More Discussions for this daf
1. Kidush on Mizbe'ach 2. Ein Ma'avirin 3. Mizbe'ach ha'Zahav or Mizbe'ach ha'Olah?
4. דכלי שרת על ידי נגיעה 5. הניח מזרק בתוך מזרק וקיבל בה את הדם
דיונים על הדף - יומא נח

אברהם יוסף שווארץ שואל:

יומא נח: הניח מזרק בתוך מזרק וקיבל בה את הדם .... תניתוה נתן את המלא בריקן

יש לתמוה, דבלמא עבודת קבלה הרי הוא עבודה שלמה, ולמשל בעינן עבודה בימין וכהנה, ואם הדם יתקבל בעצמו בודאי אינה כשרה.

משא"כ בהחזקת הכלי לעשות מתן דמים ובמזבח הרי אין בזה שום לתא דעבודה, והכשירו לכתחילה בשמאל, ומה ענינה לכאן.

שווארץ

הכולל משיב:

שלום וברכה

הנדון אם לקיחה ע"י דבר אחר שמה לקיחה אינו קשור לשם 'עבודה', אלא שייך לכל מקום שנאמר בתורה לשון לקיחה. ומכיון שכתוב 'ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן' צריך שיקח את הדם בידיו, גם אם זו לא עבודה.

כל טוב. יוסי בן ארזה

אברהם יוסף שווארץ שואל:

במחילת כבוד תורתך, ולקח מדם השעיר הכוונה הוא לקיחה בעצמו של כהן - דהיינו דאצבעו מידו הימנית.

הכולל משיב:

רש"י נח. 'מאי לאו הושיב מזרק המלא בתוך הריקן שעירה ממנו. והא הכא נמי ולקח כתיב ולקח מדם הפר ומדם השעיר, והך לקיחה אחיזת המזרק היא.

יוסי בן ארזה

אברהם יוסף שווארץ מוסיף:

תודה רבה, הטעות איתי.