More Discussions for this daf
1. Ezras Nashim 2. Answering Amen in the Shul of Alexandria 3. Enjoying the Show
4. Yonah ha'Navi and Simchas Beis ha'Sho'evah 5. Yonah Ha'Navi and Simchas Beis Ha'Sho'evah 6. Recessed Rows of Stones in the Beis ha'Mikdash
7. Yerushalmi vs. Bavli 8. עזרת נשים 9. רש״י ד״ה באבוקות של אור
10. רש״י ד״ה באבוקות של אור
DAF DISCUSSIONS - SUKAH 51

י. בן-ארזה שאל:

שלום רב

מישהו שאלני את השאלה דלהלן, ולא היתה לי תשובה ברורה. אמרתי לעצמי למה לא להשתמש בדוא"ל לצורך בירורים ושאלות תורניות מסוג זה. פתחתי קבוצת-קשר, וכל הרוצה לענות ולהגיב או לשאול שאלות וכד' - מוזמן להשתמש בקבוצה זו. אם למישהו מכם יש התנגדות - נא יודיעני ואסיר אותו מהרשימה.

השאלה היא: הגמרא בסוכה שואלת כיצד בנו את הגזוזטרא לעזרת נשים, והלא אסור לשנות בתבנית הבית, ד'הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל' כתיב. (ומתרצת: קרא אשכחו ודרשו). ויש לשאול ממה שמבואר בסוף סוטה שבתחילה לא היו טבעות קבועות בבית המטבחים, ואח"כ קבעום כדי למנוע טריפות בבהמה. והלא הטבעות קבועות ברצפה, וא"כ מדוע אין בזה משום 'הכל בכתב', מאי שנא אצבטא מטבעות? וכן יש להקשות על הבימה שעשו למלך ב'הקהל' (אלא ששם יתכן שאינה קבועה ומחוברת לבית.)

כל טוב,

יוסי

כי טוב השיב:

בס"ד

אפשר לומר בכמה אופנים:

א) יש לחלק ביו בנין ממש לבין בנין של כלי שאין עליו שם בנין. (ואפשר לסייע מבנית ה"מוכני" שהגם שודאי היה שם בניה של הבור והמנוף לא היה צריך פסוק ע"ז)

ב) הפסוק שהגמ' מביאה לכך שהנשים ישבו למעלה, הוא פסוק שאינו מדבר מענין המקדש (אלא בזכריה על הספד) ומכך אפשר להוכיח שבשביל שיהיה "הכל בכתב" מספיקה ראיה שכך הוא רצון התורה, ולכן אם אנו רואים שיש יותר טריפות מן הסתם כך הוא רצון התורה.

(וסתם צל"ע בדברי הגמ' ששואלת על בניה בעזרת נשים - שנבנתה אחרי דוד - מה שייך הכל בכתב)

יישר כוח, משפחת כיטוב

דוד השיב:

תודה רבה ר' יוסי לקושיא טובה ולרעיון הפצתה! מה טוב יותר מקושיא טובה?

לא למדתי, לצערי, סוגיות אלה; ושואל מבורות, כדי ללמוד.

מדוע מנסח הרמב"ם (בית הבחירה א', ח-ט) כשבונים ההיכל והעזרה בונין באבנים ... בלבנים ... ואין בונין בו עץ בולט כלל, אלא באבנים או ... ?

בהלכות ע"ז (פ"ו, ט-י) מבסס על "לא תטע לך אשרה כל עץ" ... ואסור לעשות אכסדראות של עץ במקדש ...?

הראב"ד שואל '... של עץ היתה ...' והכ"מ ממשיך לדון על מבני עץ. אולי רק מעץ אסור לבנות?

וכל מבנה בית המטבחיים; עמודים, שולחנות, טבעות - "הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל"? איפה כתוב?

נברר מהר, כי חייבים לבנות מקדש מיד.

דוד