דיונים על הדף - שקלים ה

טוביה מרקוס שואל:

מה נעשה עם הדרכונות כשיגיעו לירושלים? האם היו צריכים להחליף בחזרה למחצאיות השקל או הכניסו אותם כמו שהוא לשופרות - לחדתין.

ולמסקנה האם יש נ.מ. בין חדשים לישנים?

טוביה מרקוס

הכולל משיב:

א) הרמב"ם בפירוש המשניות כותב שהיו נותנין את הדרכונות של זהב לתוך השופרות ומשמע שהכניסו אותם כמו שהם לשופרות.

ב) בקרבן העדה כתב שהשופרות שהיו במדינה היו דוקא לתקלין חדתין אבל לתקלין עתיקין לא היו שופרות במדינה אלא צריך להביאן למקדש.

ג) עי' קידושין נד. עוד נפקא מינה שמועלין בחדתין ואין מועלין בעתיקים.

קיץ בריא!

דוד בלום