הלכה א' (יג: - יד.)
הלכה ב' (יד.)
הלכה ג' (יד:)
הלכה ד' (יד: - טו.)
הלכה ה' (טו. - טו:)
הלכה ו' (טו:)
הלכה ז' (טו: - טז.)
הלכה ח' (טז.)
הלכה ט' (טז. - טז:)
הלכה י' (טז: - יז.)
הלכה י"א (יז. - יז:)
הלכה א' (יג: - יד.)

חזור לראש הדף
צמחים ששינו או בצורת (הפסק גשם מ' יום והזרעים מתקלקלין) - מיד גוזרין תענית בה"ב [קבלו כמי שעשוי] ומתריעין כמו ז' אחרונות

ואף בשביעית [ר' זעירא - מפני פרנסת חשודים [כרבי דמקיל כדי חייו דשמיטה בזה"ז דרבנן];
חברייא - מפני פרנסת גוים [כר' פנחס בן יאיר שחולק על רבי]]

ירד אש משמים והקיף ר' פנחס בן יאיר שלא רצה להתפייס ולאכול אצל רבי

הלכה ב' (יד.)

חזור לראש הדף
מתריעין ומתענין מיד כשיש חוסר גשם בכח לאילנות (י"מ מתחילת ניסן, י"מ ברביעה ראשונה ונמי בתחלת ניסן), גשם בנחת לצמחים, מים בבורות ואף כשכלו לפני פרוס עצרת [אח"כ מעשה ניסים]

פעמים שהגשמים יורדין בזכות אדם/עשב/שדה אחד

הלכה ג' (יד:)

חזור לראש הדף
עיר א' בלי גשם מתענה ומתרעת,

וסביבותיה [יקנו תבואתם; ריטב"א - יראין שתבוא גם עליהן; ר"ן - להשתתף בצרה] לת"ק רק מתענות [כיו"כ], לר"ע רק מתריעות (תחנונים ושופרות) [כר"ה (ריטב"א - יראת הדין)]

חלקה אחת תמטר - בזכות השדה; ד' סיבות לגשם בלי מים מלמטה; גשמים יורדין בזכות הארץ חסד ויסורין, נעצרין בעון ע"ז ג"ע שפכ"ד פוסקין צדקה ואינן נותנין; ה' שמות לענן

הלכה ד' (יד: - טו.)

חזור לראש הדף
וה"ה עיר שיש בה דֶבר או מפולת של בתים בריאים

אנשי דרום לבם רך ונכנעים וירד גשם משא"כ אנשי ציפורי; מה יעשו גדולי הדור ואין הציבור נידון אלא אחר רובו; הקב"ה התחרט על בריאת כשדים ישמעאלים ויצה"ר; ר"ע אמר שנענה שהוא כ"בת חצופה" משא"כ לר"א שהקב"ה מתאוה לתפלתו; בזכות רב אחא הצליחו פירות בלי גשם

הלכה ה' (טו. - טו:)

חזור לראש הדף
דֶבר כשמתים ג' צעירים בג' ימים בעיר של 500 הולכי רגל או יותר (לבבלי לפי חשבון 3 ל- 500)

במגיפת אסכרה - אפי' מת א', וספק כשהתריעו ובטלה וב' מתו בדֶבר וא' באסכרה אם מצטרפין לדֶבר

הלכה ו' (טו:)

חזור לראש הדף
במכה מהלכת (אפי' כנף א' של ארבה, בהמה הורגת, חרב של שלום עובר) מתריעין אף בערים רחוקות

מתריעין על פשתן שהוזלה, שרב

יתפלל קודם למכה

הלכה ז' (טו: - טז.)

חזור לראש הדף
שדפון בתבואה כמלא פי תנור פת, או בכמה מקומות

לר' יוסי גוזרין תענית אפי' נראו זאבים רצין אחרי תינוקות; נראו בעיר

הלכה ח' (טז.)

חזור לראש הדף
מתריעין בתפלה וצעקה בשבת על עיר שהקיפוה עכו"ם, נהר, ספינה מיטרפת, לשמעון התימני דֶבר
לרב רק ענני ה' ענני
לר' יוסי רק לעזרה (מתפללין בביתם; מרתיעין שיבואו להציל)

בזכות שלוי בן סיסי קיים כל התורה הלכו הגייסות משא"כ בתלמיד תלמידו

הלכה ט' (טז. - טז:)

חזור לראש הדף
מתריעין על כל צרה חוץ מרוב גשמים [אין אומרים די על ברכה, ובטוחים אנו שאינו מביא מבול]

אבי אביו של חוני המעגל ישן ע' שנה של גלות בבל [היינו כחולמים] וכשנכנס לעזרה האירה; חוני המעגל התפלל בלי ענוה ולא ירדו גשמים עד שנשבע שלא זז וביקש גשמי ברכה, ונעצרו ע"י שהתוודה על פר וביקש רווחה

הלכה י' (טז: - יז.)

חזור לראש הדף
חוני חייב נידוי שהביא הרבים לידי חילול ה' - שאין מבטלין גזירה משום צדיק אחר מפני גזירת צדיק חבירו וחוני בא לידי שבועת שוא - אלא שאתה כבן המתחטא ועושה לו רצונו

דידך (אמירת צדיק) קיימא, ודידי (אמירת הקב"ה) לא קיימא;

בן רע מצער אמו בכפליים ובן חכם משמחה בכפליים

הלכה י"א (יז. - יז:)

חזור לראש הדף
ירדו גשמים קודם הנץ אין מתענין [טרם יקראו ואני אענה]

משלימין התענית כשירדו גשמים אחר הנץ לת"ק, אחר חצות לר"א ור"ט [שֵם תענית משעבר רובו בקדושה]

בשבת אסור להתענות עד חצות

משירדו גשמים בלוד באו בין הערבים וקראו הלל הגדול - לר' חנינא הודו וכו' נותן לחם לכל בשר, לר' יוחנן מתחילין מהעומדים בבית ה' וכו' מעלה נשיאים מקצה הארץ,
לבר קפרא וכו' הלל דידן