עוד דיונים על הדף
1. נטילת לולב 2. קלניא 3. יבש
דיונים על הדף - סוכה מה

אהרן ברכה שואל:

מה. כתוב "כל הנוטל לולב באוגדו והדס בעבותו מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עלי' קרבן וכו'" ולכאורה לא מובן. למה דבר דוקא על לולב והדס ולא אשאר המינים. אם רק משום הפסוק ממ"נ דאם נוטל רק הם לא יצא או דלמא משום הלמוד אע"פ דלא יצא במצות ד' מינים מ"מ מעלה עליו הכתוב. שכמ"ה

אהרן ברכה

מילאנו, איטליה

הכולל משיב:

לפי הפשט הוא כמו שכתבת, שדורש על פי הכתוב, אך כמובן מדובר שנוטל המינים כדין, שאל"כ לא קיים המצוה. ויתכן עוד שזהו סמך לשיטות (וכן נוהגים התימנים עפ"י הרמב"ם, ועוד) שמוסיפים הדסים באגודה, וזהו 'אסרו חג בעבותים' שמקשט את האגודה בהדסים מעבר למחוייב על פי הדין.

כל טוב.

יוסף בן ארזה