דיונים על הדף - סוכה כד

פינחס אשר ראהר שואל:

סוכה כד. קשיא דרבי מאיר אדרבי מאיר אמר לך ר' מאיר מיתה שכיחא בקיעת הנוד לא שכיחא אפשר דמסר ליה לשומר

- מלשון אפשר משמע דלאו דווקא שימסור לשומר, אלא אפשר לומר כיוון דאינו רוצה שיבקע הנוד וימצא שותה טבלים למפרע יזדרז לבדוק את הנוד היטב ואם יראה שום אפשרות שיבקע ימסרנו לשומר או יעביר היין לכלי אחר יותר חזק וכדו', וכן צ"ל בתשובת רבי מאיר להלן לכשיבקע.

הכולל משיב:

בשפת אמת הקשה דמאי שנא בין שומר לנוד ושומר לבהמה? יעמיד שומר שיגיד לו אם מתה הבהמה! ותי' דבעל כרחך צ"ל דמסירה לשומר גורם שלא חיישינן לבקיעה כלל, אבל ר' מאיר סובר שאי אפשר לסמוך על מה שיודיע לו השומר שמתה הבהמה. ופשטות דבריו הם שצריך למסור לו לשומר ממש. אולם אפשר שיודה שאם יעבירו לנוד חזק ביותר שאין שום צד שיבקע במקום שעומד שם, ג"כ מותר.

כל טוב,

יעקב מנטרוז