1)

TOSFOS DH Ba'a Minei Abaye mi'Rabah v'Chulei

תוספות ד"ה בעא מיניה אביי מרבה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that Abaye did not hear the Beraisa above.)

לא שמיע ליה ברייתא דלעיל דסוף פ''ב (דף כו:) כשהוא מבטל רשותו אין צריך לבטל לכל אחד ומשמע התם דפלוגתא היא דר''א ורבנן וההוא ברייתא כר''א

(a)

Explanation: [Abaye] did not hear the Beraisa above (26b) "when he is Mevatel his Reshus, he need not Mevatel to each one." It connotes there that R. Eliezer and Rabanan argue about this, and that Beraisa is like R. Eliezer.

ואין לומר דלרבנן מיבעיא ליה ופשט ליה דצריך לבטל

(b)

Suggestion: Perhaps he asked according to Rabanan, and [Rabah] answered that he must be Mevatel [to each one]!

דאם כן מאי פריך מברייתא דבסמוך

(c)

Rejection: If so, what was the question from the Beraisa below?!

2)

TOSFOS DH Hacha b'Mai Askinan d'Havah u'Mayis

תוספות ד"ה הכא במאי עסקינן דהוה ומית

(SUMMARY: Tosfos discusses whether or not we must explain like Rashi.)

פירש רש''י דעל כרחך דרבה בשיירא שחנתה בבקעה והקיפוה חצר ונטו בה איש אהלו מוקי לה דכי מת אין ליורשיו שם כלום

(a)

Explanation (Rashi): You are forced to say that Rabah establishes it to discuss a caravan that camped in a valley and surrounded a Chatzer, and each man pitched his tent. When one of them died, the heirs do not have anything there;

דאי בחצר ממש איכא יורשין וכיון דאילו הוה אבוהון קיים הוה אסר אינהו נמי אסרי

1.

If it were a real Chatzer, there are heirs. Since if their father were alive he would forbid, also they forbid!

ובחנם דחק דאין היורש אוסר אלא א''כ הולך לדור שם דלעיל בפ' מי שהוציאוהו (דף מז.) פסקינן כר''ש

(b)

Rebuttal: There was no need to give this difficult explanation. An heir forbids only if he goes to live there, for above (47a) we rule like R. Shimon;

דתנן לקמן פרק כיצד משתתפין (דף פו.) ר''ש אומר אפי' הניח את ביתו והלך לשבות אצל בתו באותה העיר אינו אוסר שכבר הסיח מלבו

1.

Citation (86a - Mishnah): R. Shimon says, even if he left his house and went to spend Shabbos by his daughter in the same city, he does not forbid, for he already diverted his mind [from returning on Shabbos]. (Korban Nesan'el - Rashi holds like the Rashba and Ritva, who say that he forbids when he left on Shabbos.)

ומיהו אי בעו לאוקומי כר''מ דאמר כשהלך לשבות בעיר אחרת א' נכרי ואחד ישראל אוסר וקאמרינן נמי לקמן בפירקין (דף עב:) בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות הרי זה אוסר עליו צריך לאוקומי בשיירא שחנתה בבקעה

(c)

Partial defense: However, if we want to establish it like R. Meir, who said that when he went to another city, both a Nochri and a Yisrael forbid, and we say also below (72b) that a storehouse for straw, a cattle pen, a storehouse for wood, or a [Stam] storehouse, he forbids him (even though he does not live there), we must establish it to discuss a caravan that camped in a valley.

א''נ כגון שזה עצמו שעירב הוא יורש

1.

Alternatively, [it can be in a regular Chatzer]. The case is, the one who was Me'arev is the heir.

3)

TOSFOS DH Yoresh Mahu she'Yevatel

תוספות ד"ה יורש מהו שיבטל

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only when the father was not Me'arev.)

בשלא עירב האב מיירי כדפי' בקונט' דאם עירב הא תני לקמן (עמוד ב') א' מבני חצר שמת והניח רשותו לאחד מן השוק משחשיכה אינו אוסר

(a)

Explanation: We discuss when the father was not Me'arev, like Rashi explained, for if he was Me'arev, a Mishnah below (70b) says that if a member of the Chatzer died and left his Reshus to someone from the market (not from the Chatzer; if he died) after dark (Shabbos already came), he does not forbid;

ואיירי כגון שבא היורש לדור שם בשבת דאם לא כן לא בעי ביטול דהוי כמו בית התבן ובית הבקר דלא אסר כדאמר רבי יהודה לקמן בפירקין (עב:) דאינו אוסר אלא מקום דירה

1.

