דיונים על הדף - סוכה נה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

א) נה: נשטיירו שם י"ד כבשים,

יל"ע אמאי ניתן השעיר תמיד למשמר אחת, ולא היו דנים אותו כמו הכבש, [ובשלמא פרים ואילים הם יותר גדולים וכהנה, אבל שעיר וכבש לכאורה שוים הם.]

ב) אמאי השמיט הרמב"ם דינא דמי מפייס על פר הבא בשמיני?

שווארץ

הכולל משיב:

א) יתכן משום שבחטאת יש גם בשר לאכילה, משא"כ בכל השאר.

ב) הרמב"ם לא השמיט - ע' הל' תמידין י,יג ולח"מ.

בברכה.

יוסי בן ארזה