דיונים על הדף - ביצה כז

פנחס רוזנצוויג שואל:

החשבתם על המשמעות בסברת התוס ד״ה ועל החלה מצאתי שגם הרב אלישב התקשה בשאלת התוספות

פנחס רוזנצוויג, ירושלים

הכולל משיב:

עיין פני יהושע שהקשה שמה שאין שורפים קדשים ביום טוב הוא נלמד בגזרת הכתוב כמ"ש שבת כד: ואם כן למה תוס' כתבו שהטעם משום טורח מלאכה. אבל נלע"ד לתרץ על פי ביאור הלכה סוף סימן שיג בשם סמ"ג דדוקא דבר שצריך כח ואומנות אסור עיין שם, ולכן לתת חלה טמאה לפני כלבו שאין בו שום טרחה אין בו איסור שריפת קדשים ביום טוב. וצריך עיון בזה.

חודש טוב

דוד בלום