We discuss when the heir came to live there on Shabbos. If not, Bitul is not needed, for it is like a storehouse for grain or a cattle pen, which does not forbid, like R. Yehudah says below (72b) that only a place of residence forbids;

ור''ש דפסקינן (הגהה במהדורת עוז והדר) פרק מי שהוציאוהו (לעיל מז.) כוותיה קאמר דאפילו הלך לשבות אצל בתו באותה העיר אינו אוסר

2.

And R. Shimon, like whom we rule above (47a), said that even if he went to spend Shabbos by his daughter in the same city, he does not forbid!

ומיהו אם היה היורש דר באותה חצר שמא היה אוסר להם בית אביו כשירש בשבת אע''פ שלא בא לדור שם

(b)

Distinction: However, if the heir dwelled in the same Chatzer, perhaps he would forbid to them his father's house when he inherited it on Shabbos, even though he does not come to live there;

אפילו עירב עם חביריו בערב שבת אפילו הכי בעי ביטול ולא מהני עירובן לגבי אותה בית (הגהת מצור דבש) שירש (מכאן מעמוד ב) בשבת כדתניא לקמן בשמעתין

1.

Even if he was Me'arev with his colleagues (the other Bnei Chatzer) on Erev Shabbos, even so, Bitul is needed. Their Eruv does not help for the house that he inherited, like a Beraisa teaches below (70b) in our Sugya;

70b----------------------------------------70b

אחד מן השוק שמת והניח רשותו לאחד מבני חצר מבעוד יום אינו אוסר פי' לפי שבן חצר מערב עם חביריו

i.

(Beraisa): If someone from the market died, and left his Reshus to a member of the Chatzer, [if he died] during the day (before Shabbos), he does not forbid. This is because the member of the Chatzer (the heir) was Me'arev with his colleagues;

משחשיכה אוסר פי' דלא מהני עירוב לענין אותו חצר שירש בשבת

ii.

[If he died] after dark (on Shabbos), he forbids. I.e. Eruv does not help for the Chatzer that he inherited on Shabbos.

ומיהו הא לא אפשר לומר דמיירי כשהיה היורש דר עם אביו

(c)

Implied suggestion: We discuss when the heir lived with his father [and inherited him].

דאם כן אי בעו לאיערובי מאתמול מצו מערבין קרינן ביה דאם נותן פת משלו הוי עירוב אף ע''פ שלא זיכה לאביו

(d)

Rejection: If so, if they wanted to be Me'arev from before Shabbos, they could have. This is called "they [can be] Me'arev." If he gives his bread it is an Eruv, even though he was not Mezakeh to his father;

כדאמר לעיל פרק מי שהוציאוהו (דף מט:) חמשה שגבו את עירובן כשהן מוליכין את עירובן למקום אחר א' מוליכו ע''י כולן

1.

Source #1: This is like it says above (49b) that if five collected an Eruv, when they bring it to one place, one brings it for all of them;

דאם לקח הפת משלו ונתן בחצר של שיתוף מועיל לכולם כדפירש התם בקונטרס דשליחות דכולהו קעביד הואיל ועירבו יחד

i.

If he took his bread and put it in the Chatzer of Shituf, it helps for all of them, like Rashi explained there, for he does Shelichus for all of them and they were Me'arev together.

ועוד תנן (כן נראה להגיה, וכן הוא בתוספות הרא"ש) לקמן בפירקין חמשה חבורות ששבתו בטרקלין ב''ה אומר עירוב אחד לכולם

2.

Source #2: Also, a Mishnah below (72a) says that if five groups were Shoves in a hall, Beis Hillel say that one Eruv helps for all of them.

אע''פ שיש לחלק דהתם כולם שוים בבית זה כמו זה ואין זה טפל לזה אבל הכא שהבן טפל לאביו אם נתן הבן פת אינו מועיל

3.

Objection: We can distinguish - there, all of them are equal in the house, this one like this one. One is not secondary to the other. Here, the son is secondary to the father. If the son gave bread, it does not help!

מ''מ אינו דומה כלל לחלק

4.

Answer: Still, it is totally unreasonable to distinguish.

ומהא דאמר לעיל (דף סד.) אפילו שכירו ולקיטו נותן את עירובו

(e)

Implied question: We can learn from above (64a). Even his Sachir or Lakit (resident worker) can give his Eruv!

אין ראיה לכאן דלמא הני מילי בנכרי אבל בישראל לא

(f)

Answer: There is no proof [from there] to here. Perhaps this is only for a Nochri, but not for a Yisrael.

