דיונים על הדף - ביצה לב

אברהם יוסף שווארץ שואל:

לב. דתנן אלפסין חרניות, הנה מפרשי במשניות בעדיות - הרמב"ם והרע"ב נקטו דאיירי שיש לו תוך אלא היא סתומה, וממילא אינה מקבלת טומאה מתוכו אבל מקבלת טומאה ע"י היסט, אמנם רש"י כאן פירוש דאין ממתינין עד שתתחקק, וכן פירש וכיון דמטמא לה מאבראי לא בעי תוך, ומבואר דמטמא טומאת היסט בלי תוך, וצ"ע ממשניות ערוכות בפ"ב דכלים השלחן ומנורה, דמבואר דאין כלי חרס מקבל טומאה אלא אם יש לה בית קיבול

שווארץ

הכולל משיב:

שלום

מסתבר שיש חיוב עונה גם באישות דבני נח, כדכתיב ודבק באשתו והיו לבשר אחד. וכמו שאמר לבן ב) י"ל שרש"י פירש המשניות שם רק על טומאת מגע ולא היסט.

בברכה. יוסי בן ארזה