוליה - כל הבתולים] (ור"א ור"ש מתירין [בבתוליה - אפי' מקצת]),

3) לר' אלעזר ור"ש בעולה שלא כדרכה [בבתוליה] (ור"מ מכשיר),

4) אנוסת/מפותת עצמו - רב - בדיעבד יוציא ורב אשי חולק [סופה להיות בעולה לו],

5) מוכת עץ לר"א ור"ש (ור"מ חולק),

6) קטנה לר"א [אשה, בתולה - נערה, לרבא שמא תתפתה - ואפי' הדיוט]

בגרה בימי אירוסין אסורה [יקח אשה - מרבה רק לא אישתני גופה]

ביאת בהמה לא עשאה זונה [אתנן כלב מותר] או בעולה (רש"י - למ"ד מוכת עץ מותרת)

בדיעבד מותר לקיים בוגרת ומוכת עץ [סופה להיות בעולה תחתיו]

נשא אנוסת/מפותת חברו - ר"א בן יעקב (להל') - הולד חלל, חכמים - כשר
[רב הונא - מח' אם זונה כר' אלעזר, רב אשי - אם יש חלל מחייבי עשה [בתולה... לא יחלל] או לא [אלה הפסיק]]

לר"א בן יעקב אין חלל מנדה [אלה]

כהן הדיוט ליטמא לאחותו -

ארוסה לר"מ ור"י כן [הקרובה] לר"ש ור' יוסי לא [לא היתה] אא"כ נתגרש [הקרובה],

בוגרת כן [אליו], אנוסה ומפותה לא [בתולה], מוכת עץ לר"מ ור' יוסי כן [לאיש] לר"ש לא

רשב"י - גיורת פחותה מבת ג' מותרת לכהונה [אשר לא ידעו משכב זכר = אינה ראוי' ליבעל - החיו לכם - אף לפנחס], ורבנן חולקים [לכם לשפחות]

רשב"י - עכו"ם אינן מטמאין באהל [אתם קרויים אדם] (רבינא - אלא במגע ומשא), ורבנן חולקים

ארוס לאלמנה ונתמנה לכה"ג יכנוס [יקח אשה] אבל לא יבמה אפי' עשה מאמר [אשה] אפי' נפלה מאירוסין [הגם דעדל"ת - גזרה אטו ביאה שנייה]

ישראל לא ישא אילונית אא"כ קיים פו"ר

זונה: ר"א - רק אשת איש, ר"ע - מופקרת (רש"י - אפי' פנויה),

ר' מתיא בן חרש - אפי' בעל אשתו סוטה, לר"י - אילונית [בלי פירצה = זנות]

חכמים - רק גיורת ומשוחררת [לרש"י - דנבעלה לגוי] ושנבעלה בזנות (לרש"י אף ללאוין)

לר' אלעזר - אפי' פנוי אפנויה

גמ' סא: - סה:

חזור לראש הדף
אע"פ שיש לו בנים ישא אשה [לא טוב] אפי' שאינה ראוי' לבנים
ולא ימכר ס"ת בשביל בת בנים

פו"ר: ב"ש - ב' זכרים [משה], לר' נתן - ב' זכרים וב' נקבות [את קין ואת הבל - וצריך זרע אחר תחת הבל], ב"ה - זכר ונקבה [ברייתו של עולם]

אידך ר' נתן - לב"ש זכר ונקבה, לב"ה או זכר או נקבה [לשבת יצרה]

מתו או נמצא סריס לא קיים [לשבת]

ובני בנים כבנים, חוץ מב' מאחד ולאביי בת מבן שמת (ורבא חולק)

ר' יוחנן - גוי יש לו חייס אפי' נתגייר (נ"מ לפו"ר, בכור לנחלה) אבל אין לעבד חייס

ר"ל - נתגייר כקטן שנולד

לר' יהושע אפי' קיים פו"ר יהיו לו בנים בזקנותו, ומשנתנו חולק

ג' עשה משה מדעתו; ר"ע - תורה ותלמידים בזקנותו, עולם שמם עד שבא ר"ע לרבותינו שבדרום; בלי אשה שרוי בלא שמחה ברכה טובה תורה חומה שלום;
אשתו כגופו ומדריך בניו; מקרב קרוביו; עזר כנגדו; בא אדם על כל בהמה;
כולם מתברכות בשביל ישראל; קרקע אומנות פחותה; מתון ונחית דרגא לאשה, סק דרגא לשושבינא (אוהב); פורענות בשביל ישראל; אשה רעה, מצא או מוצא; גוי נבל; חטוטי שכבי; אל תצר צרת מחר; מי שאין עוסק בפו"ר; בן עזאי חשק בתורה

יוצא לדרך חייב לפקוד אשתו (לרש"י - תשמיש) אפי' סמוך לווסתה חוץ מיוצא לדבר מצוה [מיטרידי (רש"י - במצוה, בתשמיש ויבטל ממצוה)]

י' שנים ולא ילדה יוציא ויתן כתובה (ומח' אם כופין) חוץ מעקר
ואין ישיבת חו"ל, חולי, בית האסורים, עד שהפילה עולין למנין

בזה"ז (שנותיהן מועטות) - רב - ל' חדשים (ג' עיבורים), ר"נ - ג' שנים (ג' פקידות), רבה - י' שנים

אבות ואמהות עקורים; איעקר מפרקיה

הוחזקה בנפלים יוציא (רש"י - ויתן כתובה)

והיא מותרת לשני י' שנים, ולא לשלישי (כרבי) ובדיעבד תצא בלי כתובה

לא ילדה ג"פ - א"צ להחזיר כתובה לקמאי [השתא כחשי],

ילדה פעם ד' - השלישי א"צ ליתן כתובה [השתא ברייתא] ואין הגט בטל (לרש"י - מספק גירשת וגמרת בדעתך)

ג' אחיות מחזקות (מתו בניהם ממילה)

רב יוסף - הל' כרבי דחזקה בב"פ - נישואין, ב' מלקיות ואח"כ מכניסין לכיפה,

והל' כרשב"ג דחזקה בג"פ - וסתות, מוּעד

היא נאמנת דאינו יורה כחץ (ר' אמי - אפי' טען דאיבדוק באחרת [נושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובה], ורבא חולק), דלא הפילה י' שנים, דהוחזקה בנפלים

ת"ק (ר' יוחנן וכו' להל') - אין אשה מצווה על פו"ר [וכבשוה - ואין דרכה לכבוש, פרה ורבה - ל' יחיד]

ר' יוחנן ב"ב (ריב"ל להל') - מצווה [ויאמר להם פו"ר] ויכולה לתבוע גט

מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע; מותר לשנות בדבר השלום

לכו"ע באה מחמת טענה יכולה לתבוע גט וכתובה