4)

TOSFOS DH Aval Hai Kivan d'Iy Ba'i Le'aruvei me'Esmol Lo Matzi Le'arev

תוספות ד"ה אבל האי כיון דאי בעי לערובי מאתמול לא מצי לערב

(SUMMARY: Tosfos explains why this is unlike a Nochri who died.)

אפילו למ''ד לעיל (דף סז.) מבטלין גבי מת נכרי בשבת יכול להיות דאין מבטלין כיון דהתם הוא דאותו רשות שהוא מבטל עכשיו היה לו כח לבטל מאתמול אלא שלא היה מועיל מפני הנכרי דאוסר

(a)

Explanation: Even according to the opinion below (67a) that they can be Mevatel when a Nochri died on Shabbos, it can be that [here] they cannot be Mevatel, since there the same Reshus that he is Mevatel now, he had power to be Mevatel it yesterday, just it would not have worked, because the Nochri forbids;

אבל הכא האי רשות דמבטל השתא אין לו כח לבטל מאתמול אלא משעה שירש והוי כב' בתים בשני צידי רה''ר דאין מבטלין דלא היה בידו רשות זה מאתמול

1.

However, here, this Reshus that he is Mevatel now, he had no power to be Mevatel it yesterday, only from when he inherited, and it is like two houses on two sides of Reshus ha'Rabim (and Nochrim made a wall around them on Shabbos), that they cannot be Mevatel, for they did not have this Reshus yesterday.

ולמאן דאמר לעיל נמי אין מבטלין יכול להיות דזה מבטל כדאמר יורש כרעיה דאבוה הוא

2.

Also according to the opinion above that they cannot be Mevatel (when a Nochri died), it can be that this (heir) can be Mevatel, for an heir is the leg (continuation) of his father.

5)

TOSFOS DH Le'asuyei Mes Nochri b'Shabbos

תוספות ד"ה לאתויי מת נכרי בשבת

(SUMMARY: Tosfos concludes that the Nochri came on Shabbos.)

פירש בקונטרס כיון דאי בעו לערובי מאתמול לא מצו מערבי השתא נמי לא מצו מבטלי

(a)

Explanation #1 (Rashi): Since if they wanted to be Me'arev from before Shabbos, they could not be Me'arev, also now they cannot be Mevatel.

ומרישא דסיפא (כן נראה להגיה, וכן הוא בתוספות הרא"ש) לא שמעינן ליה אי לא אתי בזה הכלל

1.

Implied question: We should be able to learn this from the Reisha of the Seifa (two houses on two sides of Reshus ha'Rabim, and Nochrim surrounded them on Shabbos), even without "this is the Klal"!

דהתם לא מצו מערבי מאתמול כלל אבל הכא מצו מערבי ע''י שכירות

2.

Answer: [We cannot learn from there,] for there, they could not be Me'arev at all yesterday. Here, they could be Me'arev through rental.

משמע מתוך פירושו דאיירי דאתא נכרי מערב שבת ובעי למימר דאין מבטלין כשמת וכ''ש דאם לא מת דבעי תרתי שכירות וביטול

(b)

Inference: Rashi discusses when the Nochri came before Shabbos, and he wants to say that they cannot be Mevatel when he died, and all the more so if he did not die, both are needed - rental and Bitul.

ולא יתכן לפי מה שפיר' לעיל דהתם כולי עלמא מודו דמבטלין גבי מת נכרי בשבת מהו

(c)

Rebuttal: This cannot be, based on what I explained above (66a DH Ani) that all agree that they can be Mevatel regarding "if the Nochri died on Shabbos, what is the law?"

אלא בדאתא נכרי בשבת איירי הכא ואי לאו זה הכלל הוי אמינא דהכא מבטל כיון דהאי רשותא דקמבטל הוי בידו מאתמול ולא דמי לב' בתים

(d)

Explanation #2: Rather, here we discuss when the Nochri came on Shabbos. If not for "this is the Klal", one might have thought that here he can be Mevatel, since the Reshus he is Mevatel was in his hand yesterday. It is unlike two houses [and Nochrim surrounded them on Shabbos].

6)

TOSFOS DH veka'Tani Chutz mi'Mevatel Reshus

תוספות ד"ה וקתני חוץ ממבטל רשות

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of the question.)

