More Discussions for this daf
1. ha'He Savta 2. Tosfos DH Rebbi Yehudah 3. Stolen Land/Borrowed Sukah
4. Tosfos Yarok k'Karsi 5. Transliteration Of Old French In Tosfos DH Yarok 6. Incident With Old Woman
7. Gazul 8. The Elderly Lady and the Sukah 9. Sending someone out of his Sukah
10. Mitzvah that Comes from a Sin 11. Lulav of Avodah Zarah 12. Mitzvah ha'Ba'ah ba'Aveirah (Mitzvah that comes from a sin)
13. Sukah Gezulah 14. Extrapolating with the 13 Midos on One's Own 15. Tosafot R yehuda
16. ההיא סבתא
DAF DISCUSSIONS - SUKAH 31

Aharon Braha asked (in Hebrew):

במעשה דההיא סבתא למה הזכיר דוקא אברהם אבינו, ולמה ברמז, ולמה באותו רמז. שכמ"ה וחג שמח

Haqatan Aharon Braha HY"V, Milan, Italy

The Kollel replies (in Hebrew):

רוב המפרשים אכן כתבו דמדובר באברהם אבינו (דלא כהיש מפרשים בריטב"א דמדובר באביה ממש שהיה עשיר גדול). ופי' החתם סופר על פי מה דאיתא בחולין (פט.) שקשה גזל הנאכל שאפי' צדיקים גמורים אינם יכולים להחזירו, שנאמר "בלעדי רק אשר אכלו הנערים" (בראשית יד, אצל נערי אברהם אבינו). והבינה האשה דשם היה רוצה אברהם להחזיר, אבל היה קשה לו לעשות כן בגלל שהיה לו הרבה עבדים. אבל דבר קטן כמו קורה שידוע איפה הוא, זה ודאי היה אברהם מחזיר. אבל לא אשגחו בה החכמים בגלל שבאמת השלש מאות ושמונה עשרה עבדים רמזו לאליעזר (בגימטריא), ולכן לא היה הסברא שם שקשה להחזיר בגלל שהיו הרבה אנשים, אלא בגלל שראו חז"ל שקשה להחזיר ה"גזול" (שמסתמא לא היה לו דין גזול ממש אצל אליעזר שהיה צדיק). ולכן ידעו שכוונת חז"ל בדרשה זו שיש אסמכתא לתקנת מריש אפילו בדבר מועט שאפשר להחזיר, ולא אשגחו בה.

(ועי' בבני יששכר ח"ב במאמרי חדש תשרי, מאמר י' אות כ"א שהאריך ביישוב קושייתך על דרך החסידות.)

החותם בברכת התורה,

יעקב מנטרוז