דיונים על הדף - יומא ב

אהרן ברכה שואל:

למה בהסבר המשנה הגמרא הסבירה קודם הטעם של צפונה מזרחה ואח"כ מה זו בירה אע"פ דבמשנה בפרה מוזכרים בהפוך סדר?

שכמ"ה

הקטן אהרן ברכה

מילאנו

הכולל משיב:

לכבוד אהרון,

הגמרא שאלה ראשונה "למה נקרא שמה לשכת בית האבן" אפילו שהוא הדבר האחרון שהוזכר!

ועין גמרא נדרים ב: שלפעמים "ההוא דסליק מיניה ההוא מפרש ברישא". דרכה של הגמרא להסביר האחרון ראשון ולהמשיך בכוון ההפוך.

כל-טוב,

ראובן וינר