פי' בקונטרס דפריך לר''נ דאמר דמבטלין מדלא קתני חוץ ממבטל רשות ויורש שמע מינה יורש לא

(a)

Explanation #1 (Rashi): [Rava] challenges Rav Nachman, who said that they can be Mevatel. The [Beraisa] did not teach "except for Mevatel Reshus, and an heir." This shows that an heir cannot [be Mevatel]!

ודבר תימה הוא מה דיוק הוא זה

(b)

Objection: This is astounding. What is the inference?! ("Except for Mevatel Reshus" can include an heir who is Mevatel!)

ור''ח פירש דפריך לשמואל דאמר אין מבטלין

(c)

Explanation #2 (R. Chananel): [Rava] challenges Shmuel, who says that he cannot be Mevatel.

וזה לשונו זה הכלל כל שנאסר למקצת שבת כגון שני בתים בשני צידי רה''ר חוץ ממבטל רשות אע''פ שנאסר למקצת שבת משעה שביטל רשותו הותרה שאר שבת

1.

This is the text of his Perush. The general rule is, whatever was forbidden for part of Shabbos [is forbidden for all of Shabbos], e.g. two houses on two sides of Reshus ha'Rabim, except for Mevatel Reshus. Even though it was forbidden for part of Shabbos, from the time he was Mevatel, the rest of Shabbos is permitted;

לא שנא הוא ל''ש יורש מדקתני חוץ מן המבטל רשות דייקי מיניה כל מי שיש לו רשות עכשיו יכול לבטל

2.

There is no difference whether he [is Mevatel] or an heir, since it taught "except for ha'Mevatel Reshus." We infer from this that anyone who has Reshus now can be Mevatel. Even though it was forbidden for part of Shabbos, from the time he was Mevatel, the rest of Shabbos is permitted;

ופריק לה לברייתא הכי חוץ מתורת ביטול דכי איתא לאוסר מעיקרא והשתא בטל רשות הותרה לשאר שבת

3.

He answers [the question from] the Beraisa as follows. It means "except for the law of Bitul." When the one who initially forbade is here, and now he was Mevatel his Reshus, it is permitted for the rest of Shabbos;

לאפוקי יורש דלא הוי ליה רשות הכא בעידנא דקדש היום ולא הוי ליה לערובי דלא איתמר תורת ביטול אלא היכא דליכא עירוב ומאן דלא יכול לערובי לא יכול לבטל רשותו עכ''ל

4.

This excludes an heir. He did not have Reshus here at the time Shabbos came, and he could not have been Me'arev. The law of Bitul was said only when there is no Eruv, and one who cannot be Me'arev, cannot be Mevatel his Reshus. These are the words of R. Chananel.

אע''פ שהקושיות אחרות לר''נ אין לחוש אם זאת לשמואל

(d)

Remark: Even though the other questions are against Rav Nachman, we are not concerned (it is not difficult) if this question is against Shmuel.

ורבינו חננאל בעצמו פירש דמותבינן לר''נ משמע מתוך פירושו דחוץ ממבטל רשות קאי אשני בתים משני צידי רשות הרבים והקיפום נכרים מחיצות בשבת שמועיל שם ביטול

(e)

Observation: R. Chananel himself said "we challenge Rav Nachman." He connotes that "except for Mevatel Reshus" refers to two houses on opposite sides of Reshus ha'Rabim, and on Shabbos Nochrim made walls around them. There, Bitul helps;

והיכא דלא ביטלו זה לזה קאמר דנאסר לכל השבת כולה

1.

When they were not Mevatel to each other, it says that he is forbidden the entire Shabbos.

וקשה דאם כן מאי נאסר למקצת שבת דקאמר

(f)

Question: If so, why does it say "forbidden for part of Shabbos [is forbidden for all of Shabbos"? The Isur for the rest of Shabbos is not because part of Shabbos was forbidden, rather, because there was no Eruv or Bitul! - Maharsha]

ונראה לומר לפירושו דאיירי בעירבו וכיון שלא חל העירוב בתחילת השבת תו לא חייל כשבאו אחרי כן והקיפום בשבת

(g)

Answer: According to his Perush, we discuss when they were Me'arev. Since the Eruv did not take effect at the beginning of Shabbos, it does not take effect later, when they surrounded them on Shabbos;

וכן מת נכרי בשבת איירי כשעירבו מערב שבת ובטל עירובן מפני הנכרי דכשמת תו לא חייל אבל ביטול מועיל בתרוייהו כדקתני חוץ ממבטל רשות

1.

Similarly, "the Nochri died on Shabbos" discusses when they were Me'arev before Shabbos, and their Eruv was Batel due to the Nochri. When he dies, it does not take effect. However, Bitul helps in both cases, like it teaches "except for Bitul Reshus."

