גמ' כא. - כג:
גמ' כג: - כה:
גמ' כא. - כג:

חזור לראש הדף
יכול לקרות מגילה יושב, שנים יחד [חביב - יהיב דעתייהו] ולא לברך אחריה (במקום שנהגו)
משא"כ בתורה [ואתה פה עמוד עמדי]

לא ישב רב ע"ג מטה ותלמידו ע"ג קרקע [עמדי]

משמת ר"ג לומדים מיושב - לרב בשוֹנה, לרבא בדברים קשים, לר' חנינא שוחה

בנביא א' קורא אבל ב' מתרגמין, בהלל ומגילה אפי' עשרה [חביבה ויהבי דעתייהו]

קורין ג' כנגד תנ"ך, כהנים לוים ישראלים; י' פסוקים כנגד בטלנין, דברות, הילולין, מאמרות;
והקורא ד' פסוקים משובח

ראשון מברך לפני קרה"ת והאחרון לאחריה, והאידנא בכולהו [גזרה משום הנכנסין ויוצאין (שלא יאמרו אין ברכה)] חוץ ממקום דאין יוצאין דא"צ לאחריה

קרה"ת לכה"פ ג' פסוקים; אין מתחילין או משיירין בפרשה פחות מג' פסוקים
אלא לרב (להל') דולג לפסוק שלפניו, לשמואל פוסק באמצע פסוק [לא אפשר]

וכשאפשר (רש"י - שההמשך מענינו של יום) ימשיך בפרשה הבאה לת"ק פסוק א' [הנכנסין ישאלו], לי"א ג' פסוקים

תענית וט' באב רק ג' קרואים [ביטול מלאכה לעם]

נפילת אפים על רצפת אבנים בבית הכנסת אסור, תי' ב' בגמ' - דוקא בפישוט ידים ורגלים

אדם חשוב לא יפול על פניו חוץ: מבטוח שנענה בתפלתו, מצלי על צידיהן

ב' תנאים אליבא דר' ישמעאל אם אסור להוסיף קרואים בשבת ויו"ט

לר"ע יו"כ ז' קרואים, בשבת ו' - ומותר להוסיף

ביו"ט מאחרין לבא לביה"כ וממהרין לצאת, ביו"כ - ממהרין ומאחרין, בשבת ממהרין לבא ולצאת

ג', ה', ז' קרואים - כנגד ברכת כהנים, כנגד שומרי הסף ורואי פני המלך [רש"י - מעין דבר מלכות],
ו' דיו"כ כנגד העומדים ליד עזרא

עולין למנין ז' קרואים - קטן, נשים (אלא מפני כבוד צבור), מח' במפטיר [רק משום כבוד תורה]

מותר לפחות מכ"א פסוקים של הפטרה בסליק ענין, במקום שיש תורגמן

גמ' כג: - כה:

חזור לראש הדף
דבר שבקדושה בי' [ונקדשתי בתוך בנ"י - ג"ש תוך תוך מקרח - עדה עדה ממרגלים]

מעמד ומושב למת בי' [לאו דרך ארץ להגיד עמודו ושבו "יקרים"], ברכת רחבה לאבלים בי' (חוץ מהאבל) [רש"י - ברכה למנחמים בפנ"ע], שורה לתנחומין בי'

נברך לאלקינו בפחות מי' לאו דרך ארץ

פדיון קרקעות הקדש בעי ט' וכהן [י"פ "כהן" בפ' - חד לגופי' ואידך מיעוט אחר מיעוט לרבות],
וכן האומר דמי עלי - שמין כעבד [היקש עבד לקרקעות]

לא יקרא למתורגמן יותר מפסוק א' בב"א [שלא יטעה], ובנביא ג' פסוקים או פרשה (יותר קטן)

תוך כדי שלא יפסוק המתורגמן מותר לדלג בתורה בענין א',
בנביא בב' ענינים חוץ מנביא לנביא, ובתרי עשר מדלג אבל לא למפרע

המפטיר פורס על שמע (רש"י - קדיש, ברכו, וברכה ראשונה של ק"ש) ועובר לפני התיבה,

ובקטן - אביו או רבו [משום כבוד (רש"י - דהמציא עצמו לדבר שאינו כבודו), דאתי לאינצויי]

קטן קורא בתורה ומתרגם אבל לא ש"ץ, ואינו נושא כפיו [רש"י - אין כבוד צבור להיות כפופין לברכתו]

פוחח (לרש"י - יחף (ב"ח - בלי בתי שוקים) [ולא יראה בך ערות דבר]) פורס על שמע ומתרגם, אבל לא קורא בתורה ולא עובר לפני התיבה ולא נושא כפיו

סומא פורס [נהנה מאור] ומתרגם, ר"י - לא ראה מימיו אינו פורס

כהן לא ישא כפיו אם יש מומין בפניו ידיו ורגליו,
ר"י - אף ידיו צבועות אא"כ כך מלאכת רוב העיר,
עיניו זולפות וסומא בעין א' [לרש"י - מסתכלין ועיניהן כהות] אא"כ דש בעירו,
מגמגם, ע< >א [רש"י - "יעֵר"], קול עב

איני עובר לפני התיבה בצבועין, בסנדל - פסול לש"ץ [מינות]

תפילין - מרובעות בתפרן (לרש"י - בתפירת בית מושבן לא יקלקל הריבוע) ובאלכסונן (אצבע על אצבע),
בקדקד וקיבורת, לך לאות

על קן יגיעו רחמיך הוי מינות [מטיל קנאה במע"ב, מידותיו ית' גזירות ולא רחמים]

סיימתינהו לשבחיה דמרך?; הכל בידי שמים חוץ מיר"ש (רש"י - שיהא הוא עצמו מכין לבו לכך)

שמע שמע - כופל כל מילה = מגונה, כופל הפסוק או מודים מודים - משתקין

דורש פ' עריות מולך בכינוי ולא כמשמעו - משתקין בנזיפה

אין מתרגמין מעשה ראובן, עגל מויאמר משה אל אהרן, ברכת כהנים, מעשה "אמנון בן דוד"

כתובין לגנאי קורין לשבח; ליצנותא על ע"ז; לבזות נואף