גמ' יז. - יט.
גמ' יט. - כא.
גמ' יז. - יט.

חזור לראש הדף
קורא למפרע לא יצא [היקש זכירה לעשייה]
וכן הלל [בלי שינוי כממזרח שמש עד מבואו, כזה היום, יהי שם (רש"י - כהויתו), מעתה ועד עולם], ק"ש [והיו, הדברים], תפלת שמו"ע [התקין על הסדר]

ספק אם כה"ת בכל לשון נאמרה (לרש"י - לקרות בס"ת)

אחר אכה"ג אסור לספר (רש"י - בקביעות ברכה) בשבחו של הקב"ה [מי ימלל - מי שיכול להשמיע כל תהלתו]

קורא בע"פ לא יצא [ג"ש נזכרים - זכרון בספר] אבל במקצתה יצא

יכול לקרות ללועזות בלעז שלהם כשכתוב באותה לשון וכן בלשה"ק [כנשים וע"ה, פרסומי ניסא]

רב ושמואל - לרשב"ג ביוונית לכל כשר

סירוגין (פסקי פסקי) יצא - לר' מונא דוקא בפחות מכדי לגמור כולה מראש לסוף

פי' המילות ע"י אמתא דבי רבי

מתנמנם יצא; קורא בשעת כתיבה, דרשה, הגהה צריך לכוון לבו

אסור לכתוב ס"ת ומגילה שלא מן הכתב, חוץ: מי שמיושרין אצלו בשעת הדחק, תפילין ומזוזות

תפילין א"צ שרטוט, מזוזות צריכין שרטוט [הללמ"ס]

מגילה בעי אשורית [ככתבם], בספר (קלף) ובדיו [ותכתב אסתר - ג"ש מירמי']

גמ' יט. - כא.

חזור לראש הדף
בן כרך בעיר שאין סופו לחזור בלילי י"ד - קורא עמהן [הפרזים היושבים בערי הפרזות - פרוז בן יומו, וכן מוקף]

אבל בן כפר אפי' סופו לחזור קורא עמהן [לא הקילו חכמים כשנמצא בעיר]

קריאת מגילה - ר"מ (רב להל') - כולה, ר"י - מאיש יהודי, ר' יוסי - מאחר הדברים האלה גידל,

רשב"י - מבלילה ההוא [מח' "כל תוקף" של אחשורוש, מרדכי, המן, נס; מח' בפשט במה ראו על ככה ומה הגיע אליהם]

לכו"ע צריכה שתהא כתובה כולה

תפרה בחוטי פשתן פסול ["ספר"], ג' חוטי גידין משולשין כשרה ["אגרת"]

מגילה בין הכתובים בציבור יצא רק כשארוכה או קצרה מהשאר [רש"י - בעינן אגרת]

שיור התפר למעלה ולמטה בס"ת כדי שלא יקרע

מגילה, ק"ש, ברהמ"ז, ברכת תרומה - לר"מ א"צ להשמיע לאזנו לכתחלה

לר"א בן עזריה (ור"י) - לכתחלה צריך, לר' יוסי - גם בדיעבד

לר"י קטן כשר לקרות מגילה

מגילה, מילה, טבילה, הזאה לכתחלה אחר נץ [רש"י - שאין הכל בקיאין בעלות]

שומרת יום ספירה היא (רש"י - מדוגמת ספירת ז') ובעי יום

כל היום: מגילה [והימים האלה], הלל [ממזרח שמש, זה היום], שופר [יום תרועה],

לולב [ביום הראשון], תפלת מוסף ומוסף [דבר יום ביומו], וידוים, וידוי מעשר [היום הזה], עבודת הקרבנות, השקיית סוטה [תורה תורה ממשפט],
עריפת עגלה ["כפרה" כקדשים], טהרת מצורע [ביום טהרתו]

כל הלילה:קצירת (וספירת) העומר, הקטרה [כל הלילה עד הבוקר], אכילת פסח (דלא כראב"ע)

רש"י יט. - יט:

בן כרך שהלך לעיר ויוצא מהעיר לחזור לפני עמוד השחר די"ד -
א"צ לקרות ליל י"ד הואיל וביום לא יהיה שם
וכן בן עיר שיוצא מכרך לפני עלות ט"ו לא הוי מוקף ליומו

בן כפר שהקדים וקרא ביום הכניסה והיה בעיר ליל י"ד -
קורא עמהן בלילה אפי' יצא לפני עמוד השחר

משולשין - לרש"י - מראש התפר עד הגיד (למעלה ולמטה) כבין הגידים

קטן שהגיע לחינוך מצות - כגון בן ט' ובן י'