ומדמהני ביטול ב' בתים אע''פ שלא היה לו כח לבטל רשות של חצר זה מאתמול דרה''ר היה כל שכן יורש דיש לו כח לבטל וקשה לדבי שמואל דאמרי אין מבטלין

2.

Since Bitul helps for two houses, even though he had no power to be Mevatel Reshus of this Chatzer yesterday, for it was Reshus ha'Rabim, all the more so an heir, who has power to be Mevatel. This is difficult for d'Vei Shmuel, who say that he cannot be Mevatel.

והוא הדין דהוה מצי למיפרך מהך ברייתא לרב חסדא ורב ששת דאמרי לעיל אין מבטלין גבי ב' בתים

(h)

Implied question: Likewise, he could have asked against Rav Chisda and Rav Sheshes, who said above (67a) that they cannot be Mevatel regarding two houses!

ונראה דלמאי דמשני אימא חוץ מתורת ביטול לא קאי אב' בתים אלא אבני חצר ששכח אחד מהן ולא עירב שיכול לבטל רשות באמצע השבת

(i)

Answer: Based on the answer "it means except for the law of Bitul", it does not refer to two houses, rather, to a Chatzer in which one forgot and was not Me'arev. He can be Mevatel Reshus in the middle of Shabbos.

ומיהו אם נאמר לפי המסקנא כן גם לדברי המקשה דחק (גירסת תוספות הרא"ש) על חנם לומר דקאי אב' בתים

(j)

Question: However, if we say so according to the conclusion, also according to the Makshan's opinion, there was no need to say that [the Beraisa] discusses two houses!

דבלאו הכי יכול להקשות כמו שפירש ר''ח דחוץ ממבטל רשות דמשמע דכל מי שיש לו רשות עכשיו יכול לבטל

1.

Even though without this, he could ask like R. Chananel explained, that "except for one who is Mevatel Reshus" connotes that anyone who has Reshus now can be Mevatel.

7)

TOSFOS DH Echad mi'Bnei Chatzer she'Mes v'Heni'ach Reshuso...

תוספות ד"ה אחד מבני חצר שמת והניח רשותו...

(SUMMARY: Tosfos explains that we assume that only a Ben Chatzer was Me'arev.)

הך ברייתא איירי בהכי דבן חצר מערב עם חבריו אבל בן השוק אין מערב עמהם אפי' כשירש מבעוד יום

(a)

Explanation: This Beraisa discusses this, that a member of the Chatzer is Me'arev with his colleagues (in the Chatzer), but someone from the market (a non-member) is not Me'arev with them, even when he inherited before Shabbos;

ולא משום שלא יוכל לערב עמהן לפי שאינו דר שם דמסתמא לא גרע בהכי לענין עירוב וביטול רשות כיון דאסר עלייהו כדקתני מבעוד יום אוסר

1.

It is not because he cannot be Me'arev with them, because he does not live there, for presumably, he is no worse due to this regarding Eruv and Bitul Reshus, since he forbids them, like it teaches "[if he died] before Shabbos, it is forbidden";

אלא אורחא דמילתא היא דבן חצר רגיל לערב עם חבריו שהוא צריך להשתמש בחצר כיון שהוא דר שם

2.

Rather, it is the usual case, that a member of the Chatzer normally is Me'arev with his colleagues, for he needs to use [things] in the Chatzer, since he lives there;

אבל אותו שבשוק אין רגיל (כן נראה להגיה, וכן הוא בתוספות הרא"ש) לערב לפי שאינו רגיל להשתמש

i.

However, someone in the market is not normally Me'arev, because he does not usually use there;

וקסבר האי תנא כמ''ד לקמן בפירקין (דף עב:) בית התבן ובית הבקר הרי זה אוסר עליו

ii.

This Tana holds like the opinion below (72b) that a storehouse for straw or a cattle pen forbids him.

8)

TOSFOS DH Ta Shma Yisrael v'Ger v'Chulei

תוספות ד"ה תא שמע ישראל וגר כו'

(SUMMARY: Tosfos explains the basis of the question.)

קסבר רבא דמכח הגר חשיב כמו יורש דהוי כרעיה דאבוה

(a)

Explanation: Rava holds that due to the convert, he is considered like an heir, who is the leg of his father;

דאי לאו הכי לא קשה מידי לרב נחמן:

1.

Source: If not for this, it is not difficult at all for Rav Nachman!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF