דיונים על הדף - סוכה ז

אהרן ברכה שואל:

תזכו לכתיבה וחתימה טובה.

לא הבנתי סברת ר' יוחנן בהלכה זו, שמעמידים אותה כרבי דס"ל סוכה דירת קבע בעינן.

א) חדא, לעיל הזכירו כל מי שצריך לסוכה דירת קבע, וביניהם רבי, ולא הזכירו שם רבי יוחנן, ומשמע לכאורה דלר"י לא בעינן דירת קבע.

ב) ועוד, דר"י פוסק בכ"מ כסתם משנה, וסתם משנה דריש סוכה (ועוד מקומות) ס"ל סוכה דירת עראי היא, וא"כ האיך אפשר להעמיד את דברי ר"י כהא דרבי.

ג) ועוד, דמדברי הגמרא בריש פירקין משמע דלהלכה לא נקטינן כרבי.

וצ"ב. שכמ"ה

אהרן ברכה

מילאנו, איטליה

הכולל משיב:

א) לעיל הזכיר אביי רק רשימת תנאים, וריו"ח אמורא הוא שתפס שיטת רבי.

ב) רבי יוחנן יכול לפרש משנתנו כרבה ור"ז ולא כרבא, וכבר האריכו הראשונים בתחילת המסכת בענין זה, אם יש לפסוק כרבא או כרבה. גם לא כל עניני 'קבע' שוים הם כמו שפירשו התוס' והראשונים, ויתכן שרק לענין גודל הסוכה סובר רבי יוחנן 'קבע'.

ג)רבי יוחנן יכול לחלוק.