עוד דיונים על הדף
1. שס"ח מנים לקטורת 2. שס"ח מנים לקטורת
דיונים על הדף - שקלים יא

אהרן ברכה שואל:

קי"ל שיש שס"ח מנים לקטורת א' לכל יום וג' מהם דוקא ליוה"כ. ובשנה פשוטה שנ"ד יום. לפיכך יש מותר. ולפ"ז לא מובן כ"כ דבשנה מעוברת לכאורה לא יספיקו ודאי השס"ח ואיך יעשו. ואם ישנו משאר שנים מתחילה למה לא עושין כל שנה לפי מה שהיא שתמיד כשאינה מעוברת יש מותר ובמעוברת חסר. וצ"ב.

שכמ"ה

הקטן אהרן ברכה

מילאנו

הכולל משיב:

שלום אהרון,

השטמ"ק בכריתות ו. אות ל"ו מתייחס לשאלה שלך. הוא מצטט את הרא"ש שמסביר שאחרת היה חסר בשנה מעוברת. בצורה הזאת העודפים מהשנים הרגילות משמשות לשנה המעוברת. אפשר להוסיף בהסבר שככה בכל שנה מכינים אותו כמות. אם היו עושים לפי שנת הלבנה היו צריכים לשנות את הכמות מדי פעם, מה גם שבתחילת השנה אי אפשר לדעת אם היא תהיי מעוברת. לכן עושים לפי שנת חמה ואז יש ממוצע, והכל מסתדר.

בהצלחה

יהודה לנדי